Metodika vytváření místních a krajských akčních plánů podpory pozitivního, aktivního a zdravého stárnutí strategie sociálního začleňování na místní úrovni

Města a kraje hrají důležitou roli při vytváření prostředí přátelského seniorům a podmínek pro aktivní a zdravý život všech generací a ovlivňují kvalitu života svých občanů prostřednictvím různých služeb, opatření a politik: dostupnosti a kvality zdravotních a sociálních služeb, adekvátního bydlení, veřejné dopravy, informovanosti a bezpečnosti, vzdělávání, zaměstnanosti, podpory dobrovolnictví a sociálního začleňování a dalších oblastí.

Cílem politiky reagující na demografické změny je vedle systémových kroků a změn na celospolečenské „makro“ úrovni, jako je reforma penzijního systému, také vytváření vstřícného a pozitivního prostředí pro aktivní stárnutí a plnohodnotný život na komunitní a místní úrovni.

Má-li být politika stárnutí úspěšná, strategie pozitivního stárnutí nesmí být „vlastněna“ (garantována, tvořena a realizována) pouze na „centrální“, resortní či vládní úrovni, ministerstvy, ale měla by propojovat zainteresované strany a subjekty v duchu změny „welfare state“ ve „welfare society“, kde klíčovou roli hrají komunity, její vlastní zdroje v podobě dobrovolnictví, neziskový sektor, soukromý sektor, úzká spolupráce s poskytovateli a akademickou sférou a obecně iniciativa a inovace „zdola“.

Pro adaptaci na demografické změny a rostoucí počet starších obyvatel je klíčové naplnění priorit Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 na samosprávné, regionální a místní úrovni, co nejblíže občanům.

Samosprávy mají mandát od svých občanů, a tedy i odpovědnost, takovéto politiky vytvářející podmínky pro kvalitu života realizovat. Mohou být ale i prostředníkem, jak zapojit do tvorby politiky a rozhodovacích procesů veřejnost, zejména seniory a jejich blízké, poskytovatele služeb a neziskové organizace, soukromý sektor, zaměstnavatele a občanskou společnost. Jsou proto klíčové pro implementaci „politiky přípravy na stárnutí“ zdola (tzv. bottom- -up) a pro participativní přístup k vytváření „společnosti pro každý věk“ a formování nebo korekci národních politik na základě zkušeností, různorodosti či nerovností kvality života nejen ve stáří mezi různými regiony a skupinami obyvatel České republiky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto vydalo “Metodiku vytváření místních a krajských akčních plánů podpory pozitivního, aktivního a zdravého stárnutí strategie sociálního začleňování na místní úrovni“, která byla vypracována v rámci plnění in-house zakázky “Zpracování podpůrných materiálů pro oblast sociálního začleňování, boje s chudobou a přípravy na stárnutí (analýzy, metodiky, návrhy, informační materiály) a zajištění osvěty v této oblasti”, která je součástí projektu “Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni”, registrační číslo OP LZZ CZ.1.04/3.1.00/04.00016

Cílem tohoto dokumentu je pomoci obecním a krajským samosprávám plánovat a realizovat aktivity ve prospěch seniorů a mezigenerační soudržnosti na místní úrovni.

Předkládaný dokument představuje podněty a inspiraci pro krajské a místní samosprávy s cílem podpořit jejich iniciativu a aktivity zaměřené na podporu pozitivního, aktivního a zdravého stárnutí. Na příkladech dobré praxe ukazuje inovativní opatření různých subjektů, které na politice stárnutí participují.

Vedle příkladů dobré praxe čtenáři v této publikaci naleznou informace o nástrojích implementace politiky pozitivního stárnutí, koordinátorce (koordinátorovi) agendy stárnutí a koordinátorce (koordinátorovi) služeb a podpory pro osoby se sníženou soběstačností a jejich blízké na místní úrovni, monitoringu a indikátorech politiky stárnutí a možných zdrojích financování.

Jako příklad zpracovaného a realizovaného plánu aktivního stárnutí je představen brněnský participativní projekt.

Dokument je určen nejen pracovníkům a zástupcům samospráv, ale také neziskovým organizacím, poskytovatelům služeb, místním institucím a všem zainteresovaným subjektům a občanům, jejichž zájmem je zlepšení kvality života pro všechny generace a kteří se všichni podílí na naplňování cílů, aktivit a politiky podpory pozitivního stárnutí.