V roce 1841 byla naděje dožití v Anglii 40 let u chlapců a 42 let u dívek

Naštěstí časy se, stejně jako délka života, za 170 let od doby, kdy byla sestavena první úmrtnostní tabulka, změnily. Rozdíl v očekávané délce života při narození mezi muži a ženami byl v roce 1841 v Anglii 2 roky ve prospěch žen, v roce 1971 dosáhl tento rozdíl 6,3 let. Od té doby rozdíl v průměrné délce života mužů a žen v Anglii klesal až na 3,8 roku v roce 2010. Nízkou délku života v 19. století je možno vysvětlit vyšším počtem úmrtí kojenců. Přežití po jednom roce života bylo historicky převládajícím faktorem ve střední délce života. Jakmile dítě dosáhlo věku pěti let, mělo mnohem vyšší pravděpodobnost dožít se vyššího věku.

V roce 1840 zemřelo asi 15 % dětí před jejich prvními narozeninami ve srovnání s 0,4 % v roce 2011, což demonstruje obrovské zlepšení ve snižování dětské úmrtnosti.

Střední délka života u novorozeného chlapce v roce 1841 byla 40,2 let, zatímco u jednoletého dítěte 46,7 let – tj. o 6,6 let vyšší než u novorozence. Délka života jednoletého dítěte ve srovnání s novorozencem se nadále zvyšovala mezi roky 1841 a 1891. Při svém vrcholu tento rozdíl činil 8,1 let pro chlapce a 6,8 let pro dívky.

To může být způsobeno tím, že až do roku 1874 zákon v Anglii nevyžadoval evidenci narození, takže data před tímto rokem mohou být méně přesná (Births and Deaths Act 1874).

Rozdíl ve střední délce života při narození mezi muži a ženami byl v roce 2011 téměř dvojnásobný oproti roku 1841 (3,8 v roce 2011 oproti 2,0 v roce 1841). Menší rozdíl v průměrné délce života mužů a žen v polovině 19. století byl dán z části nemocemi a vysokou dětskou úmrtností, která zasahovala chlapce a dívky bez rozdílu.

Rozdíl v délce života podle pohlaví se v Anglii zvyšoval ve prospěch žen v období let 1950-1970, které je charakterizováno industrializací a růstem počtu mužů pracujících v továrnách, vysokou mírou kouření. Současně se zlepšuje porodní a poporodní péče a snižuje počet dětí narozených jedné ženě. Po roce 1970 se rozdíl v délce života mužů a žen snižuje s tím, jak se zlepšuje životní styl a pracovní podmínky mužů (snížení těžebního průmyslu a přesun zaměstnanosti do sektoru služeb).

Rozdíl v délce života žen a mužů lze vysvětlit i poklesem tuberkulózy (TB), která byla rozšířená v 17. a 18. století, a v důsledku které umíralo více žen než mužů. Tuberkulóza začala klesat v 19. a 20. století, což přispělo k růstu rozdílu v délce života ve prospěch žen.

V roce 1841 většina lidí pracovala ve zpracovatelském průmyslu, avšak v roce 1881 počet těch, kteří pracují v oblasti služeb převýšil podíl osob ve výrobním odvětví. Od roku 1961 se rozdíl mezi službami a výrobou zvyšoval nejrychlejším tempem a v roce 2011 již 80 % pracovníků pracovalo v sektoru služeb a pouze 10 % ve zpracovatelském průmyslu.

Od roku 1950 k růstu střední délky života přispíval zejména pokles úmrtnosti a zlepšování zdraví starší populace.

Střední délka života žen ve věku 65 v roce 1841 byla 11,5 let, v roce 2011 dosáhla 20,9 let. U mužů ve stejném věku to bylo 10,9 let v roce 1841 a 18,3 let v roce 2011. Ale jaký to mělo vliv na dobu pobírání starobního důchodu?

V roce 1908, kdy byl poprvé zaveden státní důchody pro osoby starších 70 let, ženy v tomto věku měly před sebou v průměru dalších 9,3 let, muži 8,4 let (1901), což znamená, že doba, po kterou potřebovali lidé pobírat důchod trvala přibližně 9 let. V porovnání s posledními údaji vidíme, jak dlouho musí důchody vydržet nyní. Aktuálně je důchodový věk pro muže v Anglii 65 let a pro ženy dosáhne 65 let v listopadu roku 2018. V roce 2011 muži a ženy v tomto věku mají před sebou dalších 20 let, což znamená, že důchody musí vydržet dvakrát déle než v době, kdy byly zavedeny. Délku života v důchodu si mohou obyvatelé Anglie vypočítat prostřednictvím kalkulačky.

 

Autor: Petr Wija

 

Zdroj: ONS UK