Půl miliardy na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má připraveno 500 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzva nabízí pestré aktivity umožňující zkvalitňování vzdělávání těchto dětí, jejich lepší začlenění do pracovního života nebo prevenci ústavní péče a ochranné výchovy.

Výzva je zaměřena také na učitele, kteří pracují s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. „Tyto děti jsou nedílnou součástí českého vzdělávacího systému i celé společnosti. Jsem proto rád, že se nám podařilo navrhnout a vytvořit takovou výzvu, která bude cílená přímo na ně, protože se jim speciálně cílených intervencí nedostávalo, ale rozhodně si je zaslouží,“ uvedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Mezi povinně volitelné aktivity, z nichž žadatel vybírá k realizaci vždy jen jednu, patří podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících děti a žáky na samostatný způsob života, dále pak posilování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti podpory duševního zdraví dětí a žáků a rovněž transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence. Volitelná aktivita se pak zaměřuje na zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá.

O podporu mohou žádat dle jednotlivých aktivit školy a školská zařízení, vysoké školy, obecně prospěšné společnosti, územně samosprávné celky, zájmová sdružení právnických osob a další subjekty uvedené ve výzvě.

Co je cílem této výzvy?

Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje i o prevenci a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

Kdo může o dotaci požádat?

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
 • Vysoké školy
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost:
  • spolek, vyjma pobočného spolku
  • ústav
  • obecně prospěšná společnost
  • nadace nebo nadační fond
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví nebo MŠMT
 • Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace
 • Zájmová sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion

Výčet oprávněných žadatelů je dále vymezen dle podporovaných aktivit (více informací v textu výzvy – kap. 4.1)

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinná aktivita:
1. Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:
2. Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života
3. Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti podpory duševního zdraví dětí a žáků
4. Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence

Volitelná aktivita:
5. Zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá

Podrobnosti k výše jmenovaným aktivitám jsou uvedeny v textu výzvy (kap. 5.1.1).

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 500 000 000 Kč
Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 2, případně 5: 3 000 000 Kč
Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 3: 5 000 000 Kč
Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 4: 20 000 000 Kč
Maximální výše výdajů pro všechny aktivity: 70 000 000 Kč

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

Například:

 • Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Klienti středisek výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči
 • Osoby podílející se na výchově dítěte
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
 • Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

Kompletní seznam cílové skupiny výzvy je k dispozici v textu výzvy (kap. 5.1.3).

Žádosti o podporu až do výše 70 milionů korun mohou žadatelé do výzvy “Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami” předkládat od 30. srpna 2019 do 27. listopadu 2019 do 14:00 hod.

Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.czsvp@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/

 

Zdroj:  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.