Konference v Senátu se zaměřila na překážky založení rodiny

Dvacátá výroční konference o rodinné politice, která se uskutečnila v Senátu 19. října 2021 (viz program), se zaměřila na překážky založení rodiny a zvýšení porodnosti. Cílem této každoroční události je formulovat podněty pro rodinnou politiku v Česku. Prezentace a videozáznam z konference naleznete na stránkách pořádajícího Národního centra pro rodinu (viz níže).

Jana Paloncyová představila výsledky výzkumu bezdětnosti u párů a samostatně žijících osob. Bezdětnost je způsobena vztahovými (68% respondentů deklarovalo nedostatečnou vybavenost partnerskými kompetencemi) a ekonomickými faktory (k nim patří finanční nepřipravenost a nedostatečné možnosti získat bydlení).

Milada Kadlecová konstatovala, že současný neuspokojivý trh s byty pro mladé rodiny, neúplné rodiny a seniory nezpůsobuje především nedostatečná bytová výstavba (za posledních 15 let se v průměru ročně postavilo 32 292 bytů), ale nárůst podílu bytů, které jsou obývány pouze jednou osobou, historicky výjimečnou dostupností hypoték a procesem suburbanizace. Pro ČR je navíc charakteristický extrémně vysoký podíl druhého bydlení (nadspotřeba bydlení) a privatizace bytů po roce 1990. Zhruba 700 tisíc bytů je neobydlených.

Karin Jurczyk představila pojem „politika času“, uplatňovaný (nejen) v německé rodinné politice od roku 2006. Je prokázáno, že nedostatek času zatěžuje rodiny více než nedostatek financí. Představila tzv. Optionszeitenmodell (volný časový model pracovního a soukromého života). Ten počítá s rozdělením produktivní životní etapy do více etap než je dosu běžné. Model počítá nejen se zapojením na trhu práce, ale s 9 lety, které je možno věnovat péči v rodině (dětem a seniorům) v délce 6 let, osobnímu dalšímu vzdělávání v délce 2 let a péči o sebe v délce 1 roku. Model tedy počítá jak s dobrovolnictvím, tak péčí, věnované nejen vlastní děti nebo rodičům seniorům.

Markéta Schormová představila výsledky dotazování mezi zaměstnavateli průmyslových firem, členů sekce. Z výsledků vyplynulo, že se zaměstnavatelé obávají organizačních překážek, zvýšené administrativní zátěže a vyšších mzdových nákladů, často způsobených neznalostí osvobození od povinného odvodu na zdravotní pojištění do výše minimální mzdy u zaměstnanců pečujících o předškolní děti. Zaměstnavatelé by přivítali ze strany státu za poskytování zkrácených úvazků: snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění, zkrácení rodičovské dovolené, podporu flexibilizace péče o děti. Zaměstnavatelé nemají zájem o sdílené pracovní místo podle nové zákonné úpravy.

Katarína Dubělčíková a Valérie Šmýrová z Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě popsaly důvody pro primární prevenci rozpadu soužití rodičů a popsaly programy této prevence.

Rozpady manželství a nesezdaného soužití způsobují, že ročně přichází o soužití s oběma rodiči 33.000 dětí, což je téměř 30 % nově narozených. Přitom fungující rodina je nejen přáním snad každého, kdo rodinu zakládá, ale je i v zájmu společnosti: narodí se v ní více dětí, je ekonomicky samostatnější=stojí stát méně peněz a vykazuje méně patologií. A co je nejpodstatnější – dobré vztahy nejsou náhoda a kompetence, které těmto vztahům pomáhají, lze prohlubovat. K tomu slouží programy primární prevence.

Programy primární prevence poskytují centra pro rodinu v celé ČR. Tyto programy se významně podílí na tom, aby páry nepřicházely do poraden pozdě. Náplň programů primární prevence úzce koresponduje se závěry Zprávy o rodině 2020 uvedenými v kapitole Stabilita rodiny.

Prezentace:

Videozáznam konference bude k dispozici na stránkách Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz).

Zdroj: Národní centrum pro rodinu