Příspěvek na péči doma se zvýší z 8 800 na 12 800 Kč ve III. stupni a z 13 200 na 19 200 Kč ve IV. stupni

Poslanci 8. prosince 2018 ve 3. čtení schválili senátní novelu zákona o sociálních službách, která významně navyšuje příspěvek na péči pro osoby v domácí péči ve III. a IV. stupni závislosti, tj. pouze pro osoby, které nevyužívají pobytové sociální služby. Ve IV. stupni závislosti na péči se příspěvek zvýší o 6 tisíc ze 13 200 na 19 200 Kč. Příspěvek ve III. stupni se navyšuje o 4 tisíce z 9 900 na 13 900 Kč u dětí a z 8 800 na 12 800 u dospělých.

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí populace stárne a personální i lůžkové kapacity pobytových sociálních služeb již pomalu nestačí pokrýt poptávku. V roce 2030 bude zhruba čtvrtina obyvatelstva starší 65 let a v roce 2050 to bude už třetina obyvatelstva. Každý desátý pak bude starší než 85 let. Je tedy nepochybné, že počet klientů sociálních služeb bude stále narůstat a tuto potřebu nemohou pokrývat jen pobytové sociální služby.

„Potřebujeme masivně rozšířit jak pobytová zařízení, tak neformální způsoby poskytování péče. Pozměňovací návrh Romana Sklenáka, který dnes poslanecká sněmovna schválila, podporuje právě ty neformální pečovatele, kteří 24 hodin denně a 7 dní v týdnu pečují doma o ty nejsložitější a nejtěžší případy ve III. a IV. stupni závislosti. S ohledem na demografická data jsme přesvědčeni, že posilování neformální péče představuje správný trend,” sdělila po hlasování ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Lidé chtějí být raději doma

Cílem zvýšení příspěvků ve III. a IV. stupni závislosti je odlehčit finanční situaci těm, kteří se rozhodnou pečovat o své blízké v domácím prostředí. V současnosti je reálná dostupnost pomoci u příjemců příspěvku v III. a IV. stupni závislosti značně disproporční a znevýhodňuje ty, kteří si zvolí tuto náročnou cestu pomoci blízké osobě. Zůstat v péči blízké osoby v domácím prostředí upřednostňují nejen pacienti a jejich blízcí, ale jde o vhodnější variantu i ze zdravotního hlediska. Pobyt v domácím prostředí má totiž pozitivní vliv na psychiku a celkový zdravotní stav pacientů. Zvláště patrné je to u dětí, neboť III. a IV. stupeň závislosti se zdaleka netýká jen starých osob. Lidé, kteří se rozhodnou obětovat své pohodlí a možný výdělek v práci proto, aby mohli posloužit svým blízkým, se často dostávají do velmi složité ekonomické situace. Podle průzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí je téměř třetina pečovatelů nucena využít své úspory, neočekávaný měsíční výdaj ve výši 9 600 Kč představuje problém pro nadpoloviční většinu pečovatelů a většina neformálních pečovatelů (respondentů) uvedla, že s celkovým měsíčním příjmem vystačí jen s obtížemi.

Tenká hranice mezi III. a IV. stupněm

O často existenčních problémech lidí, kteří se rozhodli vzít na sebe břímě péče o osobu blízkou, se ví už nějakou dobu. Návrh na zvýšení těchto příspěvků proto připravila už vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Příslušný sněmovní tisk se však s koncem volebního období nestihl projednat a návrh tedy „spadl pod stůl”.

Zvedli jej ale senátoři za ČSSD v čele s již bohužel zesnulým senátorem Vladimírem Plačkem (ČSSD) a předložili návrh, který osobám ve IV. stupni závislosti (úplná závislost), které nevyužívají pobytových sociálních služeb, zvyšuje příspěvek na péči z 13 200 na 19 200 Kč. Tento návrh posléze získal dostatečnou podporu poslanců v prvním i druhém čtení.

Podle poslance Romana Sklenáka (ČSSD) však bylo s ohledem na potřeby těchto lidí potřeba zajít ještě dál. Podle něj je totiž skutečná hranice mezi III. a IV. stupněm závislosti velmi tenká. Byl to prý také hlavní důvod, proč společně s poslankyní ČSSD Alenou Gajdůškovou navrhli, aby se navýšil i příspěvek lidem s III. stupněm závislosti. Pozměňovací návrh ČSSD se dotkne desítek tisíc lidí navíc. Zatímco navýšení ve IV. stupni se týká zhruba 25 tisíc osob, navýšení ve III. stupni závislosti se dotkne přibližně 60 tisíc osob.

Mnoho zdravotně postižených dnes spadá právě do této kategorie, což je také jeden z důvodů, proč návrh ČSSD ještě před hlasováním podpořila i Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP).

Pozměňovací návrh poslance Romana Sklenáka k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 160) 

V Čl. I novelizační bod 1 zní:

„1. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost)

 1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 2. 13 900 Kč v ostatních případech.“.“.

V Čl. I se vkládá novelizační bod 2, který zní:

„2. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

 1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 2. 19 200 Kč v ostatních případech.“.“.

V Čl. I se vkládá novelizační bod 3, který zní:

„3. V § 11 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost)

 1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 2. 12 800 Kč v ostatních případech.“.“.

V Čl. I se vkládá novelizační bod 4, který zní: 

„4. V § 11 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

 1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 2. 19 200 Kč v ostatních případech.“.“.

Dosavadní novelizační body 2 a 3 se označují jako body 5 a 6.

 1. V Čl. I se vkládá novelizační bod 6, který zní:

„6. V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako 2 až 4.“.

Dosavadní novelizační bod 6 se označuje jako bod 7.

 1. V Čl. II se v bodu 2 slova „podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 2 písm. d) bodu 2“ nahrazují slovy „podle § 11 odst. 1 písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 2 písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2“.
 1. V Čl. II se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

 1. V Čl. II se v bodu 3 vypouštějí slova „za kalendářní měsíc následující po třetím kalendářním měsíci po dni nabytí účinnosti tohoto zákona“.
 1. V Čl. II se v bodu 4 ve větě první za slova „příspěvku na péči“ vkládají slova „ve stupni III (těžká závislost) a“, slova „po třetím kalendářním měsíci“ se zrušují a na konec věty se doplňují slova „vztahující se ke zvýšení příspěvku na péči v daném stupni závislosti“. 
 1. Čl. III zní:

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení Čl. I bodu 1, 3 a 6, které nabývají účinnosti dnem
1. července 2019.

Odůvodnění:

Navrhuje se zvýšení příspěvku na péči rovněž i ve stupni III (těžká závislost), a to osobám, které nevyužívají pobytové sociální služby. Jde tedy o obdobnou úpravu, která je navrhována v senátním návrhu zákona pro osoby ve IV. stupni závislosti (úplná závislost).

Pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, bude zachována současná výše příspěvku na péči ve stupni závislosti III, tedy 9 900 Kč, u osoby do 18 let věku a 8 800 Kč u osoby starší 18 let věku.

Navrhuje se zvýšení i této skupině osob, neboť stupeň závislosti III je definován tak, že v případě osob do 18 let věku není schopno dítě zvládat 6 nebo 7 z 10 základních životních potřeb. Pro osoby starší 18 let věku pak platí, že ve stupni závislosti III nezvládají 7 nebo 8 z 10 základních životních potřeb. V případě obou dvou věkových kategorií platí, že mimořádná péče u dětí a pomoc, podpora a péče u dospělých, si vyžaduje v převážné většině zapojení i více pečujících osob, případně vedle pečující osoby také některou z ambulantních a terénních sociálních služeb, kde například v případě pečovatelské služby došlo u vybraných poskytovatelů této sociální služby v období 2016-2018 k navýšení počtu hodin přímé péče až pětinásobně. V počtech uživatelů došlo k dvounásobnému navýšení počtu uživatelů ve stupni závislosti IV a k navýšení počtu uživatelů ve stupni závislosti III. Je tedy nesporné, že potřeba péče se zvyšuje absolutně a dochází také k vyšší náročnosti požadavků na péči u stupně závislosti III.

Pokud by nedošlo k navýšení částky ve stupni závislosti III lze důvodně předpokládat, že značná část příjemců příspěvku na péči ve stupni závislosti III bude žádat o zvýšení příspěvku s cílem přiznání stupně závislosti IV. To bude mít dopad do organizačních, provozních podmínek řízení o dávku, zatížení Úřadu práce ČR a v neposlední řadě lékařské posudkové služby OSSZ. V případě odvolacího řízení při neúspěchu v žádosti o zvýšení ze stupně závislosti III na stupeň závislosti IV nebo nebude-li rozhodnutí Úřadu práce ČR v souladu s očekáváním žadatele s výsledkem posouzení úplná závislost (IV), pak lze s ohledem na překonanou kapacitu posudkových komisí MPSV očekávat naprosté zkolabování v odvolacím řízení v případě příspěvku na péči.

Navrhované zvýšení částky příspěvku na péči ve stupni závislosti III se dotkne cca 60,2 tis. osob (5,4 tis dětí a 54,8 tis. dospělých) a bude znamenat navýšení předpokládaných výdajů na příspěvek na péči o 2 890,5 mil Kč ročně.

V souvislosti se zvýšením příspěvku na péči rovněž ve stupni závislosti III došlo k vypuštění § 12 odst. 2 a 3, které se tímto opatřením staly obsolentními.

Zvýšení příspěvku na péči ve stupni III (těžká závislost), se navrhuje s účinností od 1. července 2019 s tím, že z důvodu naléhavosti potřeby řešení dochází ke zvýšení příspěvku na péči stupni IV (úplná závislost) již od druhého měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Současně bylo z přechodných ustanovení vypuštěno odložení vlastní výplaty zvýšené dávky o tři kalendářní měsíce.

 

Zdroj: MPSV, PSP ČR