Vybrané údaje o sociálních a zdravotních službách v Praze

Český statistický úřad zveřejnil na konci roku 2018 Statistickou ročenku hl. m. Prahy, která přináší souborný statistický přehled z oblasti demografie, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, trhu práce a dalších oblastí. Níže uvádíme vybrané údaje za období let 2015 až 2017. Publikace vychází v nepřetržité řadě již poosmnácté a navazuje na celostátní statistickou ročenku. Mezikrajská srovnání lze nalézt v samostatné publikaci Srovnání krajů v České republice.

Vybrané údaje o sociálních službách v hlavním městě Praze

2015 2016 2017
Sociální služby poskytované ve vybraných pobytových zařízeních (stav k 31. 12.)
Domovy pro seniory 24 28 30
lůžka 2 429 2 520 2 650
Domovy se zvláštním režimem 11 12 18
lůžka 544 687 923
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 7 9 8
lůžka 529 548 451
Azylové domy 25 25 26
lůžka 890 907 913
Chráněné bydlení 15 15 14
lůžka 213 219 214
Týdenní stacionáře 4 4 5
lůžka 73 73 167
Neuspokojené žádosti o poskytnutí sociální služby v zařízeních:
domovy pro seniory 6 397 7 267 7 955
domovy se zvláštním režimem 1 419 1 484 1 882
domovy pro osoby se zdravotním postižením 122 157 142
azylové domy 1 156 784 1 125
chráněné bydlení 166 169 82
Počet klientů (uživatelů) vybraných sociálních služeb:
pečovatelská služba 13 213 12 659 10 898
odlehčovací služby 1 832 1 816 1 940
osobní asistence 1 667 1 768 1 833
sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
 .  . 2 596
tísňová péče 947 966 1 911
centra denních služeb 385 381 414
denní stacionáře 717 769 788
Výdaje na sociální
službu (tis. Kč):
pečovatelská služba 332 131 357 196 323 512
odlehčovací služby 162 168 176 102 170 868
osobní asistence 96 893 106 795 161 780
sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
 .  . 28 645
tísňová péče 14 862 14 274 16 977
centra denních služeb 20 553 21 153 26 063
denní stacionáře 107 699 128 427 149 660

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odborné léčebné ústavy v hlavním městě Praze

2015 2016 2017
Ústavy celkem1) 3) 15 11 11
lůžka 2 573 1 912 1 868
lékaři (přep. počet)2) 215,28 184,42 180,44
počet lůžek na 1 lékaře 12,0 10,4 10,4
z toho
Léčebny pro dlouhodobě
nemocné
11 7 7
lůžka 1 216 492 490
lékaři (přep. počet)2) 3) 73,65 39,32 44,50
počet lůžek na 1 lékaře 16,5 12,5 11,0

1) bez hospice a dalších lůžkových zařízení, 2) průměrný roční přepočet na plně zaměstnané včetně smluvních zaměstnanců (lékaři), 3) bez ukončených LDN v roce 2015 jako začleněných zařízení
Pramen: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Příspěvek na péči podle stupně závislosti, věku, pohlaví a krajů v roce 2017

ČR, kraje Průměrný měsíční
počet vyplacených
dávek (tis.)
v tom podle stupně závislosti1) v tom podle věku oprávněné osoby
I. II. III. IV. 1–17 18–49 50–64 65–79 80+
Česká republika 352,9 105,1 115,5 83,2 49,1 30,6 45,1 38,4 90,5 148,2
Hl. m. Praha 30,1 9,8 10,7 6,5 3,1 2,6 3,6 3,0 7,0 13,9
Středočeský 37,3 11,6 12,3 8,4 4,9 3,6 5,0 4,0 9,6 15,1
Jihočeský 21,8 6,4 6,9 5,3 3,1 1,8 2,6 2,2 5,4 9,8
Plzeňský 19,5 5,2 6,6 4,8 2,9 1,8 2,5 2,3 5,1 7,8
Karlovarský 9,2 2,8 2,9 2,2 1,2 0,9 1,4 1,2 2,5 3,2
Ústecký 30,4 9,4 10,6 6,8 3,6 3,2 4,8 4,1 8,5 9,6
Liberecký 15,3 4,7 5,0 3,7 1,9 1,5 2,1 1,7 4,0 6,0
Královéhradecký 19,5 6,1 6,4 4,5 2,6 1,7 2,4 2,0 4,8 8,4
Pardubický 19,5 5,4 6,5 4,9 2,7 1,9 2,5 2,0 5,0 8,2
Vysočina 18,6 5,2 5,8 4,6 2,9 1,3 2,3 1,8 4,6 8,6
Jihomoravský 42,7 12,1 13,9 10,5 6,2 3,6 4,7 4,2 10,8 19,5
Olomoucký 23,1 7,4 7,1 5,2 3,3 1,8 3,0 2,5 5,8 10,0
Zlínský 22,8 6,4 7,0 5,5 3,9 1,7 2,7 2,2 5,8 10,6
Moravskoslezský 43,2 12,4 13,8 10,1 6,8 3,1 5,6 5,1 11,8 17,5

1) závislost na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb; stupně závislosti: I. lehká, II. středně těžká, III. těžká, IV. úplná
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů k 31. 12. 2017

ČR, kraje Držitelé průkazů v tom podle druhu průkazu1)
TP ZTP ZTP/P
celkem z toho
do 18 let
celkem z toho
do 18 let
celkem z toho
do 18 let
celkem z toho
do 18 let
Česká republika 332 739 15 232 26 670 753 213 518 4 301 92 551 10 178
Hl. m. Praha 33 011 1 225 4 323 75 20 335 321 8 353 829
Středočeský 36 353 1 785 2 838 77 23 136 490 10 379 1 218
Jihočeský 21 634 853 1 532 46 15 020 250 5 082 557
Plzeňský 20 057 939 1 342 60 13 283 299 5 432 580
Karlovarský 7 728 457 701 32 4 310 105 2 717 320
Ústecký 28 388 1 694 2 445 97 17 051 468 8 892 1 129
Liberecký 17 677 804 1 142 35 12 069 191 4 466 578
Královéhradecký 18 943 902 1 040 39 12 790 312 5 113 551
Pardubický 16 959 849 1 337 30 10 694 249 4 928 570
Vysočina 17 663 638 896 19 12 588 168 4 179 451
Jihomoravský 39 202 1 724 3 421 88 25 578 533 10 203 1 103
Olomoucký 19 413 836 1 580 28 12 419 246 5 414 562
Zlínský 22 305 932 1 160 30 15 314 256 5 831 646
Moravskoslezský 33 406 1 594 2 913 97 18 931 413 11 562 1 084

1) TP: středně těžké postižení, ZTP: těžké postižení, ZTP/P: zvlášť těžké funkční postižení nebo úplné postižení pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vybrané demografické údaje v hlavním městě Praze

2015 2016 2017
Střední stav obyvatelstva 1 262 507 1 272 732 1 286 554
v tom: muži 612 180 617 339 625 058
ženy 650 327 655 393 661 496
Stav obyvatel k 31. 12. 1 267 449 1 280 508 1 294 513
v tom: muži 614 669 621 565 629 550
ženy 652 780 658 943 664 963
Narození celkem 14 808 14 984 15 378
v tom: živě 14 759 14 929 15 324
mrtvě 49 55 54
Zemřelí celkem 12 420 12 141 12 199
z toho: do 1 roku 26 30 25
 do 28 dnů 16 18 21
Přirozený přírůstek/úbytek 2 339 2 788 3 125
Přírůstek/úbytek stěhováním 6 031 10 271 10 880
Celkový přírůstek/úbytek 8 370 13 059 14 005
Na 1 000 obyvatel středního stavu
přírůstek/úbytek stěhováním 4,8 8,1 8,5
celkový přírůstek/úbytek 6,6 10,3 10,9
Rozvody na 100 sňatků 49,1 42,3 43,3
Potraty na 100 narozených 26,2 29,1 27,3
Umělá přerušení těhotenství
na 100 narozených
16,0 17,3 15,8
Mrtvorozenost 3,3 3,7 3,5
Kojenecká úmrtnost 1,8 2,0 1,6
Novorozenecká úmrtnost 1,1 1,2 1,4
Počet žen na 100 mužů k 31. 12. 106,2 106,0 105,6
Muži – naděje dožití (dvouleté období):
při narození 77,53 77,69 78,06
ve věku 45 let 33,88 34,01 34,24
ve věku 65 let 16,99 17,00 17,18
Ženy – naděje dožití (dvouleté období):
při narození 82,40 82,49 82,75
ve věku 45 let 38,10 38,23 38,51
ve věku 65 let 19,93 20,03 20,31

Charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a věkových skupin podle krajů v roce 2017

ČR, kraje Velmi dobrý či dobrý subjektivní zdravotní stav Dlouhodobá nemoc či zdravotní problém Dlouhodobé omezení v běžných činnostech
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
Česká republika 63,8 60,6 61,9 35,7 39,7 38,1 26,0 29,6 28,2
Hl. m. Praha 74,8 66,3 69,8 23,1 29,3 26,8 15,5 21,3 18,9
Středočeský 64,6 62,3 63,3 31,8 35,7 34,0 24,9 28,2 26,7
Jihočeský 67,4 66,2 66,7 29,2 34,9 32,5 22,5 27,8 25,6
Plzeňský 65,6 63,1 64,1 34,1 37,4 36,1 25,0 28,4 27,1
Karlovarský 65,4 67,7 67,0 46,6 39,2 41,5 38,5 29,1 32,1
Ústecký 59,5 57,9 58,5 36,3 38,9 37,9 30,8 30,7 30,7
Liberecký 63,2 58,2 60,4 36,7 43,8 40,6 30,2 34,2 32,4
Královéhradecký 71,5 60,5 65,1 37,6 46,7 42,9 24,5 33,4 29,6
Pardubický 54,1 50,0 51,6 41,3 43,4 42,6 30,9 33,3 32,3
Vysočina 56,0 59,3 58,1 47,0 42,9 44,4 33,2 25,8 28,5
Jihomoravský 64,0 59,2 61,2 38,3 44,3 41,8 27,0 33,0 30,5
Olomoucký 54,8 58,7 57,1 45,7 42,9 44,0 29,4 33,4 31,8
Zlínský 55,1 57,1 56,4 39,6 47,8 44,6 24,2 34,8 30,7
Moravskoslezský 59,6 57,3 58,2 41,5 42,7 42,2 30,2 30,4 30,3

Cizinci v hlavním městě Praze (stav k 31. 12.)*)

2014 2015 2016
Cizinci celkem 166 332 171 408 184 264
v tom: muži 90 292 92 636 99 030
ženy 76 040 78 772 85 234
Státní občanství
ze zemí EU 28 53 384 57 014 61 182
z ostatních zemí 112 948 114 394 123 082
z toho:
Ukrajina 45 533 45 633 47 278
Slovensko 26 281 27 563 29 068
Rusko 21 098 21 338 22 257
Vietnam 11 277 11 707 12 212
Spojené státy 3 909 3 922 5 998

*) údaje nezahrnují cizince s platným azylem na území ČR

Vybrané údaje o zdravotnictví v hlavním městě Praze

2015 2016 2017
Lékaři celkem1)  10 060 10 201 10 270
z toho zubní lékaři 1 532 1 533 1 626
Lékaři na 1 000 obyvatel 8,0 8,0 8,0
Obyvatelé na 1 lékaře 125 125 125
Zdravotničtí pracovníci nelékaři
s odbornou způsobilostí1) 
19 592 19 409 20 184
Nemocnice 27 27 28
počet lůžek2) 9 226 9 784 9 726
případy hospitalizace3) 340 148 330 831 327 136
na 1 000 obyvatel 269,4 259,9 254,3
ošetřovací dny 2 312 349 2 057 356 2 011 981
 na 1 000 obyvatel 1 831,6 1 616,5 1 563,9
průměrná ošetřovací doba (dny) 6,8 6,2 6,2
využití lůžek (dny) 250,6 223,5 220,1
Odborné léčebné ústavy2)4) 19 17 15
počet lůžek 2 668 2 062 1 952
z toho léčebny pro dlouhodobě nemocné2) 11 7 7
počet lůžek 1 216 492 490
Samostatné ordinace lékařů:
praktických pro dospělé 556 559 568
praktických pro děti
a dorost
243 236 231
stomatologů 1 024 1 046 1 047
gynekologů 186 190 190
specialistů 1 546 1 567 1 596
Ostatní samostatná zdravotnická zařízení 685 694 868
Lékárny (vč. odloučených pracovišť) 321 318 324

1) stav k 31. 12., přepočtený na plně zaměstnané
2) od roku 2016 se některé léčebny pro dlouhodobě nemocné staly součástí nemocnic, nevykazují se jako samostatná zařízení”
3) v roce 2015 počet hospitalizovaných pacientů
4) včetně detašovaných pracovišť

Pramen: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Příjmy a charakteristiky bydlení domácností v hlavním městě Praze

2015 2016 2017
Počet domácností 583 254 589 371 594 905
podíl na ČR (%) 13,5 13,6 13,6
Průměrný počet členů domácnosti 2,1 2,1 2,1
Průměrný roční čistý peněžní příjem
na osobu1) (Kč)
209 929 214 296 215 976
Podíl domácností podle měsíčního čistého peněžního příjmu na osobu1) (%)
do 6 000 Kč 2,2 3,2 1,5
6 001–8 000 Kč 3,6 3,2 3,3
8 001–10 000 Kč 8,3 5,3 5,0
10 001–12 000 Kč 10,9 12,9 12,1
12 001–15 000 Kč 23,1 19,9 21,5
15 001–20 000 Kč 21,9 21,0 20,8
20 001–30 000 Kč 19,9 23,4 23,9
30 001–50 000 Kč 7,8 9,0 9,9
50 001 Kč a více 2,3 2,1 2,1
Domácnosti podle vztahu k mediánu průměrného čistého peněžního příjmu
na osobu v ČR1) (%)
do 40 % M 1,4 2,3 0,9
40–50 % M 0,8 1,5 1,8
50–60 % M 2,4 2,0 2,0
60–70 % M 2,2 2,9 3,0
70–80 % M 6,4 4,8 5,7
80 %  a více M 86,8 86,5 86,4
Druh bytu (%)
ve vlastním domě 11,4 11,0 10,9
v osobním vlastnictví 43,4 43,3 47,1
družstevní 11,8 9,9 8,4
pronajatý 31,1 32,8 30,1
ostatní 2,4 3,1 3,6
Náklady na bydlení celkem
(Kč za měsíc na domácnost)
7 227 7 359 7 313
v tom:
nájemné, úhrada za užívání bytu 2 431 2 632 2 631
elektřina 1 421 1 399 1 376
plyn z dálkového zdroje 924 927 771
teplo a teplá voda 1 248 1 249 1 163
vodné a stočné 702 684 774
tuhá a tekutá paliva 33 44 24
ostatní služby 467 422 575
Náklady na bydlení v % z čistých příjmů 19,8 19,8 19,5
Náklady na bydlení jsou pro domácnost
dle subjektivního názoru člena
domácnosti (%)
velkou zátěží 21,9 22,6 23,0
určitou zátěží 61,6 60,5 61,8
vůbec nejsou zátěží 16,4 17,0 15,2

 

Zdroj: Statistická ročenka Hl. m. Prahy – 2018