EDUin: Stát musí mít plán, jak řešit nerovnosti po covidu

Letní doučovací kempy nestačí. V Česku už jsou skoro rok uzavřené školy. Výuka na dálku dál zvětšuje rozdíly v kvalitě vzdělání a přístupu k němu. Vyrovnání nerovností po návratu žáků do lavic je v současné době vůbec největší úkol českého školství. A ministerstvo školství musí mít jasný plán. EDUin k jeho sestavení vyzývá v otevřeném dopise.

EDUin dlouhodobě upozorňuje, že je potřeba zaměřit se i na další oblasti, než je jen aktuální scénář návratu do škol. Zapojení žáků do výuky na dálku je ovlivněno několika faktory, například uchopením distanční výuky a její efektivitou v dané škole nebo rodinným zázemím dětí. Stát by měl podchytit žáky, kteří mají horší přístup ke vzdělávání. Ministerstvo školství už dřív oznámilo, že nerovnosti mají vyrovnat třeba letní doučovací kempy. Pouze to ale nestačí. EDUin přináší několik tipů na řešení situace:

  • Metodické doporučení školám – Návod pro školy, jak postupovat po návratu žáků do škol – jak potřebné děti vytipovat, jak je pro učení motivovat a dodat jim sebedůvěru, jaké formy doučování přichází v úvahu.
  • Komplexní plán doučování – Pouze metodika pro školy nestačí. Na doučování je potřeba mít plán – kdo bude doučovat, v jakých formátech, zajistit financování. Navíc nelze čekat až na léto. V momentu otevření škol je potřeba mít jasný systém pro snížení nerovností.
  • Wellbeing dětí – Kromě srovnání nerovností ve znalostech je potřeba myslet i na duševní zdraví dětí. Ty, které doučování potřebují, neodradit – o svých výpadcích často vědí, cítí se nejisté a rychle ztrácejí motivaci – hrozí tak jejich předčasné odchody ze vzdělávacího systému.
  • Zapojení neformálního vzdělávání – Do doučování je možné zapojit nízkoprahové kluby, DDM, oddíly, ale i základní umělecké školy – tam jsou prostory i organizační zázemí.
  • Zapojení pedagogických fakult – Samotné doučování nemusí ležet pouze na školách, které žáci navštěvují. Stát může do plánů zapojit i fakulty, které připravují budoucí učitele. To už se v určité míře děje. Je ale dobré v tom do budoucna dál pokračovat a tuto spolupráci prohlubovat.
  • Dlouhodobé využití – Všechna připravená opatření při vyrovnávání nerovností je možné využít i mimo období distanční výuky. V dalším období mohou sloužit při snižování nerovností a podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Inspiraci pro řešení nerovností v důsledku výpadku výuky je možné hledat i v zahraničí. EDUin přináší konkrétní příklady opatření – některé země už mají plány na řešení situace a na jejich zajištění směřují velké finanční prostředky.

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin: „Tak jako po zvládnutí urgentní péče na intenzivních lůžkách stojí před zdravotnictvím úkol vyrovnat se s pandemií skrze očkování, podobně bude ve školství největším úkolem po návratu žáků do lavic vyrovnání ohromných rozdílů mezi žáky, které vznikly během distanční výuky. Pokud nechceme mít skřípající soukolí jako v případě očkování, je třeba mít dostatečně dopředu jasný a komplexní plán na řešení doučování a včas na to školství připravit.“

Lenka Felcmanová, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání: „Po návratu dětí do škol je třeba systematicky podpořit jejich adaptaci na režim a vztahy ve škole. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost znovunavázání vztahů mezi žáky navzájem i mezi žáky a pedagogy, systematické podpoře duševního zdraví a nácviku zdravých způsobů seberegulace.”

Tisková zpráva

 

Zdroj: EDUin