Z pohledu nákladů na bydlení je to v Praze asi třetina domácností, které často nedosáhnou na vlastnické bydlení, ale nespadají do kategorie podporované příspěvkem na bydlení, nebo nemají nárok na bydlení sociální. Důležité také je, že se postupně tato skupina rozrůstá, jak ukazují data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Jednou z osvědčených možností, jak zajistit dostupnější bydlení pro tuto střední vrstvu, je podle dokumentu navázání na tradici družstevního bydlení s podporou státu či města.

„Na občany ze střední příjmové kategorie nesmíme zapomínat. Jsou to lidé, kteří se chtějí a mohou podílet na řešení své bytové situace, ale za současných podmínek vůbec na hypotéku na pořízení přiměřeného bytu nedosáhnou. Nemají ale ani nárok na přidělení sociálního bytu od města. Takže se bez podpory ocitají v neřešitelné situaci – a pomoc ze strany města je tak pro ně důležitá. Na druhé straně Praha má problém nedostatku bytů například pro profese potřebné pro chod města. Toto vše může pomoci řešit projekt dostupného družstevního bydlení,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast podpory bydlení Hana Kordová Marvanová.

Ilustrační foto: Tomáš Benda

Podpora projektu dostupného družstevního bydlení ze strany hl. m. Prahy by měla spočívat v poskytnutí pozemků formou práva stavby, čímž se sníží pořizovací cena bytů zhruba o třetinu. Hlavní město by do projektu zároveň vstoupilo jako jeden ze zakladatelů družstva a člen s dispozičním právem ke třetině bytů.

Právní a ekonomickou analýzu zpracoval tým pod vedením Jiřího Kučery, který představil propracovaný koncept projektu. „Družstvo po splacení úvěrů může nárokovat po městu převod pozemku. Ten se uskuteční za cenu určenou podle pravidel dohodnutých ve smlouvě o právu stavby jako způsob vypořádání vztahů město – družstvo po zániku práva stavby. Vypořádání by mělo být spravedlivé ke všem účastníkům a v souladu s právními předpisy platnými dnes i v době převodu. Družstvo může samo určit, kdy skončí právo stavby, nejdéle však po 99 letech. Tímto nástrojem může družstvo získat čas na řešení finanční situace družstevníků ve vztahu k financování nákupu pozemku“, uvedl k projektu Kučera.

Do bytového družstva se budou moci jako členové přihlásit občané, kteří nemají vlastní bydlení a příjmy jejich domácnosti jsou pod stanovenou horní hranicí. Tím se zajistí, aby projekt byl opravdu určen jen pro středně příjmové domácnosti a aby podporu města nevyužívali lidé, kteří ji nepotřebují.

„Výstavba dostupného družstevního bydlení byl základní pilíř našeho volebního programu a slibu voličům. Podpora střední třídy obyvatel je pro zdravý rozvoj města naprosto zásadní a tento model družstevního bydlení, který byl funkční již za první republiky, je jednou z cest, jak této vrstvě pomoci,“ popisuje předseda klubu Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil.

Řešení známé z Evropy

Zkušenosti z fungování bytových družstev prezentoval Martin Kroh, dlouholetý předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha, které se podílelo na téměř dvou desítkách projektů družstevní bytové výstavby v posledních deseti letech. „Bytová družstva či společnosti jsou obvyklým a blízkým partnerem evropských municipalit při hledání cest k dostupnému bydlení. Je tomu tak zejména proto, že se řídí nákladovým nájemným, kde člen družstva hradí jen tolik, kolik skutečně stojí pořízení, správa a provoz jeho družstevního bytu. Proto i já chci napomoci tomu, aby Praha měla svou podobu družstevního bydlení a stala se inspirací pro další obce v České republice.“

„Družstevní výstavba bytů má hned několik předností. Spojuje v sobě výhody vlastnického a nájemního bydlení. Jde o model, který jednoznačně snižuje náklady na pořízení bytu, zejména když jde o výstavbu s podporou města, dále nabízí záruku užívacího práva k bytu a nákladové nájemné. Družstevník má právní jistotu, že o svou investici nepřijde, ani se nedostane do dluhové pasti, a po splacení anuity může získat byt do vlastnictví. Navrhovaný model navíc znemožňuje využívání bytů pro krátkodobé pronájmy a je určen výhradně pro vlastní bydlení družstevníků“, dodala k diskusi na téma družstevní bydlení s podporou města radní Kordová Marvanová.

 

PřílohaPrezentace projektu dostupného družstevního bydlení