Praha spustila opatření na ochranu lidí nejohroženějších epidemií COVID-19

S ohledem na strmý nárůst pozitivních případů výskytu SARS-Cov-2 v Praze byla spuštěna opatření na ochranu nejohroženějších skupin obyvatel, zejména seniorů v pobytových službách a jejich pečovatelů. Opatření byla připravována celé léto ve spolupráci s klíčovými organizacemi i dalšími přizvanými odborníky.

Hlavní město ve spolupráci s odborníky, Hygienickou stanicí hl. města Prahy a Zdravotnickou záchrannou službou hl. města Prahy vytvořilo pracovní skupinu, která se již od konce první vlny na jaře věnuje navazujícím opatřením na ochranu nejohroženějších skupin Pražanů. Narůstající druhá vlna vedla k jejich spuštění.

Pražská opatření usilují o zvýšení odolnosti nejzranitelnější části populace, kam se řadí křehcí senioři a lidé se zdravotním postižením, ale také personál v kolektivních zařízeních, kde jsou rizika spojená s infekcí vyšší než v domácím prostředí. Opatření mají posílit odolnost ohrožených skupin lidí, snížit riziko přenosu infekce u těchto Pražanů, zmírňovat dopady epidemie na zdravotní systém, zajistit dostatek péče a informovanost veřejnosti.

Praha například podporuje očkování ohrožených skupin a klíčových profesí proti sezónní chřipce a proti pneumokokům. Oba druhy očkování mají posílit odolnost lidí vyloučením souběhu několika infekcí ve stejném čase. Hlavní město přes léto zajistilo očkovací látky, nyní zpracovává model prioritizace a distribuce očkovací látky.

„Vzhledem k fungování globálních trhů jsme očekávali nízkou dostupnost vakcín proti chřipce nad rámec každoročních dodávek. Proto jsme přes léto pro Prahu zajistili navíc cca 6 tisíc dávek vakcíny,“ uvedla radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Dalším cílem opatření je minimalizace rizika přenosu infekce na nejzranitelnější část Pražanů a pečující personál. Protože hermetické uzavření zařízení sociálních služeb není možné a ani prospěšné pro psychické zdraví jejich obyvatel, pražská opatření akcentují kombinaci testování, osobní hygieny a větší využívání respirátorů FFP2 místo pouhých roušek v každodenní práci s uživateli služeb.

„Plošné a dostatečně frekventní testování není aktuálně dostupné. Na rozdíl od jara je ale jiná situace v dostupnosti ochranných pomůcek a také ve zkušenosti s jejich používáním. Po dohodě s ředitelkou pražské hygieny proto personálu doporučujeme používat při péči respirátory FFP2,“ řekla Milena Johnová.

Posun oproti jarním vlně pandemie je také v lepších možnostech ochrany obyvatel domovů pro seniory při podezření na infekci. Praha již na konci léta nechala prověřit protiepidemické plány ve všech domovech. Díky zmapování kapacit zařízení má nyní hlavní město připravena odlehčovací lůžka pro Pražany, kterým kvůli onemocnění COVID-19 vypadne hlavní pečující v domácím prostředí.

Nově se také podařilo najít zdravotní lůžka pro překlad infekčních uživatelů sociálních služeb, kteří nepotřebují intenzivní zdravotní péči. „Po zkušenostech z jara, kdy se COVID-19 šířil v domovech pro seniory mimo jiné proto, že velké státní nemocnice odmítaly přijímat infekční obyvatele s odkazem na mírný průběh onemocnění, jsem ráda, že se nám podařilo i v tom málu zdravotních služeb, které řídíme, vytvořit několik desítek takových lůžek,“ dodala radní Johnová.

Praha dále zvyšuje technickou vybavenost pobytových sociálních služeb o oxygenátory, které mohou dodáním kyslíku pomoci při těžším průběhu onemocnění bez nutnosti hospitalizace. V případě potřeby jsou navíc připraveny tzv. létající krizové týmy, složené z lékaře a zdravotní sestry a mediků. Tyto týmy na jaře mapovaly situaci v pražských domovech a umí jim poskytnout zdravotní i další odbornou pomoc.

„Čísla jsou nyní sice vyšší než na jaře, ale podstatně vyšší je také naše připravenost. Věřím, že souborem opatření na nejrůznějších úrovních vhodně posílíme systémy péče a situaci zvládneme,“ uzavřela radní Milena Johnová.

V příštích dnech Praha opět spustí linku pomoci seniorům a potřebným zdarma na telefonním čísle 800 160 166, kterou bude provozovat Pražské kontaktní centrum.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy