Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 12. 2. 2018 Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018. Plán vytyčuje klíčové aktivity, které vycházejí ze schválené Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.  Jeho součástí je i finanční plán, který je na zajištění realizace jednotlivých aktivit v kalendářním roce zapotřebí vyčlenit, dále věcná příslušnost odborů Krajského úřadu JMK a indikátory pro monitoring plnění.

Hlavním cílem rodinné politiky kraje jako politiky průřezové je podporovat vznik funkčních rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny a umožnit tak jejich členům svobodně realizovat vlastní životní strategie v naplňování jak rodičovských, tak i profesních plánů.

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, matky/ otcové na mateřské/ rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři, senioři, pečující osoby, zaměstnavatelé a subjekty veřejné správy.

Specifické cíle:

 1. Cílem rodinné politiky je podpora autonomní rodiny, založené na stabilních, celoživotních vztazích. Její opatření se tedy nezaměřují v první řadě na podporu jednotlivých členů rodiny, ale na usnadnění výkonu funkcí, za něž nese odpovědnost rodina.
 2. Cílem rodinné politiky je podpora svobodné volby rodiny týkající se velikosti rodiny, míry profesního zapojení rodičů, způsobu péče o děti a další závislé členy rodiny.
 3. Cílem rodinné politiky je předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny.
 4. Cílem rodinné politiky je tvorba pro-rodinného klimatu cestou spolupráce široké sítě aktérů rodinné politiky.
 5. Cílem rodinné politiky je utvářet u mladé generace vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za její stabilitu a funkčnost prostřednictvím výchovy k partnerství, manželství a rodičovství.

 

Priority Akčního plánu:

 • Priorita 1: Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině
 • Priorita 2: Slučitelnost rodiny a zaměstnání
 • Priorita 3: Podpora služeb pro rodiny
  Priorita 4: Osvětově informační činnost
  Priorita 5: Institucionální zabezpečení rodinné politiky

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018 byl schválen dne 12. 2. 2018 na 50. schůzi Rady Jihomoravského kraje usnesením č. 3656/18/R50.

 

 

Dokument je ke stažení kliknutím na obrázek níže (stáhnout dokument).

 

Zdroj: rodinnapolitika.cz