Šimůnková: Raná péče je pro mnoho rodin stále nedostupná

Raná péče je službou, která již třicet let pomáhá rodinám, jimž se narodí dítě s těžkým zdravotním postižením či onemocněním. Bohužel je tato pomoc pro mnoho rodin stále nedostupná, a to především pro její omezenou kapacitu, ale také kvůli nedostatečné informovanosti, upozorňuje zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. Úřad veřejného ochránce práv se připojil k Týdnu rané péče, který probíhá od 2. do 8. listopadu.

“Raná péče představuje zcela zásadní službu pro pomoc rodinám, které se starají o dítě s postižením. Podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením má stát povinnost poskytovat těmto dětem a jejich rodinám včasné a komplexní informace, služby a podporu. Cílem je zabránit, aby děti s postižením končily v ústavech, mimo své domovy. Jak bohužel ukázal náš výzkum z letošního roku, situace má k ideálnímu stavu velmi daleko,” vysvětluje zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Výzkum dostupnosti sociálních služeb pro děti s postižením a jejich rodiny ukázal, že jen v roce 2018 byla celá čtvrtina žádostí o tyto služby z důvodů kapacity odmítnuta. Průměrná čekací doba v jednotlivých krajích činila 210 dnů. Nejproblematičtější je poskytování rané péče se specializací na poruchy autistického spektra. Jiným problémem je nedostatečná informovanost o této péči, kdy mnoho rodičů jednoduše neví, že něco takového vůbec existuje. Přitom je důležité, aby právě rodiče těchto dětí měli všechny nutné informace a aby jim potřebná pomoc byla poskytnuta co nejdříve. Problematice nedostupnosti rané péče se budu věnovat také v alternativní zprávě pro Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením,” říká zástupkyně ombudsmana.

V minulosti jsme v této věci připomínkovali zákon o sociálních službách, kdy jsme vyslyšeli poskytovatele rané péče a požadovali posunutí maximální věkové hranice dětí, kterým může být služba poskytnuta ze sedmi na deset let.

Co je to raná péče:

  • Raná péče je jednou ze služeb sociální prevence.
  • Poskytuje se dítěti ve věku do 7 let, které má postižení nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, a jeho rodičům.
  • Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Základní činnosti:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kam se obrátit:

  • obce s rozšířenou působností (kde vám poradí vhodnou službu),
  • registr poskytovatelů sociálních služeb (iregistr.mpsv.cz),
  • kraj (pokud se vám nedaří službu najít nebo nemají kapacity, žádejte o pomoc kraj).

Více informací o Týdnu rané péče viz www.tydenranepece.cz

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv