Výzva k výběru hodnotitelů v oblasti duševního zdraví dětí a prevence v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Výzvu k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality projektů předkládaných do Výzvy č. 1 Duševní zdraví dětí a Výzvy č. 2 Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci Programu Zdraví financovaného z EHP fondů 2014-2021.

Program Zdraví je z pozice zprostředkovatele programu řízen Ministerstvem financí a z pozice odborného partnera programu se na implementaci programu podílí rovněž Ministerstvo zdravotnictví, které je mimo jiné odpovědné za zajištění hodnotícího procesu včetně sestavení databáze expertních hodnotitelů.

Podmínkou pro zařazení do databáze expertních hodnotitelů je minimálně 5 let praxe v dané oblasti zaměření výzvy a prokazatelné zkušenosti s hodnocením projektů. Hodnotitel zároveň nesmí být v pracovněprávním vztahu s žadateli a nesmí se podílet na přípravě ani zpracování žádostí v dané programové oblasti, pro kterou bude zajišťovat hodnocení kvality žádostí.

Externí hodnotitel musí splňovat požadavky, kterými vyloučí střet zájmu. Za střet zájmů se považuje situace, kdy osoba zapojená do hodnotícího procesu má přímé nebo nepřímé zájmy, jež jsou nebo se jeví jako neslučitelné s nestranným a/nebo objektivním výkonem funkcí souvisejících s hodnotícím procesem. Tyto zájmy se mohou týkat ekonomických zájmů, politické či národnostní spřízněnosti, rodinných či citových vazeb, jiných společných zájmů s žadatelem nebo jeho partnerem či jakýchkoli jiných zájmů, jež mohou ovlivnit nestranný a objektivní výkon povinností osoby zapojené do hodnotícího procesu.

Oblasti, které budou předmětem hodnocení kvality projektů, vychází ze zaměření výzev. Podrobnější popis zaměření výzev je uveden níže (příloha č. 2).

Hodnocení jednotlivých Žádostí je ohodnoceno částkou 5.000 Kč včetně DPH za žádost.

Pokud byste měl/a zájem stát se expertním hodnotitelem, zašlete nám prosím vyplněnou Žádost o zaregistrování do databáze hodnotitelů (příloha č. 1) společně se svým profesním životopisem obsahujícím rovněž informaci o zkušenosti s hodnocením projektů. Kopii vyplněné a podepsané žádosti zašlete nejpozději do 15. 1. 2020 na email Matous.Duraj@mzcr.cz a v kopii na Petr.Cermak@mzcr.cz.

O vašem zařazení do databáze hodnotitelů včetně následujících kroků Vás budeme dále informovat.

Další informace o jednotlivých Výzvách naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo na stránkách Fondů EHP a Norska.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na vedoucího oddělení finančních mechanismů Petra Čermáka (tel.: 224 972 860, email: Petr.Cermak@mzcr.cz).

Tematické zaměření výzev včetně oblastí podpory

Výzva č. 1 „Duševní zdraví dětí“. Cílem výzvy je podpora duševního zdraví dětí a prevence duševních onemocnění u dětí a dospívajících pomoci realizace následujících opatření:

  • Zlepšení dovedností rodičů a pečovatelů a zvyšování rodičovských kapacit s cílem prevence výskytu a zmírnění duševních problémů u dětí a dospívajících;
  • Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících preventivních, screeningových, diagnostických, terapeutických, sociálně-rehabilitačních a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících;
  • Vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví a předcházení duševním problémům;
  • Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků pečujících o děti s duševními poruchami stejně jako nezdravotnických odborníků, neformálních pečovatelů a pedagogů;
  • Informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí odborné i laické veřejnosti o duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících.

Výzva č. 2 „Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci“. Cílem této výzvy je zlepšení přístupu marginalizovaných skupin naší populace ze sociálně vyloučených lokalit, a to zejména romské populace, ke zdravotní péči pomocí implementace následujících opatření:

  • Vytvoření informačních materiálů v tištěné a online formě pro sekundární prevenci u obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit, zejména pak romské populace, zaměřených na vybraná specifická přenosná a nepřenosná onemocnění.
  • Vytvoření, validace a implementace odborných lékařských doporučení týkajících se přenosných a nepřenosných onemocnění specifických pro sociálně vyloučené lokality.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví