Ministerstvo zdravotnictví podpoří péči o duševní zdraví seniorů

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, kteří mají zájem zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro seniory v trvání 18 měsíců. Pilotní provoz je plánován ve dvou typech multidisciplinárních týmů, a to s denním stacionářem, kde je maximální možná výše dotace 11,6 milionů korun, a bez denního stacionáře s maximální výší dotace 9,5 milionů korun.

„Cílem péče je podpora seniorů s duševním onemocněním a jejich rodin, která povede k prevenci hospitalizací či k jejich zkracování a napomůže k návratu dlouhodobě hospitalizovaných do společnosti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zřízení multidisciplinárních týmů vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz). Do péče multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory budou klienti zařazováni na základě vlastní žádosti či žádosti rodiny nebo na základě kontaktu a spolupráce se sociálními pracovníky či lékaři z nemocničních zařízení akutní/následné péče a z ambulantních praxí.

Tým bude působit na jednom místě a jeho členy budou psychiatr (gerontopsychiatr), geriatr, klinický psycholog, ergoterapeut, sociální pracovník a další odborníci v závislosti na typu poskytované péče. Jejich úzká spolupráce zajistí zvýšení dostupnosti, komplexnosti a včasnosti poskytované péče pro klienty i jejich rodiny a blízké a maximální společenskou integraci a klinické i sociální zotavení klientů.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Termín ukončení příjmu žádostí je 30. června 2020. Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 18. června 2020, na adrese Krokova 827/2, Praha 2 – Nusle. Více informací je uvedeno v pozvánce na seminář – viz níže. Zájem o účast prosím hlaste na email: miloslava.vlkova@mzcr.cz nejpozději do 15. června 2020. V emailu prosím uveďte jména účastníků a název instituce.

Pilotní provoz multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Pozvánka na seminář

Ministerstvo zdravotnictví ČR si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro žadatele o poskytnutí dotace z Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory realizovaného v rámci projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217)

Cílem semináře je podat informace k průběhu dotačního řízení a nastavení Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory

Seminář proběhne ve čtvrtek 18. června 2020 na adrese Krokova 827/2, Praha 2 – Nusle. (Nejlépe dostupné ze stanice Vyšehrad na lince metra C).

Program:

09:30 – 10:00 Prezence

10:00 – 10:30 Úvodní slovo

MUDr. Klára Knápková, metodička MTDZ-S

10:30 – 12:00 Nastavení a průběh dotačního řízení

Mgr. Miloslava Vlková – projektová manažerka projektu
Mgr. Kateřina Dimitrovová – vedoucí oddělení projektového řízení odboru evropských fondů a investičního rozvoje MZ
Ing. Ljudmila Bostănel Morozová– finanční manažerka

12:00 – 12:30 Slovo na závěr

Mgr. Klára Laurenčíková, gestor projektu Podpora nových služeb v rámci Reformy psychiatrické péče

Kapacita semináře je omezena na 25 účastníků a maximálně 2 osoby zastupující jednu organizaci.

Zájem o účast prosím hlaste na email: miloslava.vlkova@mzcr.cz nejpozději do 15.6. 2020. V emailu prosím uveďte jména účastníků a název instituce.

Na setkání s Vámi se těší tým projektu Podpora nových služeb.

V případě, že nebude možné Seminář realizovat, přihlášení budou včas informováni a konzultace k dotačnímu programu budou probíhat individuálně.

Přílohy

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví