Ošetřovné v případech střídání při ošetřování nebo péči

Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění a zabezpečuje dávkou zaměstnance, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let, jiného člena domácnosti anebo péče o dítě mladší 10 let. Viz též aktuální informace.

Důvody ošetřování a péče vyjmenovává ustanovení § 39 odst. 1 zákona o nemo­cenském pojištění (dále jen „ZNP”).1

ZNP umožňuje ošetřujícímu v průběhu jednoho případu ošetřování či péče vystří­dat se s druhou osobou (převzít za ni péči), ale pouze jednou. Důvodem je relativně krátká podpůrčí doba 9, resp. 16 kalendářních dnů, během níž by rozšíření možnosti střídání nebylo praktické.

Nejčastěji se v praxi střídají rodiče dítěte nebo se u nemocného dítěte mohou vy­střídat například matka s babičkou. Musejí ovšem splňovat podmínku společné do­mácnosti s ošetřovanou osobou. Splnění této podmínky se nevyžaduje pouze při péči (ošetřování) o dítě mladší 10 let uskutečňované rodičem.

V případech, kdy mají rozvedení rodiče dítě mladší 10 let svěřené do společné ne­bo střídavé péče, se za společnou považuje domácnost obou rodičů.

Jestliže se změní u ošetřované osoby diagnóza, jedná se stále o jednu potřebu oše­třování a nevzniká nárok na výplatu nové dávky.

Přestože je účel dávky jednoduše uchopitelný, činí v praxi určité problémy zorien­tovat se ve správných postupech při uplatnění nároku na ošetřovné v některých specifických situacích. Z tohoto důvodu si u nejčastějších z nich popíšeme postup na příkladech.

Střídání mezi matkou a otcem ošetřovaného dítěte

Ošetřující lékař stanovil potřebu ošetřování u dítěte od 1. do 9. února, tj. po dobu 9 kalendářních dnů. Zaměstnankyně (matka dítěte) začala dítě ošetřovat od prvního dne potřeby, po 4 dnech musela nastoupit zpět do zaměstnání a v ošetřování dítěte od 5. ka­lendářního dne pokračoval otec.

Matka dovyplní a odevzdá svému zaměstnavateli tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) – I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné”, které vystavil a potvrdil ošetřující lékař dítěte, a nechá si vystavit k da­tu ukončení své části ošetřování, tj. k 4. únoru, tiskopis „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)”. Oba předá zaměstnavateli. Tím je osvědčena skutečnost, že nasta­la potřeba ošetřování a že trvala po určitou dobu (což je důležité jak pro osvědčení překážky v práci na straně zaměstnance, tak pro výplatu dávky za příslušné období). Matka se vrací do zaměstnání.

Otec dítěte, který ho přebírá od matky do ošetřování, musí vyplnit tiskopis „Žá­dost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)”. Tento tiskopis je ke stažení na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení v sekci Tiskopisy – nemocenské pojištění, popř. si ho lze vyzvednout na jakékoliv správě sociálního zabez­pečení. Tento tiskopis pak společně s „II. dílem Rozhodnutí o ukončení ošetřování (péče)” odevzdá svému zaměstnavateli. Tak je zřejmé, že jde o případ převzetí ošetřo­vání. Dále je osvědčeno, od kterého dne je péče převzata a ke kterému dni skončila.

Zaměstnavatel matky i otce dítěte k zaslaným tiskopisům vyplní tiskopis „Příloha k žádosti o dávku” a vše odešle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Ta poté dávku posoudí, vypočítá a zašle zaměstnanci dle jeho volby buďto na složenku, nebo na účet.

Je možné, že ošetřující lékař stanoví potřebu ošetřování na delší dobu, než je podpůrčí doba daná zákonem. Zaměstnanec může zůstat s ošetřovanou osobou po celou dobu potřeby ošetřování, ale po skončení podpůrčí doby, za kterou náleží dávka, již ošetřuje bez nároku na výplatu ošetřovného.

Střídání mezi manželem ženy po porodu a jiným členem domácnosti

Zaměstnankyně, která má doma 5leté dítě, se vrátila po porodu z nemocnice. Není schopna se postarat o starší dítě a nechá si proto vystavit svým ošetřujícím lékařem (gy­nekologem či praktickým lékařem) tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)”. Ošet­řující lékař stanovil potřebu ošetřování na dobu 9 kalendářních dnů – od 5. do 13. srpna.

Uplatňovat nárok na dávku od 5. srpna bude její manžel. V části A tiskopisu bude uvedena manželka a ošetřující lékař označí důvod „nemůže pečovat o dítě, o které ji­nak pečuje”. V části B manžel vyplní potřebné údaje. Od 11. srpna bude o starší dítě pečovat jeho babička, která s nimi bydlí. Manžel si nechá vystavit od ošetřujícího lé­kaře manželky „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)” ke dni 10. srpna a své­mu zaměstnavateli předá oba výše zmiňované tiskopisy. Babička, která je zaměstnaná a bude od 11. srpna doma pečovat o starší dítě, vyplní tiskopis „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)”. Dne 13. srpna, kdy dostane matka dítěte od ošetřujícího lékaře „II. díl Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)”, pak ba­bička dítěte oba tiskopisy předá svému zaměstnavateli.

Jestliže by babička dítěte nebydlela s matkou dítěte v domácnosti2, neměla by nárok na ošetřovné.

Střídání mezi rodiči s různou podpůrčí dobou

U rozvedených rodičů, kteří ošetřují nemocné sedmileté dítě, mohou nastávat situa­ce, kdy je matce svěřeno dítě do trvalé péče (je osamělá – nežije s druhem a ani se zno­vu neprovdala) a otec o dítě pečuje např. pouze jeden týden v měsíci (tedy nemá žád­né dítě do 16 let v trvalé péči), osamělý není.3

Dítě těchto rodičů při pobytu u otce onemocní a ošetřující lékař dítěte stanoví po­třebu ošetřování celkem na 20 dnů. Otec bude ošetřovat dítě prvních 7 dní, pak pře­bírá ošetřování jeho matka. Ta bude mít nárok na dávku po dobu dalších 9 dnů, tj. do celkové podpůrčí doby 16 dnů a zbývající 4 dny bude omluvena v zaměstnání, ale již bez nároku na dávku.

Pokud by začala v tomto případě ošetřovat nejprve matka 7 dnů, pak by otec dí­těte měl nárok na dávku pouze 2 dny. Tedy do vyčerpání jeho podpůrčí doby 9 dnů.

Střídání mezi rodiči dítěte do 10 let v případě uzavření školského zařízení

Může se stát, že ve škole, kterou dítě navštěvuje, praskne voda a dojde k havárii. Škola rodičům sdělí, že děti musejí zůstat doma např. celý týden od 16. do 22. dne da­ného měsíce. Zaměstnanec-rodič má možnost nechat si od školy vystavit tiskopis „Žá­dost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (ško­ly)”. Postup uplatňování nároku na dávku při střídání v případě této události je odliš­ný od předchozích příkladů.

Výše zmiňovaný tiskopis je dvoudílný a průpisný v části A. Matka ví, že může pe­čovat o dítě od prvního dne uzavření školy po dobu 3 dnů, tj. od 16. do 18. dne. Vy­plní první list tiskopisu část B. a uvede zde osobu, která péči o dítě v průběhu potře­by ošetřování přebrala – v našem příkladu otce dítěte.

Otec dítěte vyplní druhý list tiskopisu. Otec i matka dítěte zašlou „svůj” list tisko­pisu každý svému zaměstnavateli. Zaměstnavatelé jim k tomuto tiskopisu vyplní „Přílo­hu k žádosti o dávku” a vše zašlou příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Podmínkou nároku na dávku je v těchto případech nepředvídatelnost důvodu uzavření školského zařízení (havárie, mimořádné opatření při epidemii aj.), ne­smí jít o uzavření dopředu plánované.

Pozor na navazující případy ošetřovného

Závěrem zmiňme ještě jeden příklad. V praxi nastávají také situace, kdy matka dí­těte vyčerpá celou podpůrčí dobu ošetřovného a ihned po ukončení tohoto případu je otci na stejné dítě vystaveno nové rozhodnutí o potřebě ošetřování na dalších 9 dnů. Otec již nárok na dávku nemá, z hlediska ZNP jde stále o jeden případ ošetřování (pé­če). Jestliže by byl takto uplatněn nárok na ošetřovné oběma rodiči a přesto došlo k výplatě dávky (v praxi se může ojediněle vyskytnout např. v situaci, kdy jsou dokla­dy předány na okresní správu sociálního zabezpečení s velkým vzájemným odstupem), jedná se o přeplatek na dávce, který je otec dítěte povinen vrátit.

1) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
2) k definici domácnosti viz § 3 písm. v) ZNP
3) k definici osamělého zaměstnance viz § 40 odst. 7 ZNP

Autorka: Mgr. Eva Hamplová

Autorka článku pracuje v odboru nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ.

Zdroj: Národní pojištění (6/2017)