Ministerstvo zdravotnictví představilo vznikající Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030

Na informačním semináři pro zástupce krajů, ostatních resortů a odborných společností byl 17. května 2019 představen vznikající Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice – strategický dokument, který má za cíl zajistit rozvoj a udržitelnost systému veřejného zdravotnictví v ČR v příštích letech. „Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030“ je příspěvkem k zajištění dlouhodobého a hospodárného řízení resortu zdravotnictví a zároveň zlepšuje pozici ČR vůči Evropské komisi při vyjednávání možností čerpání podpory z evropských fondů v resortu zdravotnictví pro příští programové období 2021–2027.

Současný systém péče o zdraví je charakterizován úspěšným rozvojem jednotlivých klinických oborů. Je však zřejmé, že narůstají problémy v oblasti zdrojů, činností i výsledků. Problémy jsou částečně zvládány prostřednictvím dílčích a krátkodobých opatření. Základem dobrého a hospodárného řízení je však dlouhodobě orientovaná a široce pojatá strategie péče o zdraví, která specifikuje nejen činnost Ministerstva zdravotnictví ČR, ale i aktivity poskytovatelů zdravotní péče. Právě z tohoto důvodu MZ pracuje na uvedeném strategickém dokumentu.

„Současná strategie Zdraví 2020 byla vládou přijata v roce 2014 a její závěrečná evaluace je nezbytnou součástí příprav při formulaci nového strategického dokumentu a nového programové období politiky soudržnosti EU. Zdraví 2020 splňovalo tzv. předběžnou podmínku pro čerpání prostředků EU, která byla pro další programové období změněna na tzv. základní podmínku,“ řekla náměstkyně ministra Alena Šteflová.

Náměstkyně dále uvedla, že posláním přípravy Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030 není vytvářet alternativu ke schváleným strategickým dokumentům, ale přispět k jejich realizaci a motivovat odbornou i širší občanskou veřejnost k podílu na úvahách, rozhodování a jednání ve vztahu k dalšímu vývoji péče o zdraví v ČR.  Rovněž popsala kontextové zařazení dokumentu, tedy jeho návaznost na Strategický rámec ČR 2030 a v mezinárodním pohledu návaznost na Agendu 2030 a SDGs.

Strategický rámec Zdraví 2030 obsahuje výčet priorit formulovaných na základě provedené analýzy a s ohledem na aktuální potřeby a slabá místa poskytování zdravotních služeb – i s výzvou pro změnu postojů české populace v odpovědnosti za vlastní zdraví. Na Strategický rámec Zdraví 2030, jehož přílohou je obsáhlá analytická studie, naváže 7 implementačních plánů, které představují jeho hlavní prováděcí dokumenty a jejichž rozvržení kopíruje specifické cíle Zdraví 2030 a zároveň priority MZ pro následující programové období EU fondů.

„Základní cíl Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030 vychází ze Strategického rámce Česká republika 2030 a je definován takto: ‚Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje’. Zdravotní stav obyvatelstva totiž představuje základní podmínku rozvoje společnosti, ekonomiky i jednotlivce. Jedná se o ambiciózní cíl, a to i s ohledem na skutečnost, že v ČR existují disproporce v oblasti zdraví a také mj. není dostatečně akcentován a využíván potenciál prevence,“ vysvětlila náměstkyně ministra.

„Zvýšením včasného záchytu závažných onemocnění, které s sebou nese zkrácení léčby, a zvýšením naděje na přežití a následný kvalitní život by mohl systém veřejného zdravotnictví ušetřit ročně až miliardy,“ konstatoval ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, jenž připravil analytickou datovou studii, která je přílohou Strategického rámce Zdraví 2030.

Zdravotní péče je a v budoucnu bude stále více charakterizována řadou determinujících faktorů a potřeb. Jednoznačně nejvýznamnějším faktorem je stárnutí české populace. Demografické predikce ukazují, že v následujících 30 letech dojde k významnému nárůstu podílu obyvatel starších 60 let.

Dopad stárnutí již dnes představuje nejen pro ČR, ale také pro další členské státy EU kapacitní výzvu pro poskytování dlouhodobé péče, která však v současnosti není připravena takové zvýšení poptávky absorbovat. „Sociální a zdravotní aspekty dlouhodobé péče budou vyžadovat zvýšené úsilí a spolupráci ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí,“ konstatovala při představení strategického dokumentu náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.

Zdravotní stav obyvatelstva se projevuje nejen v individuální rovině spokojenosti jednotlivce, ale také v míře zaměstnanosti a je tedy i významným determinantem národní ekonomiky.

Komplexně pojatý Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030 je výrazem odpovědnosti a starosti o budoucnost. Jde o respektování základních humánních hodnot, ke kterým zdraví lidí patří, k jeho ochraně, udržení i zlepšení je žádoucí vyzvat všechny společenské struktury. Zároveň by bez dlouhodobé strategie, kterou MZ představilo, bylo obtížné zajistit prosperitu společnosti a předcházet problémům či řešit problémy stávající.

Strategický_rámec_Zdraví_2030

 

Přílohy:

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.