37 tisíc lidí je omezeno ve svéprávnosti. Místo omezování potřebují podporu při rozhodování

Člověk může přijít o schopnosti se rozhodovat: nemocí, úrazem, psychickým onemocněním, stářím. Někteří lidé potřebují pomoc při rozhodování z důvodu svého postižení v duševní oblasti. V minulosti byli v takové situaci svéprávnosti zbavováni, bylo to poměrně jednoduché, a opanovalo to praxi. Dnes nelze lidi svéprávnosti zbavit, lze je ale omezit. A to často tak invazivně, že to prakticky znamená zbavení. Klíčová je role soudů a veřejné objednávky, kterou mají od společnosti. Člověk pak může být vydaný všanc opatrovníkovi, či už veřejnému, tj. obci, nebo soukromé osobě. Příklady ze života jsou nezřídka znepokojující.

Společnost Quip, z.ú. proto nechala natočil klip, který má pomoci tuto situaci změnit. Hraný sociální experiment má poukázat na absurditu omezování. Ukazuje a sleduje, jak budou lidé reagovat na absurdní zmenšení prostoru plaveckého bazénu. Klip je zveřejněn také na facebooku společnosti QUIP.

Video: To jsem z toho bazén!

Cílem kampaně je podle organizace Quip, z.ú. srozumitelným a atraktivním způsobem upozornit na to, že v České republice je omezeno ve svéprávnosti více než 37 tisíc lidí. Tato problematika se týká každého z nás. Kolem tématu přitom existuje spousta předsudků a zažitých procesů, které odporují Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením.

“Snažíme se o to, aby lidé měli co největší prostor pro rozhodování, aby pro toto rozhodování měli podporu, kterou potřebují a aby jejich podpůrci konali v souladu s jejich vůlí”, uvádí autoři v tiskové zprávě.

Jaké je řešení?

Místo omezování je lepší podporovat při rozhodování. Klíčem řešení na individuální úrovni je maximální úsilí při zjišťování vůle člověka. Podporu při rozhodování člověku, který to potřebuje, mají poskytovat lidé, kterým věří (jeho kruhy podpory), a ti musí respektovat jeho preference, přání a až v případě nutnosti je vyvažovat objektivně důležitými potřebami. Ty ale nesmí být v přímém konfliktu s preferencemi člověka, kterému poskytují podporu. Nerozhodovat za, ale pomoct někomu se rozhodnout tak, aby ho následky rozhodnutí neúměrně neohrožovaly.

Více o problematice rozhodování za ostatní

Nikdo nechce, aby bylo rozhodováno za něj. Je ale něco zvláštního v lidské povaze, co nás všechny svádí k přesvědčení, že víme, co je nejlepší pro lidi kolem nás, pro naše přátele, děti, partnery, kolegy atd., co dělají špatně, co a jak by měli řešit a jak by pro ně bylo dobré, kdyby žili. Každý máme jiný cit pro svobodu a autonomii druhých. A tento různý práh citlivosti platí pro všechny aktéry: soudce, úředníky, politiky, sousedy, přátele, nás, mne a Vás. Je potřeba praxi měnit, modelovat, moderovat, ukazovat konkrétní příběhy, bojovat za autonomii vlastní i druhých. Právní základ pro to tady je, neděláme revoluci, prosazujeme jenom existující právo, ale jak to už bývá s právem, interpretace posouvá praxi sem tam.

Více o Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením vytváří kvalitativně nový právní rámec a základ pro naplňování práv lidí se zdravotním postižením. Ukládá státům konkrétní povinnosti k odstranění bariér a vytvoření podmínek pro reálnou příležitost lidí s postižením žít běžným způsobem života. Článek 12 této Úmluvy garantuje lidem se zdravotním postižením právní způsobilost  a podporu, kterou mohou potřebovat při právních úkonech. Vychází z konceptu „podporovaného rozhodování“, který má nahradit tradiční opatrovnické systémy.

O společnosti Quip, z.ú.

Od roku 2003 se věnujeme spolupráci s lidmi se zdravotním postižením, kterým pomáháme naplňovat jejich práva mj. prostřednictvím sociální služby. Vedle toho se snažíme svou další činností měnit obraz i náhled většinové společnosti na život lidí se zdravotním postižením.

Umíme efektivně lidem pomoct, aby je neomezili ve svéprávnosti, nebo aby je omezili co nejméně invazivně, jsme v tom specifičtí, jsme v tom „hardlineři“, máme holistický přístup. Vzděláváme profesionály v sociální službě, ale i laiky, radíme úřadům a samosprávám, snažíme se protlačovat na veřejnost témata související s životem lidí s postižením s duševní oblasti, zejména ty, související s jejich právy.

Usilujeme o vytvoření podmínek pro nás všechny nehledě na míru postižení tak, abychom se mohli společně angažovat a mít vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Usilujeme o to, aby sociální a právní systém naplňoval svůj účel, to je, aby: vedl k sociálnímu začlenění a plnohodnotnému občanství, nevytvářel závislost na sociálních službách a nebo dávkách a dával lidem prostor žít podle jejich vlastních představ.

Zdroj dalších informací:

 

Zdroj: Quip, z.ú.