Sociální mobilita v Evropské unii

Od globální finanční krize se mnoho lidí v řadě zemí potýká s prudkým poklesem životní úrovně a růstem příjmových a majetkových nerovností. V důsledku toho se pozornost tvůrců politik posouvá k řešení nedostatku rovných příležitostí, stejně jako k přenosu z(ne)výhodnění mezi generacemi. Eurofound (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek) vydal publikaci Social mobility in the EU, která mapuje mezigenerační sociální mobilitu v zemích EU.

Publikace (90 stran) se zabývá “absolutní sociální mobilitou”, respektive tím, jak se změnila struktura a profesní složení společnosti, a “relativní sociální mobilitou” (sociální fluditou – “social fluidity”), tj. příležitostmi lidí k mobilitě mezi profesními skupinami. Sociální mobilita je analyzována s využitím dat z Evropského sociálního šetření (European Social Survey – ESS) a prostřednictvím poznatků získaných v rámci sítě spolupracujících institucí a expertů v zemích EU (Eurofound’s Network of European correspondents).

Publikace mimo jiné analyzuje také současný politický diskurs a otázku, do jaké míry je sociální mobilita prioritou v zemích EU a jak je v nich téma mobility chápáno, konceptualizováno a diskutováno. Dále se autoři zabývají překážkami pro zvýšení rovných příležitostí a opatřeními, které větší rovnosti v příležitostech dosáhnout.

V závěrečné části se pak autoři věnují vývoji, změnám a opatření, v posledních deseti letech, které mohou podpořit sociální mobilitu v dětství a v počátečním vzdělávání, školním a terciárním vzdělávání a na trhu práce. Součástí zprávy je také souhrnný přehled hlavních poznatků (executive summary).

Eurofound a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve čtvrtek 4. května 2017 v Paříži pořádají konferenci na téma sociální mobility a rovných příležitostí (viz program). Konference poskytne příležitost pro diskusi nových poznatků o mezigenerační mobilitě a politikách v zemích EU a OECD, které vzestupnou mobilitu podporují, zejména u znevýhodněných skupin obyvatel.

Experti, zástupci veřejné správy a zainteresované instituce ze zemí EU a OECD se budou zabývat trendy v oblasti sociální mobility a rozdíly v jednotlivých zemích. Multidisciplinární setkání odborníků se zaměří na otázku, proč je nedostatek možností sociální mobility a mezigenerační nerovnosti problémem a jaké ověřené politiky lze uplatnit v oblasti vzdělávání, trhu práce, rozvoje měst, zdraví a sociální ochrany s cílem zvýšit rovnost příležitostí a sociální mobilitu. Závěrečné část konference se pak zaměří na téma, jak může integrovanější přístup na různých úrovních zvýšit rovnost příležitostí a podpořit vzestupnou sociální mobilitu.

Zájemci o účast se mohou obrátit na Jade.Baker@oecd.org nebo Bernice.Turner@eurofound.europa.eu.

Příloha publikace: Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

 

Zdroj: Eurofound