Za posledních deset let bylo vykázáno z bytu téměř 12 tisíc lidí

Od 1. ledna 2007 je policie oprávněna, zjistí-li, že se v daném případě jedná o domácí násilí, násilnou osobu ze společného obydlí vykázat. Od začátku roku bylo podle údajů Bílého kruhu bezpečí vykázáno kvůli domácímu násilí 253 lidí, z toho 44 opakovaně (17 %). Od roku 2007 se jednalo již o téměř 12 tisíc osob (celkem 11 830 k únoru 2017). V přepočtu na počet obyvatel bylo v roce 2016 nejvíce osob vykázáno v Plzeňském kraji a Praze. Vykázání je preventivním opatřením směřujícím k ochraně ohrožených osob. Je ukládáno bez ohledu na případnou trestněprávní kvalifikaci jednání násilné osoby. Domácí násilí představuje široce rozšířený a zároveň nejméně kontrolovaný druh násilí.

Týrání osoby žijící ve společném obydlí, jinak řečeno „domácí násilí,“ je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných incidentů se během doby zpravidla stupňuje. U oběti vede ke ztrátě schopnosti násilí zastavit včas a situaci efektivně řešit. Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.
 
Pro domácí násilí je charakteristické:
 • opakovanost – jednání, které má svůj vývoj, opakované projevy, často trvá velice dlouhou dobu, intervaly mezi jednotlivými útoky se zkracují. Není to tedy jednorázový či ojedinělý incident.
 • postupný nárůst intenzity – začíná zpravidla psychickým násilím, postupně se přidává fyzické násilí, útoky směřují proti lidské důstojnosti, posléze proti zdraví, mohou vyústit až v útoky proti životu
 • jasné role – domácí násilí se odehrává mezi blízkými osobami (manželé, partneři, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, sourozenci), kde lze jasně rozlišit roli ohrožené a násilné osoby, role se nezaměňují, nejedná se o tzv. italská manželství
 • soukromí – k násilí dochází zpravidla beze svědků, v soukromí společného obydlí, jednotlivé incidenty se však mohou odehrát i mimo soukromí
Přehled počtu vykázání policií ČR podle krajů 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007/16
Jihočeský 50 37 35 84 72 64 63 56 54 53 568
Jihomoravský 82 72 82 87 118 150 128 118 124 117 1 078
Karlovarský 32 46 49 79 137 111 97 114 93 89 847
Královéhradecký 34 22 16  44 45 52 41 35 32 57 378
Liberecký 30 36 68 62 82 104 113 100 79 80 754
Moravskoslezský 213 110 111 108 135 97 107 124 112 122 1 239
Olomoucký 44 35 43 61 112 100 94 87 109 95 780
Pardubický 61 39 44 73 92 104 83 80 69 77 722
Plzeňský 16 22 14 27 23 30 39 42 31 26 270
Hl. m. Praha 59 34 48 104 123 138 155 213 192 206 1 272
Středočeský 79 67 59 64 121 106 111 119 104 103 933
Ústecký 81 87 134 133 202 204 156 137 163 181 1 478
Vysočina 32 26 39 51 42 43 73 74 77 55 512
Zlínský 49 46 36 81 126 102 101 83 67 55 746
Celkem 862 679 778 1 058 1 430 1 405 1 361 1 382 1 306 1 316 11 577

Zdroj: Zpracoval Bílý kruh bezpečí ve spolupráci s Asociací pracovníků intervenčních center (23. 3. 2017)

Punks-back
Proč je domácí násilí nebezpečné?
 • Je skryté před zraky veřejnosti i státních orgánů.
 • Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný.
 • Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít.
 • Má dopad na děti přítomné při násilí, které získávají negativní vzory a považují je za normální.

Má vzrůstající tendenci – zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání, ponižování), následují útoky proti zdraví (facky, bití, škrcení) a může vyústit až v útoky proti životu.

Domácí násilí se projevuje formou:
 • fyzického násilí – facky, kopance, škrcení, odepírání spánku a jídla, až po útok na život,
 • psychického násilí – nadávání, urážení, ponižování, ničení věcí, terorizování, zesměšňování, citové vydírání, soustavná kontrola co oběť dělá, s kým se stýká, kam chodí,
 • sexuálního násilí – znásilnění, nucení proti své vůli k různým sexuálním praktikám,
 • ekonomického násilí – ekonomická kontrola, jako například omezování přístupu k penězům, absolutní kontrola nad příjmy a výdaji oběti,
 • sociálního násilí – sociální izolace: zákazy kontaktu s rodinou, s přáteli, zákaz telefonování, doprovázení k lékaři, na úřady, na nákupy, cílem je oběť sociálně izolovat.

Obětí domácího násilí může být manželka, manžel, družka, druh, registrovaní partneři, bývalí manželé dále žijící ve společném bytě, děti žijící v tomto vztahu, senioři, osoby zdravotně postižené a odkázané na pomoc blízkých osob.

Co dělat, když k činu došlo (dochází):

Nejtěžší bývá zůstat na vše sám, a proto doporučujeme svěřit se osobě, které oběť důvěřuje, kontaktovat intervenční centra, poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, občanské poradny, krizová centra, která mají zkušenost s možnostmi řešení situace domácího násilí. Po oznámení učiněném na policii, v případě zranění (včetně modřin) je zapotřebí podstoupit lékařské vyšetření. V některých případech může lékařské vyšetření samotnému oznámení předcházet.

Bezpečnostní plán

Pokud se necítíte ve vztahu či rodině bezpečně, připravte se na možnosti ochrany pro případ dalšího násilného útoku. Zvažte zejména:

 • shromáždění důležitých telefonních čísel pro případ potřeby (známí, policie, intervenční centrum, azylový dům apod.),
 • možnost informování rodiny, přátel či sousedů, kteří by Vám v případě potřeby mohli pomoci (např. poskytnutím krátkodobého úkrytu),
 • možné únikové cesty v případě násilného jednání, např. nenechat se zavřít v části obydlí bez oken ani východu, ale též kam se lze v takové situaci uchýlit,
 • smluvené znamení pro sousedy v případě ohrožení,
 • vytvoření bezpečnostního zavazadla pro případ nenadálého odchodu z obydlí, kde budou uloženy všechny potřebné věci. 

  Jedná se zejména o:

 • doklady (průkaz totožnosti, rodný list, průkaz zdravotního pojištěnce apod.),
 • důležité dokumenty (k účtům, k bytu, pracovní smlouvy, rozhodnutí soudu apod.),
 • léky, věci denní potřeby pro sebe a případně pro děti (oblečení, hygienické potřeby, hračky),
 • klíče od obydlí, peníze, kreditní kartu, jízdenky.

Zavazadlo je možné nechat i mimo obydlí na místě, kde se k němu můžete snadno dostat.
Při samotném oznámení, či v průběhu vyšetřovacích úkonů, může být psychickou oporou a nápomocí z řad policie odborně vyškolený krizový intervent. Neobávejte se požádat o jeho pomoc.

Prioritou je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit situaci včas.

Místa prvního kontaktu ohrožených osob se systémem pomoci:
 • Policie ČR,
 • obecní/městská policie,
 • přestupkové oddělení obecního úřadu,
 • intervenční centrum,
 • OSPOD,
 • krizové centrum/centrum krizové intervence (pro děti a rodinu),
 • manželská poradna,
 • azylový dům,
 • linka důvěry,
 • praktičtí lékaři,
 • pediatři a další specialisté,
 • nemocnice (včetně sociálního oddělení),
 • záchranná služba.
Intervenční centra § 60a

Podle zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákona na ochranu před domácím násilím (135/2006 Sb.) a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., § 25 intervenční centrum nabízí pomoc na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby, a to nejpozději do 48 hod. od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru.
Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožené osobě násilným chováním dozví.
Sociální služba v intervenčním centru je poskytována jako služba ambulantní, terénní nebo pobytová.

Služba poskytuje dle zákona o sociálních službách od 1.1.2007 tyto základní činnosti:
a/ sociálně terapeutické činnosti
b/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
c/ poskytnutí ubytování a stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d/ zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, OSPOD, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakožto i ostatními orgány veřejné správy.

 

Vykázání dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
Zjistí-li policie, že se v daném případě jedná o případ domácího násilí a hrozí zde také další útoky, je oprávněna násilnou osobu na místě ze společného obydlí vykázat a současně s tím jí zakáže vstup do společného obydlí a jeho bezprostředního okolí na dobu 10 dnů. Tato doba nemůže být v žádném případě zkrácena. Policista rozhodne z úřední povinnosti, tzn. pokaždé, jsou-li pro takový postup splněny podmínky. Souhlas ohrožené osoby se nevyžaduje.
Vykázaná osoba je povinna neprodleně opustit společné obydlí a vydat policii klíče od společného obydlí. Před tím je jí umožněno si za přítomnosti policie vzít ze společného obydlí výlučně věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a dokumenty. Policie poskytne vykázané osobě informace o možnostech ubytování v daném místě, případně jí umožní si ubytování telefonicky zajistit z policejní služebny. Vykázanou osobu policisté poučí o jejích právech a povinnostech. Do 24 hodin je pak vykázaná osoba oprávněna si za asistence policie vyzvednout další osobní věci nebo věci nezbytné pro podnikání či výkon povolání.
 
Do 24 hodin od vstupu do společného obydlí policie vypracuje písemné vyhotovení rozhodnutí o vykázání, které do 24 hodin doručí krajskému intervenčnímu centru, které bezodkladně (nejdéle do 48 hodin) kontaktuje ohroženou osobu a nabídne jí svou pomoc, která zahrnuje jednak pomoc psychologicko-sociální, ale také pomoc při uplatňování práv ohrožené osoby.

Do 3 dnů od vydání rozhodnutí o vykázání policie provede kontrolu, zda  rozhodnutí o vykázání dodržuje vykázaná i ohrožená osoba. Jestliže vykázaná osoba nerespektuje rozhodnutí o vykázání a zdržuje se ve společném obydlí či v bezprostředním okolí společného obydlí, na něž se vykázání vztahuje, dopouští se přestupku a v případě opakovaného nebo závažného porušení (např. útoky na ohroženou osobu) se dopustí trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Proti rozhodnutí o vykázání lze podat do 15 dnů odvolání, o němž rozhoduje krajská správa Policie ČR.  Poté lze podat žalobu ke správnímu soudu na nezákonné rozhodnutí.

 
 Hlava VII zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 § 44

(1) Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou (dále jen „společné obydlí“), jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti.

(2) Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Podáním návrhu na vydání předběžného opatření podle občanského soudního řádu 12) v průběhu vykázání se doba vykázání prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu.

(3) Vykázání oznámí policista ústně vykázané i ohrožené osobě a vyhotoví potvrzení o vykázání, které jim předá proti podpisu. Součástí potvrzení o vykázání je vymezení prostoru, na který se vykázaní vztahuje, uvedení totožnosti ohrožené a vykázané osoby, poučení o právech a povinnostech vykázané osoby a adresa útvaru policie, u kterého si může vyzvednout kopii úředního záznamu o vykázání. Odmítne-li ohrožená nebo vykázaná osoba potvrzení o vykázání převzít nebo odmítne-li písemně potvrdit jeho převzetí, policista tuto skutečnost uvede v úředním záznamu.

(4) Není-li vykázaná osoba vykázání přítomna, poučení o jejích právech a povinnostech v souvislosti s vykázáním jí policista poskytne při prvním kontaktu. Je-li to možné, policista této osobě předá potvrzení o vykázání, v opačném případě ji poučí o možnosti převzít potvrzení o vykázání a kopii úředního záznamu o vykázání u příslušného útvaru policie; součástí poučení je i údaj o adrese tohoto útvaru.

(5) Nesouhlasí-li vykázaná osoba s vykázáním, může proti němu na místě podat námitky, které policista uvede v potvrzení o vykázání. Policista námitky předá bez zbytečného odkladu krajskému ředitelství příslušnému podle místa vykázání (dále jen „příslušné krajské ředitelství“). Vykázaná osoba může dále do 3 dnů ode dne převzetí potvrzení o vykázání podat příslušnému krajskému ředitelství námitky písemně. Lhůta pro podání námitek počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí potvrzení o vykázání a je považována za dodrženou, jsou-li námitky nejpozději v její poslední den předány k poštovní přepravě nebo podány u příslušného krajského ředitelství. O tomto právu policista vykázanou osobu poučí před předáním potvrzení o vykázání.

(6) Shledá-li příslušné krajské ředitelství, že podmínky pro vykázání nebyly splněny, vykázání ukončí a o této skutečnosti vyrozumí ohroženou a vykázanou osobu bez zbytečného odkladu.

 § 45
(1) Vykázaná osoba je povinna
a) opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání,
b) zdržet se vstupu do prostoru podle písmene a),
c) zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou,
d) vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží.
Policista vykázanou osobu poučí o následcích neuposlechnutí výzvy podle písmene d) 13).
 
(2) Vykázaná osoba má právo
a) vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady před splněním povinnosti podle odstavce 1 písm. a),
b) vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci podle písmene a) a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty, policista o výkonu tohoto práva ohroženou osobu předem informuje,
c) ověřovat provedení vykázání zejména na čísle tísňového volání 158,
d) vyzvednout si kopii úředního záznamu o vykázání u příslušného útvaru policie.
 
(3) Policista poskytne vykázané osobě bez zbytečného odkladu informace o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost. Od této osoby dále vyžádá adresu pro doručování. 
 § 46

Policista poučí ohroženou osobu o
a) možnosti podání návrhu na vydání předběžného opatření podle občanského soudního řádu 12),
b) možnosti využití psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí a
c) následcích vyplývajících z uvedení vědomě nepravdivých údajů, k nimž policista při vykázání přihlíží.

 § 47

(1) Územní rozsah prostoru, na který se vykázání vztahuje, určí policista podle míry požadavku účinné preventivní ochrany osoby ohrožené útokem. Je-li v důsledku vykázání ohrožen provoz objektu nebo znemožněn výkon zaměstnání vykázané osoby, policista o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí provozovatele objektu nebo zaměstnavatele vykázané osoby za účelem přijetí potřebných opatření.

(2) Při provádění úkonů souvisejících s vykázáním policista zajistí přítomnost nezúčastněné osoby; to neplatí, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
 
(3) Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí zašle policista kopii úředního záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru 14) a soudu, který je příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření podle občanského soudního řádu 12). Pokud ve společném obydlí žije nezletilá osoba, zašle kopii úředního záznamu o vykázání v této lhůtě i příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 
(4) Policista ve lhůtě 3 dnů od vykázání provede kontrolu, zda vykázaná osoba dodržuje povinnosti vyplývající z vykázání.
 
(5) O provedených úkonech a opatřeních provede policista úřední záznam.

12) § 76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 59/2005 Sb. a zákona č. 135/2006 Sb.
13) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.

 

Ochrana cestou občanskoprávního řízení u soudu
Významnou možností pro oběti domácího násilí, které chtějí řešit svou situaci, je možnost domáhat se ochrany cestou občanskoprávního řízení u soudu. Oběť domácího násilí může podat návrh soudu, aby vydal předběžné opatření. Soud o tomto návrhu rozhodne do 48 hodin a může násilné osobě uložit zejména, aby dočasně opustila byt nebo dům společně obývaný s ohroženou osobou, jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do něj nevstupovala a aby se zdržela setkávání s ohroženou osobou a navazování kontaktů s ní. Toto předběžné opatření soudu trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti. Takový návrh může ohrožená osoba podat, aniž by mu předcházelo vykázání, které provedla policie. Může jej však podat i v době, kdy platí vykázání provedené policií (v tomto případě se desetidenní lhůta platnosti prodlouží do doby, než civilní soud rozhodne o předběžném opatření).

Pokud by během této doby bylo zahájeno řízení ve věci samé (řízení o rozvod manželství, svěření dětí do péče a úprava styku, vypořádání společného jmění manželů, úprava práva k bytu apod.), může soud na návrh ohrožené osoby prodloužit trvání předběžného opatření, maximálně však na dobu jednoho roku.

Důležité je však třeba zdůraznit, že popsaný postup (řízení u civilního soudu) závisí na aktivitě ohrožené osoby, tzn. že ona sama se musí rozhodnout, že takto situaci chce řešit a musí podat návrh na vydání předběžného opatření, případně návrh na zahájení řízení ve věci samé.

Oběti domácího násilí se mohou také samy obrátit na intervenční centra, v nichž pracují speciálně vyškolení pracovníci. Profesionální pomoc nejen obětem domácího násilí, ale všem obětem trestné činnosti poskytuje např. Bílý kruh bezpečí, který kromě přímé a konkrétní pomoci, kterou poskytuje jednotlivým obětem, významným způsobem přispěl k řešení tohoto závažného celospolečenského problému tím, že se podařilo domácí násilí dostat jak do povědomí společnosti, tak především do popředí pozornosti zákonodárců a byla přijata nová právní úprava zahrnující institut vykázání. Bílý kruh bezpečí provozuje také telefonickou linku s nepřetržitým provozem pro oběti domácího násilí – DONA linka, jejíž pracovníci (specialisté na problematiku domácího násilí) poskytnou volající oběti  informace o možnostech řešení, rady a kontakty na další služby pomoci.

Řešení problému domácího násilí není jednoduchou záležitostí, vystoupit ze začarovaného kruhu domácího násilí představuje pro oběť vždy velkou dávku odvahy a síly, proto je důležité, aby se oběť nebála obrátit na policii a další pomáhající instituce, které jí poskytnou svou pomoc a radu. Významný je však i vklad celé společnosti při řešení tohoto problému. Domácí násilí nesmí být přehlíženo a v žádném případě nijak tolerováno, proto každý, kdo má podezření, že v jeho okolí dochází k domácímu násilí, by měl na tento problém upozornit, byť i jen prostým předáním informací a kontaktů na pomáhající instituce, aby sama oběť získala informace o tom, že domácí násilí není něčím, co musí snášet.
 
 

Více informací lze dohledat na www.domacinasili.cz . Nebo také na nonstop telefonické lince pro oběti domácího násilí DONA, tel.: 251 51 13 13.

 

Zdroj:  Policie ČR, Bílý kruh bezpečíAsociace pracovníků intervenčních center

 

(foto: pixabay.com)