MPSV: Důchodová komise se nejdříve zaměří na rozdíly mezi penzemi žen a mužů. Na tématu panuje největší politický konsenzus

V pátek 22. února 2019 se uskutečnilo první zasedání Komise pro spravedlivé důchody, ustavené ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Jejím posláním je připravit konkrétní opatření k nastolení spravedlnosti v důchodovém systému.

„Tu spravedlnost vidíme například v narovnání rozdílů důchodů mezi muži a ženami. Asi se všichni také shodneme na tom, že lidé v náročných profesích by měli odcházet do důchodu dříve. Spravedlnost musí být i v příjmech, a to ve smyslu mezigeneračního srovnání. V neposlední řadě musí být spravedlivé i vdovské a vdovecké důchody,” říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Z prvního jednání Komise pro spravedlivé důchody vyplynulo, že je nutné se zaměřit na adaptaci stávajícího důchodového systému. Nejdříve se komise zaměří na rozdíly mezi penzemi žen a mužů. Právě na tomto tématu panuje největší politický konsenzus, obdobně jako u tématu dřívějšího odchodu do důchodu u náročných profesí a u otázky vdovských a vdoveckých důchodů. Následně se komise bude zabývat otázkou příjmů důchodového systému

Předsedkyně komise Danuše Nerudová ve svém vystoupení poukázala na hlavní výzvy, na které se bude muset důchodový systém v blízké budoucnosti připravit: „Pro oblast důchodového systému je zcela zásadní demografický vývoj. Naděje dožití se u nás zvyšuje a Česká republika se přibližuje ekonomicky a sociálně vyspělejším státům, zabezpečujícím vysokou kvalitu života. Musíme také uvažovat o změnách, které nastanou v celkové struktuře ekonomiky a trhu práce s nástupem digitalizace a umělé inteligence v nejbližší budoucnosti.”

Během prvního jednání komise byli jmenováni její místopředsedové. Stali se jimi Marie Bílková z Ministerstva financí a Martin Holub z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Součástí jednání byla rovněž rekapitulace hlavních principů, na kterých je založeno státní důchodové zabezpečení a prezentace nejnovější demografické prognózy Českého statistického úřadu z listopadu 2018. Členové byli dále seznámeni se statutem a jednacím řádem komise a dalšími organizačními záležitostmi. Dostali dotazníky, které pomůžou při dalším nastolování témat. Jejich celé znění najdete zde. Další jednání komise je naplánováno na 22. března 2019.

Odborný pracovní tým vznikl v souvislosti a v souladu s Programovým prohlášením vlády z června 2018.

Záměrem je, aby vznikla funkční diskusní platforma – pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí – která se stane aktivním zdrojem pro vytváření konsensuálních stanovisek a návrhů k problematice zajištění budoucích příjmů seniorů. MPSV očekává, že významně přispěje ke kvalitě předkládaných návrhů v oblasti důchodové politiky a nad rámec obvyklé obecné politické diskuse a odborné debaty uvnitř expertních aparátů jednotlivých ministerstev přinese i širší obohacující prvek organizací, které se přímo či nepřímo důchodové problematice věnují. Sdružuje zástupce všech parlamentních politických stran, senátorských klubů, sociálních partnerů, odborné akademické veřejnosti a dalších relevantních zájmových skupin.

Přílohy

 

Zdroj: MPSV