Jak se mění v roce 2020 výše plateb pojistného na zdravotní pojištění a jaká je splatnost?

Jako každý rok se mění výše minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), protože je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, a ta se každoročně zvyšuje. Od 1. 1. 2020 je proto minimální záloha OSVČ 2 352 Kč místo dosavadních 2 208 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí „minimum roku 2019“ ve výši 2 208 Kč, případně platí na základě výpočtu dle svých příjmů a výdajů sice více, ale méně než 2 352 Kč. Celkem se jedná o více než 50 % všech OSVČ.

Částku minima v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání přehledu OSVČ za rok 2019. Termín splatnosti pojistného na zdravotní pojištění je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího (resp. do prvního pracovního dne poté). Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna 2020 do pondělí 10. února 2020.

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zase zvyšuje pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců, protože pro ně je vyměřovacím základem. Jestliže od 1. 1. 2020 činí stanovená minimální mzda 14 600 Kč místo dřívějších 13 350 Kč, zvyšuje se pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců na 1 971 Kč místo dosavadních 1 803 Kč, a to rovněž počínaje lednovou platbou.

Pro OBZP je splatnost stejná jako u OSVČ, tedy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Zaměstnavatelé odvádějí za své zaměstnance pojistné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Po roce se opět mění i výše pojistného, které za „své“ pojištěnce platí stát: od 1. 1. 2020 je tato částka 1 067 Kč (místo dosavadních 1 018 Kč). Stát je plátcem pojistného za více než polovinu všech pojištěnců. Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a mnozí další. Při souběhu kategorie „státní pojištěnec“ se zaměstnáním nebo podnikáním nemá dotyčná osoba povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

 

Zdroj: VZP