Co hodnotí posudkoví lékaři?

Share

Posudkoví lékaři jsou zaměstnanci lékařské posudkové služby (LPS). Nejčastěji je LPS zařazena pod Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Jinak je to v hlavním městě a v Brně. V Praze vyhledáte Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ), v Brně se obrátíte na Městskou správu sociálního zabezpečení (MSSZ). Posudkoví lékaři posuzují v souladu s ustanovením § 8 odstavce 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zdravotní stav pro účely různých žádostí uvedených v tabulce níže. Jejich role v procesu řízení o jednotlivé dávky nastává „někde uprostřed“. Žádosti totiž přijímá buď jiný úřad (úřad práce) nebo jiné oddělení OSSZ. Rozhodnutí o dávce pak vydávají buď příslušné úřady práce nebo Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lékařská posudková služba zajišťuje „pouze“ posouzení zdravotního stavu, které je však pro posouzení nároku na dávky rozhodující. O svém stanovisku vystavují tzv. posudky o zdravotním stavu, které odesílají orgánům, které vydají ve věci rozhodnutí.

 

Žádost o:

Žádost přijímá:

LPS posoudí, zda se jedná o:

Rozhodnutí vydá:

Invalidní důchod

OSSZ podle trvalého pobytu žadatele

invaliditu

ČSSZ

Zvýšení invalidního důchodu

OSSZ podle trvalého pobytu žadatele

změnu stupně invalidity

ČSSZ

Uznání za osobu zdr. znevýhodněnou

OSSZ podle trvalého pobytu žadatele

osobu zdravotně znevýhodněnou

ČSSZ

Průkaz osoby se zdr. postižením

Úřad práce ČR podle trvalého pobytu žadatele

omezení schopnosti pohyblivosti a orientace

Úřad práce ČR

Zvláštní pomůcka

Úřad práce ČR podle trvalého pobytu žadatele

osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku

Úřad práce ČR

Příspěvek na péči

Úřad práce ČR podle trvalého pobytu žadatele

osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby a v jakém stupni

Úřad práce ČR

Dávky státní soc. podpory a pěstounské péče (týká se doložení nezaopatřenosti)

Úřad práce ČR podle trvalého pobytu žadatele

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost

Úřad práce ČR

 

U každé oblasti je zdravotní stav posuzován rozdílně, podle jiných právních předpisů. Zdravotní postižení, které splňuje zdravotní podmínku pro přiznání jedné dávky, nemusí odpovídat přiznání dávky jiné. Výsledkem zdravotního posouzení je posudek, který vychází z odborných nálezů klinických lékařů a je podkladem pro rozhodnutí buď ČSSZ, nebo Krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Posudkové lékařství je specializovaný atestační obor. Posuzovat zdravotní stav pro účely provádění sociálního zabezpečení mohou jen kvalifikovaní odborníci v daném oboru, kteří splňuji kvalifikační předpoklady stanovené zákonem 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 185/2009 Sb., v platném znění.

 

(foto: www.pixabay.com, Darko Stojanovic)