V roce 2018 pobírali učitelé v průměru 34 401 Kč měsíčně, tj. dvě třetiny průměrného platu vysokoškoláků

V roce 2018 pobírali učitelé v mateřských, na základních a středních školách v průměru 34 401 Kč měsíčně. Jejich mzdy rostou, nicméně stále nedosahují průměrné mzdy zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. Dostávali dvě třetiny této částky. Průměrná hrubá měsíční mzda všech zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním v roce 2018 činila 51,6 tisíc. Ukazuje to analýza o regionálním školství, kterou zveřejnil Český statistický úřad. Zdrojem dat použitých v analýze je Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), který slouží k pravidelnému monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice.

Podle analýzy vývoje českého trhu práce ve 4. čtvrtletí 2019 (celá analýza) růst mezd v průběhu roku 2019 zpomaloval. V oblasti vzdělávání se však průměrný plat meziročně zvýšil o 12,5 % na 35 323,- Kč, čímž se dostal nad celkovou průměrnou mzdu. “Ještě v roce 2017 zde byly výdělky o 4 % pod celkovým průměrem,“ říká Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Podle údajů MŠMT v České republice v roce 2018 působilo v regionálním školství, tj. v mateřských, na základních a středních školách (včetně konzervatoří a vyšších odborných škol) celkem 135,5 tis. učitelů [1][2]. Téměř polovina z nich (48 %) učila na základních školách, 28 % na středních školách a čtvrtina v mateřských školách. Na celkové zaměstnanosti se učitelé působící ve školství na regionální úrovni podíleli 2,6 % a na všech zaměstnancích v Česku 3,0 %. Přestože počet učitelů za posledních pět let vzrostl o 4,3 % (5,5 tis. učitelů), jejich podíl na všech zaměstnancích se mírně snížil. V roce 2013 učitelé v regionálním školství tvořili 3,1 % všech zaměstnanců v Česku.

Mzdy učitelů jsou vyšší než průměrná mzda, ale nižší než průměrná mzda vysokoškoláků

Vzhledem k povaze práce, vysokým požadavkům na kvalifikaci či profesní rozvoj a také s ohledem na nedostatek učitelů na trhu práce by se dalo předpokládat, že budou učitelé finančně hodnoceni lépe, než jaký je republikový průměr, resp. průměrná mzda zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. Tato domněnka platí jen částečně. V roce 2018 činila průměrná hrubá měsíční mzda učitele v regionálním školství 34 401 Kč, což bylo sice o 2,1 % (717 Kč) více, než jaká byla celková průměrná mzda v ČR, ale zároveň dosahovala jen dvou třetin průměrné mzdy všech zaměstnanců s vysokoškolským (tj. magisterským a doktorským) vzděláním.

Průměrná mzda učitelů za posledních pět let vzrostla téměř o třetinu (8,4 tis. Kč), tj. rychleji než průměrná mzda zaměstnanců v Česku celkem, která vzrostla o 28,5 % z 26,2 tis. Kč v roce 2013 na 33,7 tis. Kč v roce 2018 (o 7,5 tis. Kč).

Průměrná hrubá měsíční mzda všech zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním od roku 2013 vzrostla procentuálně o pětinu, ale absolutně o 8,8 tis. Kč, a to z 42,8 tisíc na 51,6 tis. v roce 2018. Vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci si za 5 let přilepšili v průměru o 470 Kč více než učitelé.

Učitelství je u nás doménou žen

V roce 2018 zastávaly osm z deseti učitelských pozic v regionálním školství ženy. Před deseti lety byl jejich podíl nepatrně nižší, a to 77 %. Největší převaha žen je v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Zatímco na prvním stupni činil podíl mužů mezi učiteli pouhých 6 %, na stupni druhém tvořili čtvrtinu a na středních školách 40 %. V roce 2018 z 1 000 zaměstnaných žen bylo v průměru 53 z nich zaměstnaných jako učitelka v regionálním školství. V případě mužů jich na 1 000 zaměstnaných připadlo jen 11, kteří věnovali profesi učitele, tj. téměř 5krát méně než v případě žen.

Roste podíl učitelů starších 55 let

Pokud jde o věkovou strukturu učitelů (údaje vycházející ze speciálního zpracování dat z ISPV) více než 55 % všech učitelů bylo starších 45 let a pouhých 10 % tvořili učitelé do 30 let. Mezi středoškolskými vyučujícími se našly dokonce dvě třetiny 45letých a starších a pouhá 4 % mladších 30 let. V posledních letech lze pozorovat nárůst podílu učitelů starších 55 let na všech stupních sledovaných škol. Dá se tedy říci, že učitelský sbor v regionálním školství stárne. V roce 2018 bylo 27 % učitelů starších 55 let v porovnání s přibližně pětinou v roce 2013 či 15 % v roce 2008. Tento nárůst byl za posledních pět let především na úkor učitelů ve věku 45 až 54 let.

Zastoupení ostatních (mladších) věkových skupin se v tomto období prakticky nezměnilo. Toto tvrzení však platí pouze za regionální školství jako celek. V případě učitelů na základních a především středních školách poklesl i podíl učitelů do 35 let. Naopak v mateřských školách podíl učitelek v této věkové kategorii za posledních 10 let vzrostl z 18 % v roce 2008 na 25 % v roce 2018.

Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů* v regionálním školství v Česku, 2013–2018

rok celkem1) učitelé v MŠ učitelé na ZŠ učitelé na SŠ
index2) %3) %4) index2) index2) index2)
2013 26 044 99,4 60,9 23 012 26 756 27 159
2014 26 667 102,4 99,5 61,5 23 573 102,4 27 518 102,8 27 853 102,6
2015 27 487 103,1 98,8 62,0 23 981 101,7 28 365 103,1 28 952 103,9
2016 28 841 104,9 99,2 62,8 25 057 104,5 29 779 105,0 30 277 104,6
2017 30 894 107,1 99,3 63,9 26 720 106,6 32 114 107,8 32 283 106,6
2018 34 401 111,4 102,1 66,7 29 693 111,1 35 689 111,1 36 128 111,9

Více se dočtete v aktuální analýze ČSÚ Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy – v roce 2018

______

[1] Přepočtený počet osob na plný pracovní úvazek.

[2] Kromě učitelů bylo na výše uvedených stupních vzdělávání zaměstnáno dalších 20,9 tis. ostatních pedagogických pracovníků, kam patří především asistenti pedagoga v mateřských a základních školách či učitelé odborného výcviku na středních odborných školách. V regionálním školství pracovalo i 74,5 tis. nepedagogických zaměstnanců. Jedná se především o kuchařky, školníky, účetní a další provozní zaměstnance škol.

 

Zdroj: ČSÚ