Vývoj obyvatelstva v krajích v letech 2011 až 2020

V průběhu roku 2020 se počet obyvatel Česka dále zvýšil, i když podstatně mírněji než v letech předcházejících. Ze čtrnácti krajů zaznamenalo početní růst pouze pět z nich, naopak devět krajů početně ztratilo. Nejvíce obyvatel ČR má bydliště ve Středočeském kraji a v Praze, v každém více než 1,3 milionu. Tyto kraje zároveň dlouhodobě vykazují největší přírůstky obyvatel. Vyplývá to z údajů v publikaci ČSÚ Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky – 2020. Vybrané údaje uvádíme níže.

Naopak nejméně osob, méně než 300 tisíc, žije v Karlovarském kraji, a počet obyvatel zde dlouhodobě klesá. Největší meziroční populační úbytek v roce 2020 zaregistroval Moravskoslezský kraj. I přes různorodý vývoj celkového počtu obyvatel má věkové složení obyvatel jednotlivých krajů shodné tendence vývoje. Ve všech krajích roste podíl dětské i seniorské složky populace. Na konci roku 2020 představovaly osoby ve věku 65 a více let ve většině krajů více než jednu pětinu populace (více o vývoji obyvatelstva).

Viz též tabulky na konci článku.

Porodnost

Počet živě narozených dětí v roce 2020 ve většině krajů meziročně poklesl, intenzita plodnosti však zůstala na krajské úrovni v rozpětí 1,51 až 1,80 dítěte na jednu ženu, obdobně jako minulý rok. Nejnižší plodnost opět vykazovaly ženy s bydlištěm v Praze, nejvyšší byla v roce 2020 plodnost žen z Kraje Vysočina. Charakterem porodnosti, například zastoupením dětí vyšších pořadí či dětí narozených mimo manželství, se oproti ostatním krajům nejvíce diferencuje Hlavní město Praha a kraje Karlovarský a Ústecký.

Prvenství v počtu narozených dětí si posledních pět let z krajů drží Praha (14,7 tisíce v roce 2020; maximum 15,5 tisíce v roce 2018), oproti tomu v první polovině druhého desetiletí 21. století tato pozici připadla Středočeskému kraji (14,4 tisíce v roce 2020; maximum 15,3 tisíce v roce 2017). Třetí nejvyšší byl pravidelně počet narozených v obyvatelstvu Jihomoravského kraje (poslední údaj 12,9 tisíce), čtvrtý v kraji Moravskoslezském (11,8 tisíce) a pátý v kraji Ústeckém (7,9 tisíce) (více o vývoji porodnosti).

Úmrtnost

Na úrovni a statistice úmrtnosti se v roce 2020 podepsala epidemie onemocnění covid-19. Počet zemřelých ve všech krajích meziročně výrazně (o 11–24 %) vzrostl, dlouhodobý trend rostoucí naděje dožití při narození byl přerušen. Stejně jako v předchozích letech byly celkové úmrtnostní poměry nejhorší v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji a nejpříznivější v Praze, v kraji Královéhradeckém, Vysočina a Jihomoravském. Nejčastějšími příčinami smrti jsou dlouhodobě ve všech krajích onemocnění oběhové soustavy a novotvary, v roce 2020 se na třetí příčku (s výjimkou Jihočeského kraje) dostal covid-19, který odsunul nemoci dýchací soustavy na místo čtvrté.

Počet obyvatel Česka, kteří zemřeli v průběhu roku 2020, dosáhl 129,3 tisíce a byl nejvyšší od roku 1987. Ve srovnání s rokem 2019 vzrostl o 15 % (absolutně o 16,9 tisíce). Výrazný nárůst počtu zemřelých byl v roce 2020 zaznamenán ve všech krajích a to o 11–24 % (zatímco v předchozích letech druhého desetiletí 21. století se meziroční změny i na úrovni krajů držely v rozmezí +−5 %). Nejmenší bylo navýšení v kraji Plzeňském (o 11 %, resp. o 0,7 tisíce zemřelých) a v Praze (o 12 %, resp. o 1,4 tisíce), naopak nejvyšší v kraji Zlínském (o 24 %, resp. o 1,5 tisíce), Karlovarském (o 18 %, resp. o 0,6 tisíce) a Olomouckém (o necelých 18 %, resp. o 1,2 tisíce). Mírný rostoucí trend měl přitom počet zemřelých v Česku a ve většině krajů v důsledku stárnutí obyvatelstva i v průběhu let 2011–2019, pouze v Praze, v Královéhradeckém a Zlínském kraji spíše kolísal.

Mezi zemřelými obyvateli České republiky je tradičně více mužů než žen, v letech 2011–2019 se podíl mužů na celkovém počtu zemřelých pohyboval v rozmezí 50,3–51,0 %. Na úrovni krajů byla variabilita pochopitelně větší, podíl mužů mezi zemřelými se obvykle pohyboval v rozmezí 50–53 %, pouze v Praze specificky bývá cca o 1–2 p. b. nižší a pod 50% hranicí.

V roce 2020 bylo mezi zemřelými celkem 51,5 % mužů (o 0,5 p. b. více než v roce 2019), když meziroční navýšení počtu zemřelých bylo výraznější u mužů než u žen (na úrovni republiky o 16 % vs. o 14 %). Nebylo tomu tak však ve všech krajích. V obyvatelstvu Středočeského, Jihočeského a Zlínského kraje vzrostl počet zemřelých relativně více u žen než u mužů a v Karlovarském a Ústeckém kraji byla intenzita růstu u obou pohlaví obdobná. V důsledku toho se podíl mužů na celkovém počtu zemřelých v těchto krajích mezi roky 2019 a 2020 dokonce snížil, nebo vzrostl jen nepatrně, zatímco v ostatních krajích narostl o 0,4–1,9 p. b. (nejvíce v Kraji Vysočina). Z krajů minimální byl, stejně jako v předchozích letech, v Praze (49,2 %), ve zbylých činil 50,6 % (Jihomoravský) až 53,4 % (Plzeňský) (více o vývoji úmrtnosti).

Migrace

Migrační pohyb hraje ve vývoji počtu obyvatel kraje důležitou roli. Větší váhu má přitom většinou migrační pohyb přes hranice republiky než po území republiky. Specifický je v tomto směru Středočeský kraj, jenž významně roste zejména vnitřní migrací, přesněji zejména stěhováním obyvatel z Prahy. Hlavní město Praha zase dominuje nad ostatními kraji přírůstkem obyvatel stěhováním ze zahraničí. V roce 2020 byla statistika zahraniční migrace ovlivněna novelizací zákona o pobytu cizinců, nejvíce se projevila v Moravskoslezském kraji.

Na úrovni jednotlivých krajů je celková migrace výsledkem dvou druhů migračního pohybu – přes hranice republiky (migrace zahraniční) a uvnitř republiky (migrace vnitřní, přes hranici daného kraje). Tyto dva typy migrace přitom mohou působit stejným směrem (ve prospěch růstu/úbytku populace) či směry opačnými (díky čemuž se absolutní hodnota výsledné bilance snižuje).

V případě menší populace bilance stěhování mnohdy meziročně silně kolísá. V pozadí výkyvů i v jiných, početnějších, krajích mohou v některých případech stát i případné administrativní zásahy, aktualizace zdrojových informačních systémů (zejména pokud jde o stěhování cizích státních příslušníků), či výrazná změna vnějších podmínek.

V roce 2020 byla statistika migrace významně ovlivněna hned dvěma faktory – dočasným legislativním omezením možnosti migračního pohybu v rámci protiepidemických opatření (proti šíření onemocnění covid-19) a novelizací zákona o pobytu cizinců (více o migračním vývoji).

Přirozený přírůstek/úbytek na 1 000 obyvatel (‰)*

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Karlovarský -1,8 -1,2 -2,2 -2,5 -2,0 -4,6
Ústecký -1,1 -1,0 -0,9 -1,5 -1,4 -3,5
Moravskoslezský -1,4 -0,9 -1,2 -1,0 -1,4 -3,5
Zlínský -0,8 -0,6 -0,5 -0,4 -0,9 -3,4
Olomoucký -0,8 -0,1 -0,6 -0,4 -0,9 -2,4
Vysočina 0,3 0,6 0,3 0,3 -0,3 -2,2
Královéhradecký -0,5 -0,1 -0,1 -0,6 -0,7 -2,1
Plzeňský -0,8 -0,4 -0,3 -0,3 -0,6 -2,0
Jihočeský -0,5 0,5 0,2 0,1 -0,3 -1,9
ČR -0,0 0,5 0,3 0,1 -0,0 -1,8
Pardubický -0,3 0,6 -0,0 -0,0 0,2 -1,8
Liberecký 0,3 1,3 0,1 0,0 0,1 -1,6
Jihomoravský 0,6 1,2 1,0 0,9 1,0 -1,0
Středočeský 1,2 1,5 1,5 0,8 1,0 -0,6
Hl. m.
Praha
1,9 2,2 2,4 2,3 2,1 0,8

* Řazeno od nejvyššího úbytku/přírůstku v roce 2020 po nejnižší

Naděje dožití mužů při narození (roky) – dvouleté období*

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hl. m.
Praha
77,5 77,7 78,1 78,3 78,4 78,2
Královéhradecký 76,5 76,8 77,2 77,2 77,2 76,8
Jihomoravský 76,3 76,4 76,5 76,3 76,6 76,3
Jihočeský 75,6 76,0 76,4 76,3 76,6 76,2
Středočeský 76,0 76,1 76,3 76,1 76,3 76,2
Pardubický 76,2 76,3 76,6 76,5 76,6 76,1
Liberecký 75,4 75,7 75,7 75,4 76,1 76,0
Plzeňský 76,1 76,0 76,2 76,2 76,4 76,0
Vysočina 76,5 77,0 77,0 76,9 76,7 75,9
ČR 75,7 75,8 76,0 76,0 76,2 75,8
Zlínský 75,4 75,4 75,5 75,8 75,9 75,1
Olomoucký 75,1 75,2 75,5 75,6 75,7 75,1
Karlovarský 74,4 74,6 74,4 74,5 74,9 74,5
Ústecký 73,8 73,8 74,1 74,2 74,4 73,9
Moravskoslezský 74,1 74,2 74,5 74,5 74,5 73,9

Naděje dožití žen při narození (roky) – dvouleté období*

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hl. město
Praha
82,4 82,5 82,7 83,0 83,0 82,9
Královéhradecký 82,2 82,0 82,4 82,6 82,5 82,4
Jihomoravský 82,4 82,4 82,7 82,7 82,8 82,4
Vysočina 82,6 82,4 82,7 83,0 82,7 82,3
Jihočeský 81,5 81,6 82,1 82,0 82,1 81,9
Zlínský 81,8 82,2 82,3 82,4 82,6 81,9
Plzeňský 81,4 81,4 81,7 81,6 81,9 81,9
Pardubický 82,1 82,1 82,2 82,3 82,2 81,9
ČR 81,6 81,6 81,8 81,9 82,0 81,7
Olomoucký 81,7 81,5 81,8 81,9 82,1 81,7
Středočeský 81,5 81,5 81,6 81,6 81,9 81,6
Liberecký 81,4 81,5 81,7 81,7 81,7 81,5
Moravskoslezský 80,8 81,0 81,1 81,1 81,2 80,9
Karlovarský 80,2 80,5 80,5 79,9 80,2 80,0
Ústecký 79,7 79,7 79,8 80,0 80,2 79,9

Zdroj: ČSÚ