Jak se stát profesionálním pěstounem?

Pokud máte zájem profesionálně pečovat o cizí dítě, které nemůže vyrůstat ve své rodině, můžete od státu obdržet měsíční odměnu ve výši 20 000 Kč nebo 24 000 Kč.  Zákon uvádí výši odměny v hrubém, tj. před odečtením zálohy na daň z příjmu a sociálního a zdravotního pojištění. Odměna pěstouna je posuzována totiž stejně jako příjem ze závislé činnosti. Pěstoun si navíc může neomezeně přivydělávat.

Abyste mohli poskytovat profesionální pěstounskou péči, musíte být krajským úřadem zařazeni do tzv. evidence pěstounů na přechodnou dobu.

Následující body zahrnují postup, jak se stát profesionálním pěstounem.

Podejte žádost na obecním úřadě

Ze všeho nejdřív si podejte žádost na sociálním odboru obecního úřadu s rozšířenou působností podle své trvalé adresy.

Dodejte obecnímu úřadu příslušné doklady

Kromě vyplnění žádosti budete muset doložit např. informace o svém zdravotním stavu, bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík), bezdlužnosti, bytových podmínkách aj. Obecní úřad poté odešle vaše doklady krajskému úřadu.

Projděte psychologickým vyšetřením

Následně absolvujete psychologické vyšetření a 72 hodinovou přípravu (školení), vše v dikci krajského úřadu.

Nechte se Krajským úřadem zařadit do evidence pěstounů na přechodnou dobu

Pokud vyhovíte požadavkům a budete shledán jako osoba vhodná poskytovat pěstounskou péči na přechodnou dobu, zařadí vás krajský úřad do evidence pěstounů na přechodnou dobu.

Uzavřete dohodu o výkonu pěstounské péče

Následuje uzavření dohody o výkonu pěstounské péče – podle vašeho výběru – buď s obecním úřadem nebo neziskovou organizací s pověřením k provázení pěstounů.

Jste připraveni pečovat o svěřené dítě

Jakmile bude dítě volné, budete kontaktováni. 

Jak stát ohodnotí péči profesionálního pěstouna?

Stát podporuje pěstounskou péči formou dávek, které jsou upraveny zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, z nichž profesionálnímu pěstounovi náleží tzv. odměna pěstouna. Žádost o odměnu pěstouna se podává na oddělení státní sociální podpory úřadu práce podle trvalého pobytu žadatele, kterým je pěstoun.

Nárok na výplatu odměny vzniká jak profesionálnímu pěstounovi pečujícímu o dítě, tak osobě, která je pouze zařazena v evidenci vhodných profesionálních pěstounů. Měsíční odměna pro profesionálního pěstouna dosahuje 20 000 Kč nebo 24 000 Kč.  Pokud je pěstoun pouze zařazen v evidenci a o žádné dítě aktuálně nepečuje, má nárok na odměnu ve výši 20 000 Kč měsíčně. Stejnou částku obdrží každý měsíc i profesionální pěstoun, který pečuje o jakýkoliv počet dětí. Vyšší částka 24 000 Kč měsíčně náleží profesionálnímu pěstounovi pečujícímu minimálně o 1 dítě v II. – IV. stupni závislosti. Informace o výši odměny jsou přehledně uvedeny také v tabulce níže.

Výše odměny za kalendářní měsíc Podmínky
20 000 Kč Pěstoun zařazený v evidenci, pěstoun pečující o jakýkoliv počet dětí
24 000 Kč Pěstoun pečující min. o 1 dítě v II .- IV. stupni závislosti

V čem se profesionální pěstounství liší od klasického?

Pěstounská péče patří spolu s adopcí, poručenstvím a opatrovnictvím mezi formy náhradní rodinné výchovy. Od roku 2006 vedle sebe podle platné legislativy existují dva typy pěstounské péče – dlouhodobá („klasická“) a přechodná („profesionální“).

Dlouhodobá pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu, většinou se jedná o příbuzenské vztahy, dítě je pojímáno jako vlastní. Péče je v tomto případě ukončena až zletilostí nebo nabytím svéprávnosti dítěte.

Vznik přechodného pěstounství je popsán výše. Lze ho přirovnat k zaměstnaneckému vztahu. Jde o profesionální pěstounství, poskytované pouze na nezbytně nutnou dobu, maximálně na 1 rok. Po ukončení se dítě vrací do své rodiny nebo mu je poskytována jiná náhradní rodinná péče.

Obecně je institut pěstounství upraven zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění. Podrobnější informace uvádí zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

 

Zdroje:

Zákon č. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (§§ 958-970)
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (§§ 4, 11, 13, 14, 27, 47, 53, 61)
www.rpp.cz