Odborná konference Zdraví a sociální začleňování (29. červen 2017, Praha)

 pořádá Agentura pro sociální začleňování dne 29. červen 2017 v Hrzánském paláci (Loretánská 177/9, 118 00 Praha 1).  Cílem konference je na národní úrovni propojit aktéry působící v oblasti zlepšování zdraví sociálně vyloučených osob napříč spektrem zaměření (lékařská péče, výzkum, zkušenosti v obcích, tvorba politik), sdílet dobré praxe a vytvořit návrhy na posílení činnosti vzájemnou spoluprací.

Proč: Kvalita lidského zdraví je úzce provázána se sociálním začleněním člověka do společnosti. Sociodemografické faktory jako jsou stupeň formálního vzdělání, odborná kvalifikace, lokalita bydliště, ale také etnicita, gender, věk a společenská třída jsou prokázanými proměnnými, které hrají klíčovou roli v přístupu lidí ke zdraví, včetně orientace ve zdravotnickém systému, důvěře ke zdravotnickým autoritám a míře využívání existujících zdravotních služeb.

Výstupy: Vznik pracovní skupiny/skupin zaměřených na zdraví a sociální začleňování a identifikace klíčových témat pro její/jejich činnost na základě potřeb zúčastněných aktérů.

 

Program:

9.00 – 9.15      Registrace

9.15 – 9.30       Úvodní slovo k tvorbě tematické sítě: Zdraví a sociální začleňování (David Beňák, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)

9.30 – 9.45       Představení práce Agentury pro sociální začleňování (ASZ) v expertní oblasti zdraví (Daniela Mosaad Pěničková, ASZ)

 

Key Note Speaker:

9.45 – 10.15     Zdraví a sociální nerovnosti (Ladislav Csémy, vedoucí výzkumného programu  Epidemiologický a klinický výzkum závislostí a programu Sociální psychiatrie, Národní ústav duševního zdraví)      

 

Moderátor úvodní části:  Petr Čáp (ASZ)

10.15 – 10.30   Zdravotní nerovnosti v ČR (Jaroslav Kříž, vedoucí Pracovní skupiny pro nerovnosti ve zdraví při MZ ČR)

10.30-10.45     Výzvy sociální pediatrie: chudoba, sociální začleňování a zdraví (Helena Hnilicová, Ústav veřejného zdraví a medicínského práva 1. LF UK Praha)

10.45 – 11.15  EURO-HEALTHY: index zdraví různých regionálních úrovní (Horizon 2020); představení výsledků výzkumu zdravotně rizikového chování mládeže v Česku (IGA MZ) (Dagmar Dzúrová, vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, garantka magisterského programu Sociální epidemiologie, PřF UK Praha)

11.15 – 11.30   Kvalitativní výzkum zdraví Romů žijících ve vyloučených lokalitách (Zdeněk Uherek, ředitel Institutu sociologických studií FSV UK)

11.30-11.45     Představení projektu Regionální centra podpory zdraví (Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav Praha)

11.45–12.15   Sociální mediace v oblasti prevence nemocí v ostravských sociálně vyloučených lokalitách (Lýdia Poláčková, CENTROM z. s.)

Moderátorka dopolední části: Daniela Mosaad Pěničková

12.15 – 13.00  Oběd

13.00 – 14.30  Pracovní skupina A: Výzkum v sociálně vyloučených lokalitách

Facilitátor: Petr Čáp (ASZ)

 

Pracovní skupina B: Sociální epidemiologie

Facilitátorka: Daniela M Pěničková (ASZ)

 

Pracovní skupina C: Zdraví a potřeby obcí se sociálně vyloučenými lokalitami

Facilitátor: Robert Herák (ASZ)

14.30 – 14.45  Přestávka na kávu

14.45 – 15.30   Představení výstupů pracovních skupin a naplánovaní další spolupráce

15.30 – 15.45  Zakončení konference

 

Organizační kontakty:

Dotazy k obsahu a logistice odborné konference zasílejte Markétě Procházkové a Daniele Mosaad Pěničkové z Agentury pro sociální začleňování na emailové adresy: prochazkova.marketa@vlada.cz nebo penickova.daniela@vlada.cz.

 

(foto: pixabay.com)