Ministerstvo vydalo ošetřovatelskou metodiku k dekubitům, úrazům, bolesti a katetrizaci močového měchýře

Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně a se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb historicky první čtyři národní ošetřovatelské postupy. Příprava metodik by měla pomoci zlepšit a zkvalitnit péči o pacienta, díky tomu, že bude existovat jednotné doporučení, jak postupovat při ošetřování pacienta. Metodický pokyn je zveřejněn ve Věstníku MZ.

„Zatím je připraveno [jednotné doporučení] pro čtyři oblasti, nicméně již pracujeme na dalších třech návrzích a další budou připravovány v rámci implementace Strategického rámce Zdraví 2030,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

První čtyři doporučené postupy se týkají prevence pádů a postup při zranění způsobených pády, péče o pacienta s bolestí, katetrizace močového měchýře a prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje implementovat tento metodický materiál do vnitřních předpisů poskytovatelů zdravotní péče.

Postupy byly připraveny v souvislosti s probíhající mezinárodní kampaní Nursing now, jejíž cílem je posílení statutu a profilu ošetřovatelství. Jejich cílem je sjednocení kvality ošetřovatelské péče.

Cílem dokumentů je stanovit jasné kroky při ošetřování a péče o pacienta, který utrpěl poranění vlivem pádu a také má za cíl předcházet těmto pádům v rámci poskytovatelů zdravotní péče, při diagnostice a léčbě pacienta s bolestí, včetně stanovení míry potřebné péče a pozornosti a hodnocení intenzity bolesti, prevenci vzniku dekubitů a péče o dekubity má za cíl stanovit opatření k prevenci dekubitů, v případě vzniku dekubitu zajistit vhodnou léčbu a dále sběr dat o dekubitech a jejich analýzu.

Národní ošetřovatelský postup katetrizace močového měchýře si stanovuje za cíl nastavit jednotnou metodu při vyprazdňování močového měchýře a zajištění permanentního odtoku moči a případného výplachu močového měchýře.

Na přípravě materiálů se podílelo Ministerstvo zdravotnictví společně s Českou asociací sester, Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, Asociací vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí a Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester, Unií zaměstnavatelských svazů ČR, Asociací nemocnic, Asociací českých a moravských nemocnic, Asociací krajských nemocnic, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a v případě Národní ošetřovatelské Péče o pacienta s bolestí se Společností pro studium a léčbu bolestí ČLS JEP, v případě Národní ošetřovatelské péče Katetrizace močového měchýře s Českou urologickou společností ČLS JEP, v případě Národní ošetřovatelské péče Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity s Českou společností pro léčbu rány.

„Cílem je rovněž pomoci zajistit poskytovatelům jednoduchý a jednotný základní rámec, z něhož si následně mohou zdravotníci rozpracovávat konkrétní vnitřní dokumentaci nemocnice. Postupy by měly přispět i k dodržování určitých zásad v péči o pacienta, lepší orientaci v oblastech, které nemusí být vždy u poskytovatelů jasně popsané a mohou v neposlední řadě sloužit i absolventům či zdravotníkům v adaptaci, kteří hledají správné postupy pro praxi. Ojedinělost spatřuji pak především v tom, že jsou podpořeny nejen nejvyšším orgánem Ministerstva zdravotnictví, ale rovněž přidruženými profesními organizacemi, a to jak nelékařskými, tak i lékařskými,“ uvedla Dita Svobodová, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví