Úřad práce v roce 2017 poskytl 5,7 mld. Kč na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Během uplynulého roku podpořil Úřad práce ČR v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti 8 552 osob se zdravotním postižením (OZP). Na podporu jejich zaměstnanosti poskytl za 12 měsíců celkem 5,72 mld. Kč (v roce 2016 – 5 mld. Kč, za rok 2015 pak – 4,38 mld. Kč).

Ke konci prosince 2017 tvořily osoby se zdravotním postižením 16,4 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. V evidenci ÚP ČR jich bylo celkem 46 009. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 13 022 volných pracovních míst (VPM). Nejvíce šancí na získání práce měli lidé se zdravotním postižením v Praze (2 322 VPM), v Jihomoravském (1 420 VPM), Středočeském (1 352) a Moravskoslezském (1 288 VPM) kraji. Nejčastěji se jednalo o pozice pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, uklízeče nebo pracovníky v informačních službách.

V podpoře zaměstnávání OZP hraje důležitou roli stát. Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR, a to na zřízení pracovního místa pro OZP (statut chráněného pracovního místa – CHPM – zanikl k 31. 12. 2017) a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Významnou roli hraje v tomto ohledu též pracovní rehabilitace.

Při rozhodování o přiznání příspěvků na zřízení pracovního místa pro OZP bere ÚP ČR v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu. Ke konci prosince 2017 finančně podpořil v rámci chráněných pracovních míst 1 747 OZP (z toho jich 47 vykonávalo samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodě, prodeji a ostraze, skladníkům, šičkám, operátorům call center apod. Celkem 199 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce

Jestliže zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, a zároveň splňuje podmínku, že tito zaměstnanci pracují na chráněném trhu práce, může si požádat o refundaci 75 % skutečně vynaložených nákladů na jejich mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Maximální částka měsíční částka činí v takovém případě 12 000 Kč.

Zaměstnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců na chráněném trhu práce, mohou požádat o poskytnutí příspěvku i na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných (OZZ). Maximální výše příspěvku na zaměstnance, který je OZZ, činí 5 000 Kč měsíčně. Na zaměstnance, který je uznán v 1. – 3. stupni invalidity, může ÚP ČR poskytovat příspěvek až do výše 9 500 Kč měsíčně. Zaměstnavatel může uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvíce však o 1 000 Kč měsíčně. Celkem tedy může ÚP ČR zaměstnavateli poskytnout příspěvek až do výše 13 000 Kč měsíčně u osob invalidních a až 6 000 Kč měsíčně u OZZ. Když zaměstnavatel splní veškeré zákonem stanovené podmínky, je tento příspěvek nárokový.

Od ledna do prosince 2017 poskytl stát zaměstnavatelům v rámci podpory zaměstnávání OZP na CHPM 5 675 572 tis. Kč (za rok 2016 to bylo 4 952 515 tis. Kč).

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP

Je určen na pořízení potřebného vybavení zřizovaného pracovního místa. Podmínkou je, že na takovém místě musí minimálně tři roky pracovat OZP. Příspěvek, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou či o osobu v 1. nebo 2. stupni invalidity, může ÚP ČR poskytovat maximálně ve výši 8násobku (230 088 Kč) a v případě osoby s těžším zdravotním postižením, tj. osoby invalidní ve 3. stupni, maximálně ve výši 12násobku (345 132 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, pak může maximální výše příspěvku na zřízení jednoho chráněného pracovního místa činit 10násobek (287 610 Kč) a v případě pracovního místa zřízeného pro osobu s těžším zdravotním postižením 14násobek (402 654 Kč) uvedené průměrné mzdy. Celková částka, kterou ÚP ČR vyplatil od ledna do prosince 2017 v rámci této agendy (do konce roku 2017 chráněná pracovní místa), činila 34 408 tis. Kč (v roce 2016 to bylo 47 867 tis. Kč).

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP

ÚP ČR může na takové pracovní místo poskytnout zaměstnavateli nebo živnostníkovi se zdravotním postižením i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM. Roční výše příspěvku činí nejvýše 48 tis. Kč. Během 12 měsíců loňského roku vyplatil Úřad práce ČR zaměstnavatelům touto cestou celkem 4 209 tis. Kč (v roce 2016 pak 3 800 tis. Kč).

Sleva na dani

Pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může také uplatnit slevu na dani.

  • případě každého pracovníka s 1. nebo 2. stupněm invalidity činí sleva na dani 18 tis. Kč, v případě zaměstnance ve 3. stupni invalidity pak 60 tis. Kč ročně.
  • uplatnění na trhu práce pomáhá lidem se zdravotním postižením také pracovní rehabilitace. Jde o komplexní proces, který umožňuje osobám se zdravotním postižením udržet si stávající zaměstnání a připravit se na povolání či pracovní činnosti, které jsou pro ně vhodné. Zahrnuje poradenskou činnost, přípravu na budoucí povolání, přípravu k práci, specializované rekvalifikační kurzy, zprostředkování zaměstnání, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání, vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání a pro výkon jiné výdělečné činnosti. Během dvanácti měsíců loňského roku takto uzavřel ÚP ČR společně s osobami se zdravotním postižením celkem 420 Individuálních plánů pracovní rehabilitace OZP (v roce 2016 jich bylo 325).

Zaměstnanost této cílové skupiny uchazečů podporuje ÚP ČR také prostřednictvím úzké spolupráce s organizacemi a svazy, které OZP zastupují. Konkrétním příkladem je Memorandum, které v lednu 2018 uzavřel Úřad práce ČR a Národní rada osob se zdravotním postižením.

Jeho obsahem je dlouhodobá spolupráce a koordinace aktivit směřujících k navýšení podílu zaměstnanosti OZP.

 

Zdroj: Úřad práce ČR