Vláda schválila navýšení příspěvku na péči pro lidi v domácím prostředí. Získat by jej mohlo zhruba 25 tisíc lidí

(Aktualizováno 14 prosince 2018) Poslanci 8. prosince 2018 ve 3. čtení schválili senátní novelu zákona o sociálních službách, která významně navyšuje příspěvek na péči pro osoby v domácí péči ve III. a IV. stupni závislosti, tj. pouze pro osoby, které nevyužívají pobytové sociální služby. Ve IV. stupni závislosti na péči se příspěvek zvýší o 6 tisíc ze 13 200 na 19 200 Kč. Příspěvek ve III. stupni se navyšuje o 4 tisíce z 9 900 na 13 900 Kč u dětí a z 8 800 na 12 800 u dospělých (více informací). Novela (viz materiál) má pomoci těm nejpotřebnějším, lidem úplně závislým na pomoci ostatních. Díky navýšení příspěvku na péči budou moci zůstat ve svém domácím prostředí.

Zvýšení příspěvku ve čtvrtém stupni mělo státní rozpočet vyjít na 1,8 miliardy

Navrhované zvýšení částek příspěvku na péči zvýší celkové roční mandatorní výdaje na dávku. Část vynaložených prostředků se vrátí do systému sociálních služeb prostřednictvím úhrad klientů registrovaným poskytovatelům služeb sociální péče poskytovaných terénní nebo ambulantní formou. Nárůst výdajů ve státním rozpočtu je očekáván v souvislosti se zvýšením částky příspěvku. na péči ve stupni závislosti IV definovanému okruhu osob, který se dotkne cca 25 tis. osob (děti i dospělí). Kvalifikovaný odhad navýšení výdajů ve státním rozpočtu činní 1,8 mld. Kč. Narovnání podmínek výplaty dávky má zanedbatelné pozitivní dopady do veřejných rozpočtů, neboť se může dotknout maximálně 500 příjemců příspěvku na péči.

Nová sociální služba péče o osoby v terminálním stavu a zakotvení hospiců do zákona o zdravotních službách

Vláda schválila legislativní ukotvení hospiců doplněním do zákona o zdravotních službách. Podle MPSV tak dojde k provázání se zákonem o sociálních službách, protože v nich budou poskytovány i sociální služby. Tuto službu budou moci nabízet poskytovatelé zdravotních služeb paliativní nebo domácí péče registrovaní podle požadavků zákona o sociálních službách. “Péče o nevyléčitelně nemocné v hospicích bude konečně oficiální službou a bude hrazena”, uvedla ministryně Marksová (viz videozáznam tiskové konference po jednání vlády níže).

„Pro oblast péče o nevyléčitelně nemocné je to velký krok vpřed. Zakotvení této formy služeb je něco, co v českém právu dlouhodobě chybělo a mohlo to mít negativní vliv i na dostupnost paliativní, potažmo hospicové péče pro české pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Cílem je výslovné zakotvení institutu tzv. hospice coby poskytovatele zdravotních služeb nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu nemoci, a to ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že tato změna povede k větší dostupnosti hospicové péče pro všechny, kdo ji potřebují.

Doplnění zákona o zdravotních službách je podle Ludvíka rovněž vyjádřením návaznosti na nově zaváděnou sociální službu v zákoně o sociálních službách, a to sociální službu péče o osoby v terminálním stavu. Tuto službu budou moci nabízet poskytovatelé zdravotních služeb paliativní nebo domácí péče registrovaní podle požadavků zákona o sociálních službách.

Ministerstvo zdravotnictví podporuje paliativní a hospicovou péči dotačními programy. Pro letošní rok byl vyhlášen program na podporu činností nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví. Program je prioritně zaměřen právě na podporu hospicové péče a má za cíl vytvoření podmínek pro kvalitní a dostupnou péči o nevyléčitelně nemocné v terminálním stádiu nemoci.

S péčí o vícerčata budou bezplatně pomáhat pečovatelky

Zvyšuje se podpora rodin, kterým se současně narodily tři nebo více dětí. Poskytování pečovatelské služby se rozšířilo o pomoc rodinám zavedením činností souvisejících s péčí o děti, pečovatelky se tak budou moci reálně starat i o děti. “Dosud mohly pomáhat jen s domácími pracemi,” dodala ministryně. Služba bude těmto rodinám poskytována bezplatně, proto se současně upravuje úhrada nákladů poskytovatelům sociálních služeb ve formě účelové dotace.

Větší jistota poskytovatelů při plánování provozu a poskytování sociálních služeb

Jednou z klíčových změn je také financování sociálních služeb formou mandatorních výdajů. Poskytovatelé budou mít tedy větší jistotu při plánování provozu a poskytování sociálních služeb. Další úpravy se týkají sociální práce, na kterou se nově musí zaměřit i menší obce. Tím bude sociální práce lépe dostupná přímo tam, kde je jí potřeba. Poskytovatelé nebudou muset hlásit každou personální změnu na krajský úřad, což představovalo velkou administrativní zátěž.

Zavedení nucené správy poskytovatele sociálních služeb v případě závažných pochybení

V zájmu ochrany lidských práv a svobod klientů sociálních služeb se upravují povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a nová skutková podstata přestupku pro případ porušení těchto práv klientů. S ochranou těchto práv klientů souvisí také zavedení institutu nucené správy poskytovatele sociálních služeb v případě závažných pochybení zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb.

Přehled změn navrhovaných v rámci novely zákona o sociálních službách:

 • zvyšuje se částka příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost) z dosavadních 13 200 Kč na 19 200 Kč; cílem zvýšení částky příspěvku je podpora poskytování pomoci neformálními pečovateli, zejména osobami blízkými, v domácnostech osob a upřednostnění terénních a ambulantních sociálních služeb před službami pobytovými, proto u osob, kterým jsou poskytovány výhradně pobytové sociální služby dlouhodobého charakteru, zůstává částka příspěvku v dosavadní výši 13 200 Kč;
 • dosavadní služby sociálně-právní ochrany dětí se převádějí do systému sociálních služeb; v této souvislosti vznikají nové sociální služby – domovy pro děti na přechodnou dobu, domovy pro děti a služby pro rodinu; touto úpravou dochází k odstranění nežádoucí dvojkolejnosti v poskytování služeb jedné cílové skupině,
 • zvyšuje se podpora rodin, kterým se současně narodily 3 nebo více dětí tím, že základní činnosti poskytované v rámci pečovatelské služby se rozšiřují o pomoc těmto rodinám zavedením činností souvisejících s péčí o děti; služba je těmto rodinám poskytována bezplatně, proto se současně upravuje úhrada nákladů poskytovatelům sociálních služeb ve formě účelové dotace,
 • v zájmu ochrany lidských práv a svobod klientů sociálních služeb se upravují povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a nová skutková podstata přestupku pro případ porušení těchto práv klientů; s ochranou těchto práv klientů souvisí také zavedení institutu nucené správy poskytovatele sociálních služeb v případě závažných pochybení zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb,
 • stanoví se minimální výše alokace finančních prostředků na dotace poskytované na sociální služby v zájmu zvýšení jistoty financování systému sociálních služeb a jeho stabilizace,
 • zavádí se nový druh sociální služby pro osoby v terminálním stavu, která bude poskytována v hospicích a rovněž i v rámci domácí paliativní péče,
 • další novou sociální službou jsou služby pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím,
 • upřesňuje se působnost orgánů veřejné správy v oblasti poskytování sociálních služeb, zejména pokud jde o činnosti sociální práce,
 • upravují se některé podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci).

Připomínky k zákonu se týkaly hlavně sociálně-právní ochrany dětí, hospiců nebo zavedení pastorační péče do pobytových služeb

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo ve dnech 23. září 2016 až 24. října 2016. Zásadní připomínky byly projednány dne 15. listopadu 2016 a 21. listopadu 2016. Zásadní rozpory se týkaly těchto oblastí:

 • převodu služeb sociálně-právní ochrany dětí do systému sociálních služeb,
 • zavedení nové sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu v hospicích a v domácí paliativní péči,
 • zavedení pastorační a duchovní péče jako součásti základních činností poskytovaných v rámci některých pobytových sociálních služeb,
 • přestupku v souvislosti s porušením lidských práv a svobod klientů sociálních služeb,
 • některých druhů sociálních služeb, zejména pokud jde o spojení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem do jedné sociální služby – domov sociální péče.

Ministerstvo financí nesouhlasilo s navýšením výdajů státního rozpočtu a úpravou minimální výše alokace finančních prostředků na dotace ani s převodem služeb sociálně-právní ochrany dětí do systému sociálních služeb

Viz zvukový záznam a viodeozáznam (výše) z tiskové konference dne 29. března 2017.

 

Zdroj: MPSV, MZ ČR, Úřad vlády (vlada.cz)

 

(foto: freeimages.com, Wikimedia Commons)