Komu a za jakých podmínek náleží otcovská poporodní péče – otcovská

Od 1. února 2018 lze žádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. Tato krátkodobá dávka umožní tatínkům zůstat doma s miminkem po jeho narození. Nastoupit na dávku mohou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z přijmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Jaké jsou podmínky pro nárok na otcovskou?

Kromě tatínků může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž i žena), jenž pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 Let věku.

Důležité: Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. V zaměstnání je nutné požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou.

Postup při podání žádosti

Nárok uplatňuje pojištěnec tiskopisem „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“. Tento tiskopis je možno stáhnout z webových stránek ČSSZ nebo jej obdrží pojištěnec na kterékoliv OSSZ. V případě pojištěnce, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, musí  k  žádosti doložit doklad prokazující převzetí dítěte do péče (blíže „Poučení“ na druhé straně tiskopisu).

Pokud se dítě narodilo v zahraničí, je nutné k žádosti předložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list dítěte).

Žádost o otcovskou předává pojištěnec na předepsaném tiskopisu svému zaměstnavateli. OSVČ a zahraniční zaměstnanec ji předává přímo příslušné OSSZ.

Zaměstnavatel k žádosti o otcovskou přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku“ a předá je po uplynutí podpůrčí doby neprodleně příslušné OSSZ.

Po jak dlouhou dobu je otcovská vyplácena?

Dávka se poskytuje maximálně 1 týden (7 kalendářních dnů) ode dne nástupu na otcovskou. Nástup na otcovskou si otec určí sám v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplatu dávky nelze přerušovat, nelze ji čerpat po jednotlivých dnech. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata.

Na čem závisí výše otcovské?

Kalkulačka pro výpočet otcovské je k dispozici na webových stránkách MPSV. Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic. DVZ se tedy stanovuje stejným způsobem jako u peněžité pomoci v mateřství.

Jaké doklady jsou potřeba?

Nárok na dávku se uplatňuje na tiskopisu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)”. Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů, zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění” příslušné OSSZ (tj. obdobný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištění). OSVČ budou žádost o otcovskou uplatňovat po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.

Ze zákona je Lhůta zpracování (výplaty) dávky do jednoho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží kompletní doklady potřebné k její výplatě, která se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště.

Komu nárok na otcovskou nevzniká?

Nárok na otcovskou nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde až po zániku pojištění, to znamená, že u otcovské neplyne ochranná Lhůta.

Nárok na otcovskou nemají studenti (samotné studium se totiž za dobu pojištění nepovažuje) ani osoby vedené v evidenci úřadu práce. Zaměstnancům, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a jejich měsíční zúčtovaný příjem je maximálně 10 000 Kč včetně, nevzniká účast na nemocenském pojištění, tedy ani nárok na otcovskou. Pokud je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba u otcovské končí dnem umístění dítěte do zařízení.

Výplata dávek 

Dávky vyplácí příslušná OSSZ prostřednictvím účtu ČSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byl stanovený, řádně vyplněný doklad pro nárok na výplatu dávky včetně příslušných podkladů doručen. Dávky se pojištěnci poukazují na jeho účet u peněžního ústavu v ČR nebo se vyplácejí v hotovosti poštovní poukázkou. V případě výplaty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náklady na její doručení příjemce, tzn. že vyplacená dávka bude o tyto náklady snížena (základní poukázečné činí 27 Kč, při dávce ve výši od 5 001 do 50 000 Kč poukázečné činí 37 Kč a za každých dalších započatých 10 000 Kč se poukázečné navyšuje o 7 Kč). Současně s dávkou obdrží příjemce písemné oznámení o druhu vyplácené dávky, její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a období, za které byla dávka vyplacena. Oznámení se uvádí formou sdělení příjemci na výpisu z účtu nebo formou sdělení na poštovní poukázce (tzv. zpráva pro příjemce). V případě, že text oznámení bude delší než je povolený počet znaků na zprávě pro příjemce, zašle OSSZ písemné oznámení formou dopisu. Sdělení skutečností výše uvedenými způsoby, tj. formou oznámení se užívá v tzv. zkráceném řízení, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku, její výplatu a výši dávky.

Poštovní poukázky v obálkách bude pošta dodávat adresátům do domovních schránek. Pokud by příjemce dávky požadoval dodání peněžní částky k výplatě na uvedenou adresu, je to možné až po jeho dohodě s poštou a předání poukázky poště. V případě vyšších poukázaných částek může být ze strany pošty z bezpečnostních důvodů do domovní schránky vloženo pouze oznámení o uložení poukázky na poště.

V případě potřeby změny čísla účtu, na které jsou dávky nemocenského pojištění vypláceny, je třeba tuto změnu písemně oznámit na příslušnou OSSZ. Pro toto oznámení není předepsán žádný tiskopis a je tedy možno jej učinit volnou formou. Změnu je rovněž možno oznámit osobně na příslušné OSSZ a záznam o změně podepsat. Musí se však jednat o vlastní účet pojištěnce.

Nesouhlasí-li pojištěnec s výsledkem zkráceného řízení, může podat příslušné OSSZ ve lhůtě do 30 dnů ode dne výplaty dávky nebo ode dne doručení písemného oznámení o ukončení výplaty dávky písemnou žádost o vydání rozhodnutí o dávce, v němž uvede důvody nesouhlasu s výsledkem tohoto řízení.

Příslušnost OSSZ k výplatě dávky 

Místní příslušnost OSSZ k výplatě dávky zaměstnanci se řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel nemá mzdovou účtárnu. Má-li zaměstnavatel mzdovou účtárnu a místo mzdové účtárny není shodné se sídlem zaměstnavatele, řídí se místní příslušnost OSSZ místem mzdové účtárny.

Pro OSVČ a zahraničního zaměstnance je místně příslušná OSSZ podle jeho trvalého pobytu (jde-li o cizince podle místa hlášeného pobytu v ČR, popř. podle místa podnikání).

Na tuto OSSZ se také pojištěnci obrací s případnými dotazy.

Kontakt na místně příslušnou OSSZ lze získat na webových stránkách ČSSZ v sekci „Kontakty“ nebo prostřednictvím Call centra pro nemocenské pojištění ČSSZ.

Kde poradí?

Více informací k dávkám nemocenského pojištění s ohledem na konkrétní situaci poskytnou pracovníci OSSZ nebo call centra pro nemocenské pojištění na tel čísle 800 050 248.

 

Zdroj: ČSSZ