Praha připraví mapu chybějící infrastruktury

Hlavní město připraví mapu, která popíše, kde chybí veřejná vybavenost. Mapa by měla být představena v říjnu. Na jejím vzniku se budou podílet i městské části a odborníci města.

Mapa bude sloužit jako důležitý podklad pro územní plánování, přípravu rozvojových projektů na území hlavního města a spolupráci se soukromými investory. Mapa zohlední nejen Prahu, ale také bezprostřední okolí metropole.

Mapa bude vznikat osm měsíců v rámci tří fází – tvorba metodiky, rozbor infrastrukturních nedostatků a vznik samotné interaktivní mapy. Vznik mapy bude mít na starosti Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), podílet se na něm budou i pražské městské části a příslušné odbory magistrátu.

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy a radní pro územní rozvoj, k tomu říká: „Existence mapy je předpokladem pro udržitelný rozvoj města. Nedostačující kapacita vodovodů, plynovodů, rozvodných sítí, školek či parkovacích míst se musí řešit již v rámci plánování staveb, nikoliv až ex post na úkor veřejných rozpočtů.”

Matěj Stropnický, předseda Komise RHMP pro změny územního plánu k tomu dodává: „Mapa jasně stanoví, jaké náklady městu vzniknou, pokud povolí novou výstavbu na brownfieldu nebo na zelené louce. Bude proto sloužit jako transparentní a závazný podklad pro jednání s investory o tom, jak se budou na výstavbě veřejné vybavenosti podílet.“ Vznik této mapy jako podkladu pro uzavírání plánovacích smluv s developery byl jedním z pěti podmínek obnovení magistrátní koalice v květnu loňského roku.

 

Zdroj: praha.eu