Zdraví a nemoc. Nárys problematiky pro studenty nezdravotnických oborů (Zdeněk Kalvach)

Přehledná učebnice pro nezdravotníky z pomáhajících profesí se zabývá pojetím medicíny, zdraví a nemoci, komunikací zdravotníka s pacientem, medicínskou etikou, geriatrií, následnou a dlouhodobou péčí nebo paliativní a hospicovou péčí. Zahrnuje také kapitoly o osobnostech významných pro humanistické vidění člověka a formování zdravotní péče a literárním a filmovém ztvárnění zdravotnických a humanistických témat.  Čtěte více

Vydali jsme analýzu a atlas dlouhodobé péče v ČR

Zajímá vás, kolik je v ČR hospiců, domovů pro seniory, léčeben dlouhodobě nemocných, poskytovatelů domácí zdravotní péče nebo služeb tísňové péče? Kde je nejvíce příjemců příspěvku na péči a jaká je struktura uživatelů dlouhodobé péče? Pokud ano, podívejte se na Atlas dlouhodobé péče ČR a Analýzu sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR, ve kterých jsou zpracovány dostupné statistické údaje o sociálních a zdravotních službách dlouhodobé péče v České republice. Čtěte více

Publikace: Asistence lidem s disabilitou při katastrofách

Publikace Asistence lidem s disabilitou při katastrofách se soustředí na spolupráci s lidmi se zrakovým, sluchovým, psychickým či pohybovým postižením. Jejím cílem je zlepšit krizovou připravenost a spolupráci policistů, hasičů, zdravotnických záchranářů a dalších s lidmi se zdravotním postižením při řešení mimořádných událostí.

Čtěte více

Ombudsmanka vydala při příležitosti 10. výročí antidiskriminačního zákona sborník k diskriminaci

Při příležitosti 10. výročí antidiskriminačního zákona vydala ombudsmanka sborník stanovisek “Diskriminace”. Svou komplexností jedinečná publikace detailně vysvětluje pojmy týkající se diskriminace, jejich zákonné definice a případně i výklady soudů. Vše přibližuje na konkrétních příkladech, s nimiž se ochránce v uplynulých deseti letech setkával.

Čtěte více

Publikace: Nové trendy v politice dlouhodobé péče v ČR

Síť pro dlouhodobou péči CEQUA zveřejnila zprávu o trendech politiky dlouhodobé péče v České republice Czech Republic: Emerging policy developments in long-term care (Agnieszka Sowa-Kofta, Petr Wija). Zpráva v úvodu podává přehled systému dlouhodobé péče v ČR a zaměřuje se na následující oblasti: 1) Hlavní směry politiky v dlouhodobé péči, 2) Politika prevence závislosti na péči, 3) Podpora neformální péče, 4) Informační systémy a využívání nových technologií a 5) Koordinace služeb dlouhodobé péče.

Čtěte více

Eurofound: Předškolní péče: pracovní podmínky, odborná příprava a kvalita služeb

Cílem zprávy „Předškolní péče: pracovní podmínky, odborná příprava a kvalita služeb – systematický přehled“ (Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review) je zjistit, jak může rozvoj a vzdělávání pracovníků v péči o děti zlepšit kvalitu vzdělávacích služeb.

Čtěte více