Jak získat dostatečnou dobu pojištění na důchod?

Důchodové pojištění je upraveno zákonem č. 155/1995 Sb., v platném znění. Potřebná doba pojištění pro starobní důchod se od roku 2010 postupně prodlužuje o jeden rok. Vzroste tak z 26 let pro rok 2010 na 35 let po roce 2018. Proto si zkontrolujte dříve, než o důchod požádáte, jakou dobu pojištění vám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) eviduje. Později se vám totiž mohou chybějící doby pojištění dokládat mnohem hůře.

Vyžádejte si tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)

ČSSZ eviduje informace o dobách důchodového pojištění na tzv. Informativních osobních listech důchodového pojištění (IOLDP). Tyto informativní listy obsahují přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ. Za dobu od roku 1986 zahrnují i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob, včetně celkového součtu evidované doby a součtu náhradních dob. Informativní listy dále obsahují přehled a celkový počet neevidovaných dob, které chybí mezi prvním nárokovým dokladem a posledním nárokovým dokladem evidovaným v ČSSZ, příp. bezprostředně předcházejícím kalendářním rokem před rokem aktuálního vyhotovení IOLDP.

Na vaši žádost vám ČSSZ výpis dob pojištění zašle nejpozději do 90 dnů ode dne doručení vaší žádosti. Za vydání výpisu se neplatí žádný poplatek. Požádat o něj je možné jednou za kalendářní rok.

Žádost můžete podat prostřednictvím tiskopisu „Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění“ nebo volným dopisem, který musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou má být výpis zaslán.

Způsoby, jak požádat o Informativní osobní list důchodového pojištění, jsou uvedeny v tabulce níže.

Jak požádat o IOLDP Kam žádost odeslat
Písemně ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem e-podatelna: posta@cssz.cz
Datovou schránkou

 

ČSSZ ID: 49kaiq3
(příp. prostřednictvím Eportal.cssz.cz, služba „Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění“)

 Jak získat doby důchodové pojištění

Dobu důchodové pojištění lze získat výdělečnou činností, dobrovolnými platbami nebo tzv. náhradními dobami pojištění. Pokud zjistíte, že máte pro nárok na důchod málo dob pojištění, můžete si chybějící doby doplnit dobrovolným pojištěním.

ČSSZ neeviduje některé doklady o náhradních dobách pojištění, např. doklady o studiu nebo péči o dítě. Tyto doklady se předkládají zpravidla až při podání žádosti o důchod na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Doložíte-li dodatečně doby pojištění (např. evidenční list důchodového pojištění) nebo náhradní doby pojištění (např. studium), budou tyto doby do evidence ČSSZ doplněny.

Následující tabulka zahrnuje přehled dob, které se započítávají do důchodového pojištění.

Doby důchodové pojištění Jak se započítávají
Zaměstnání Pojištění hradí zaměstnavatel, každý rok předává ČSSZ evidenční list důchodového pojištění.
Samostatná výdělečná činnost Pojištění si musíte platit sami.
Dobrovolné důchodové pojištění Pojištění si platíte sami, např. pokud pracujete ve státě, se kterým nemá ČR smlouvu o sociálním zabezpečení.
Náhradní doby pojištění Invalidní důchod
Započítává se pouze invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.Péče o závislé osoby
Započítává se osobní péče o dítě do 10 let závislé na péči druhé osoby v I. stupni závislosti a dále osobní péče o osobu závislou na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti.

Studium po 18. roce věku
Do 31.12.2009 se započítává maximálně prvních 6 let. Od 1.1.2010 se nezapočítává vůbec.

Evidence na ÚP
Započítává se období pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Z doby, kdy se podpora nevyplácí, se započítají maximálně 3 roky.

 

Zdroj: ČSSZ