Programové prohlášení vlády: Sociální oblast, bydlení, zdravotnictví a vzdělávání (červen 2018)

Dne 27. června 2018 schválila vláda Andreje Babiše finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky. Níže uvádíme výběr formulací týkajících se zejména sociální politiky a zaměstnanosti, bydlení, zdravotnictví a vzdělávání. Programové prohlášení uvádí šest hlavních priorit: 1) Chceme důchodovou reformu, 2) Digitální Česko, 3) Chceme být v Evropě vidět, 4) Sestavíme strategický investiční program, 5) Chceme začít s reformou státu a 6) Posílíme naši bezpečnost.

 

Důchodová reforma

“Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů pro tento účet. Veřejnost bude vědět, kam její sociální odvody směřují a jak jsou využity.”

“Sestavíme odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní návrhy, aktuální situaci a předpokládaný vývoj a předloží návrh řešení, které zachová stávající nároky, definuje standard plošného zabezpečení ve stáří na principu solidarity, posílí princip zásluhovosti a bude motivovat lidi v aktivním věku, aby využívali podporované formy individuálního zajištění na stáří.”

“Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží návrh zachovávající výhody stávajícího systému, jako jsou stabilita a vysoká míra právní jistoty, nízká nákladovost, profesionalita a veřejnosprávní záruky při správě pojistného, a zároveň oddělí správu příjmů a výdajů důchodového pojištění od státního rozpočtu. Systém nastavený budoucí reformou musí být dlouhodobě stabilní, srozumitelný a finančně zajištěný, proto bude změna realizována v podobě, která si získá širokou politickou a společenskou podporu.”

 

Zvýšíme základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy

“Prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy. Tím přispějeme ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu, aniž by byl narušen princip zásluhovosti.”

“Zachováme pravidla pro valorizaci navázanou na růst mezd a index spotřebitelských cen. Novela zákona o důchodovém pojištění upraví navýšení důchodu o 1 000 Kč lidem, kteří dosáhnou věku 85 let. Připravíme návrh na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující ve fyzicky náročných profesích.”

 

Udržíme nízkou míru chudoby

Pozitivním výsledkem sociální politiky státu je výjimečně nízká míra chudoby, dokonce jedna z nejnižších mezi evropskými zeměmi. Toto postavení České republiky chceme nejenom zachovat, ale chceme se zaměřit na skupiny obyvatel, které se dlouhodobě ne vlastní vinou pohybují na hranici chudoby nebo v její blízkosti. Zlepšíme podmínky pro život těm, kteří si je sami zlepšit nemohou. Pomůžeme těm, kteří se přechodně ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nedopustíme však, aby se závislost na pomoci státu stala životním stylem pro práceschopné lidi. Práce úřadů bude směřovat k zajištění individuální účinné pomoci.

 

Nová pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb

Nastavíme pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty. Důraz budeme klást na rozvoj služeb, které umožní klientům co nejdéle žít v domácím prostředí. Zároveň definujeme standardy a podmínky jednotlivých služeb, které budou východiskem pro spravedlivé a řízené financování včetně pravidel spolufinancování a úhrad.

 

Financování sociálních služeb, včetně služeb na “zdravotně sociálním pomezí”

Financování sociálních služeb bude vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné. Navíc dořešíme fungování a financování průřezových služeb na zdravotně sociálním pomezí a zajistíme vyšší odměňování ve srovnatelných profesích v sociálních službách, přibližující se oboru zdravotnictví. Podpoříme domácí i ústavní paliativní péči včetně péče hospicové.

Zajistíme kontinuální stabilitu financování sociálních služeb v rámci každoroční přípravy střednědobého rámce rozpočtových výdajů.

 

Zrychlení fungování lékařské posudkové služby a poskytování dávek

Provedeme úpravu legislativního rámce upravující fungování, kompetence a odpovědnost lékařské posudkové služby s cílem zjednodušit postup, nastavit transparentní pravidla pro posuzování a zásadně zkrátit rozhodovací lhůty. Zjednodušíme a zrychlíme administraci dávek podmíněných zdravotním stavem s cílem zvýšit komfort pro klienty.

 

Vyhodnotíme změny sociálních dávek v minulých letech

Vyhodnotíme změny v dávkových systémech, realizované v minulých letech. Pozornost věnujeme zejména souboru dávek a opatření podporujících rodiny, dávek podmíněných zdravotním stavem, počtu a struktuře dávek státní sociální podpory, dále dávkám pomoci v hmotné nouzi, zejména doplatku na bydlení, a dávkám určeným dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Podmínkou přiznání takové dávky bude povinnost aktivně hledat zaměstnání, případně se účastnit veřejně prospěšných prací na úrovni měst a obcí.

 

Tam, kde to bude vhodné, předložíme úpravu dávek a zahájíme dialog s obcemi

Tam, kde to bude vhodné, předložíme úpravu, která podmíní poskytování dávky plněním určité povinnosti ze strany klienta, s cílem postupně závislost na dávkách snížit a odstranit. V této souvislosti zahájíme dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti, a po dohodě navrhneme takové změny, aby práce s klientem byla skutečně účinná. K tomu je zapotřebí vytvořit potřebnou legislativu řešící sociální práci a problematiku sociálního bydlení včetně definování potřebných investičních, personálních a provozních zdrojů včetně jasných kompetencí a pravidel mezi jednotlivými rezorty a mezi státem, kraji a samosprávou. Spolupráce mezi státem a samosprávami bude digitalizována a údaje sdíleny.

 

Budeme usilovat o to, aby děti vyrůstaly ve funkčních rodinách

Budeme usilovat o to, aby děti vyrůstaly ve funkčních rodinách, v prostředí, kde je normální pracovat a o práci usilovat. Takové rodiny budeme podporovat a chránit. Pečující rodič musí mít možnost volby, proto podpoříme rozvoj veřejných služeb pro rodiny.

Zvýšíme rodičovský příspěvek na 300 000 Kč. Zasadíme se o poskytnutí včasné podpory rodinám s dětmi, které potřebují pomoc. Zachováme variabilitu forem náhradní péče a budeme ji rozvíjet s cílem vytvořit dostatečné kapacity pro individuální péči rodinného typu tak, aby si jednotlivé formy nekonkurovaly, ale vhodně se doplňovaly.

 

Připravíme závazná pravidla pro předvídatelný růst minimálních mezd.

 

Politiku zaměstnanosti vrátíme do centra činnosti Úřadu práce

Politiku zaměstnanosti vrátíme do centra činnosti Úřadu práce, který bude koordinátorem trhu práce, bude aktivně komunikovat se všemi účastníky v zájmu co nejrychlejšího uplatnění uchazečů o zaměstnání a splnění požadavků zaměstnavatelů. Vůči klientům bude důsledně uplatňován individuální přístup. Důraz bude kladen na revizi poměrně neefektivního systému rekvalifikací, na větší zapojení zaměstnavatelů do přípravy na povolání a na předvídání vývoje a změn ve struktuře povolání.

 

Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, zvýšíme účinnost příspěvků i opatření podporujících jejich pracovní uplatnění, jakož i zamezíme novou vhodnou legislativní úpravou zneužívání nástroje náhradního plnění ze strany některých podnikavců.

 

Provedeme revizi koncepce bytové politiky, jejímž hlavním garantem musí být Ministerstvo pro místní rozvoj

Vláda bude usilovat o modernizaci právní úpravy pro činnost společenství vlastníků bytů a bytová družstva s ohledem na garanci vlastnických práv jejich členů. Budeme prosazovat zvýšení objemu finančních prostředků pro bytovou výstavbu v ČR s akcentem na podporu dostupného nájemního bydlení určeného pro seniory, mladé lidi, zdravotně postižené, matky samoživitelky a občany s nižšími příjmy. Zároveň podpoříme pokračování dotačních programů určených na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukce panelových domů a revitalizace sídlišť.

 

Vláda připraví zákon o sociálním bydlení k řešení potřeb občanů v bytové nouzi a na okraji společnosti

Zákon vytvoří potřebné podmínky pro obce, spojí poskytnutí sociálního bytu se soustavnou sociální a výchovnou prací. Uvedený zákon by měl obsahovat také oprávnění pro obce požadovat po investorovi v rámci výstavby nových bytů určitý podíl tzv. levných bytů.

Vláda připraví nový zákon o realitním zprostředkování, abychom zamezili nekalým praktikám v realitních činnostech, a tak co nejúčinněji ochránili spotřebitele.

 

Mimořádnou pozornost budeme věnovat odbornému auditu existujících informačních systémů

Mimořádnou pozornost budeme věnovat odbornému auditu existujících informačních systémů zajišťujících fungování kritické infrastruktury státu, zejména v oblasti administrace pojistných a nepojistných sociálních dávek s cílem dosáhnout ve střednědobém horizontu efektivního využívání těchto informačních systémů a elektronizaci agend, a to jak v komunikaci s klienty, tak i v podpoře vlastního chodu úřadu.

 

Vytvoříme nabídku netradičních forem práce a flexibilních úvazků

Vytvoříme nabídku netradičních forem práce a flexibilních úvazků v rámci celé státní správy, a podpoříme tak zaměstnávání rodičů, osob pečujících o jiného závislého člena rodiny, osob se zdravotním postižením, seniorů a dalších skupin, pro které je taková práce podmínkou pro skloubení rodinného a pracovního života. Připravíme začlenění institutu sdíleného pracovního místa do zákoníku práce.

 

Obnovíme náhradu mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti

Od 1. 7. 2019 obnovíme náhradu mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu a projednáme možnosti, jak tento krok kompenzovat zaměstnavatelům.

 

Prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné

Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem.

 

Zasadíme se o zlepšení podmínek života seniorů, zabráníme jejich diskriminaci v jakékoli podobě

Zasadíme se o zlepšení podmínek života seniorů, zabráníme jejich diskriminaci v jakékoli podobě v přístupu k práci, ke vzdělávání, ke všem typům služeb, k volnočasovým aktivitám, k aktivní účasti na veřejném životě. Všemi způsoby budeme prosazovat návrat úcty a respektu ke stáří a zasadíme se o zvýšenou právní ochranu seniorů.

 

Vláda zavede nejpozději do konce roku 2018 slevy z jízdného ve vlacích pro seniory, žáky a studenty

Vláda zavede nejpozději do konce roku 2018 slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let.

Prosadíme rychlejší realizaci výstavby dostupného bydlení pro seniory a také pro mladé rodiny, a to zejména formou nájemního bydlení v malometrážních bytech komunitního typu, to vše na základě provedené analýzy těchto potřeb ve spolupráci s kraji, městy a obcemi.

 

Zvýšíme platy učitelů, nepedagogů, pracovníků v sociálních službách a zaměstnanců veřejného kulturního sektoru

“Budeme podporovat nárůst důchodů a také platů u vybraných profesí, například u pedagogů a pracovníků v sociálních službách.”

Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku.

S ohledem na zásadní roli kultury v rozvoji demokratické společnosti zvýšíme platy zaměstnanců veřejného kulturního sektoru do konce volebního období v roce 2021 na úroveň odpovídající úrovni státních zaměstnanců ve školství či sociálních službách.

Budeme prosazovat větší využívání unijních nástrojů a politik za účelem sbližování mezd, životní úrovně a sociálních standardů napříč členskými státy.

 

Rozvoj potenciálu každého dítěte

Zasadíme se o maximální rozvoj potenciálu každého dítěte. Ten je dnes omezován především vysokou selektivností českého školství, kdy jsou žáci příliš brzy rozdělováni do různých vzdělávacích proudů, zpravidla na základě rodinného zázemí. Provedeme věcnou a finanční revizi inkluze, a to tak, aby byly podporovány sítě škol běžných i speciálních, s udržitelným využíváním principů společného vzdělávání.

 

Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol

Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem pro místní rozvoj. Zajistíme zákonem garantovaný nárok na péči o děti od dvou let při zohlednění možností zřizovatelů. Budeme investovat také do pedagogického personálu s cílem výrazně snížit počet dětí na jednu učitelku.

 

Přístup k mimoškolním vzdělávacím příležitostem

Budeme vyrovnávat podmínky v přístupu k mimoškolním vzdělávacím příležitostem, zdrojům a službám (např. školy v přírodě) tak, aby je mohlo využívat každé dítě bez ohledu na rodinné zázemí.

 

Spravedlivý systém financování veřejných, soukromých a církevních škol

Provedeme analýzu účelnosti a efektivnosti současného modelu financování soukromých, církevních i veřejných škol v primárním, sekundárním i terciárním vzdělávání. V regionálním školství nastavíme spravedlivý systém financování veřejných, soukromých a církevních škol. Prosadíme účinnou regulaci sítě škol. Zajistíme dostatečné finanční prostředky pro investice v oblasti regionálního školství.

 

Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme významněji zohledňovat celospolečenskou potřebnost některých profesí

Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme klást větší důraz na kvalitu a výkon a budeme významněji zohledňovat celospolečenskou potřebnost některých profesí, zejména lékařů, učitelů, technických oborů, zdravotnického personálu.

Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.

 

Stát musí zajistit lidem bezpečnost. Současně se odmítáme podílet na zveličování strachu z potenciálních bezpečnostních rizik, neboť takovéto podněcování vede k nárůstu extremismu a xenofobie

Česká republika je šestou nejbezpečnější zemí na světě. Naším prvořadým závazkem je, aby to tak zůstalo, a to i v kontextu zhoršené bezpečnostní situace v Evropě. Stát musí zajistit lidem bezpečnost. Současně se odmítáme podílet na zveličování strachu z potenciálních bezpečnostních rizik, neboť takovéto podněcování vede k nárůstu extremismu a xenofobie.

 

V exekuční oblasti zvážíme vhodnost a proveditelnost alternativ umožňujících zavedení principu jeden dlužník – jeden exekutor, jako jsou teritorialita exekutorů nebo koncentrace všech exekucí proti témuž povinnému u jednoho exekutora

Zavedeme chráněné účty nebo jiné účinné řešení zajišťující, že po provedení exekuce srážkami ze mzdy nebude nezabavitelná částka podruhé stižena exekucí na bankovním účtu povinného.

 

Přijmeme opatření k účinnému vynucování zákazu lichvy

Přijmeme opatření k účinnému vynucování zákazu lichvy stanoveného právními předpisy. Odstraníme praktiky vedoucí k zadlužování dětí a ožebračování chudých. Prosadíme novelu insolvenčního zákona, která odstraní podmínku 30% uspokojení věřitelů pro povolení oddlužení a bude zvláště chránit zadlužené seniory a děti.

 

Součástí české zahraniční politiky bude důraz na dodržování lidských práv.

Využijeme za tím účelem naše členství v Radě pro lidská práva OSN v období 2019 až 2021.

 

Chceme být aktivní a efektivnější i v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

Vláda bude prosazovat lepší zacílení nástrojů humanitární a rozvojové pomoci k řešení migrační krize prostřednictvím poskytování této pomoci v zemích, odkud do Evropy migranti proudí. Takto vynakládanou zahraniční pomoc lze právem považovat za výdaje na posilování bezpečnosti ČR.

 

Výstavba nových koncertních sálů, divadel, knihoven, výstavních síní, muzeí, galerií

Připravíme dlouhodobý program investiční podpory a kofinancování projektů kulturní infrastruktury, který by umožnil výstavbu nových kulturních zařízení pro poskytování veřejných kulturních služeb (koncertních sálů, divadel, knihoven, výstavních síní, muzeí, galerií apod.) na území celého státu a v souladu se soudobými světovými trendy a standardy.

Budeme věnovat pozornost proměnám audiovizuálního sektoru za účelem naplnění kulturních, společenských a sociálních služeb. Zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií. Budeme důsledně podporovat jejich nezávislost.

 

Zdravotnictví musí reagovat na hrozby dneška, kterými jsou významný nárůst výskytu chronických chorob a stárnutí populace

Posílíme transparentnost zdravotnictví a postavení pacientů v celém systému, přitom však nezvýšíme jejich spoluúčast. Jasně definujeme role jednotlivých aktérů ve zdravotnictví a posílíme odpovědnost pojišťoven za zajištění hrazených služeb. Změny ve zdravotnictví nelze dělat na jedno volební období, proto budeme všechny zásadní kroky ve zdravotnictví konzultovat s opozicí ve snaze nalézt maximální možný konsenzus.

 

Začneme otevřeně zveřejňovat data o hospodaření rezortu a jím přímo řízených nemocnic

Také veškerá rozhodování komisí při Ministerstvu zdravotnictví budou transparentní – jejich rozhodnutí budou vždy řádně zdůvodněna a zveřejněna způsobem umožňujícím veřejný přístup a obecnou kontrolu včetně zveřejnění na internetu.

U přímo řízených nemocnic zavedeme jasná metodická pravidla pro takzvané zpětné bonusy. Tyto bonusy musí být vždy podloženy smlouvami, řádně zaúčtovány a použity výhradně k úhradě zdravotní péče.

 

Připravíme zákon o regulaci úhrad zdravotnických prostředků

Připravíme zákon o regulaci úhrad zdravotnických prostředků, revizi odměňování lékárenské péče a systému stanovování cen a úhrad léků, aby byl flexibilnější a aby se k pacientům dostaly dříve život zachraňující léky s prokazatelným přínosem pro pacienta, prodloužením života nebo zvýšením jeho kvality.

 

Vytvoříme novou koncepci fungování zdravotních pojišťoven

Zvážíme snížení počtu zdravotních pojišťoven. Budeme prosazovat přenastavení smluvní sítě a jejího financování tak, aby došlo ke zvýšení dostupnosti péče zejména v regionech a k rozšíření a zkvalitňování péče, zejména mimo pracovní dobu, v oblasti lékařské pohotovostní služby a ústavní pohotovostní služby.

 

Omezíme kumulaci zdravotních služeb do metropolí

Při zajištění sítě poskytovatelů zdravotních služeb posílíme roli Ministerstva zdravotnictví, omezíme kumulaci zdravotních služeb do metropolí a zasadíme se o větší rovnoměrnost v regionech.

 

Připravíme zákon pro elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče

Připravíme zákon pro elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče. Upravíme legislativu tak, aby bylo možné využívat elektronický recept v plném rozsahu včetně kontroly lékových interakcí a celkové preskripce pacienta.

 

Představíme systém kontroly kvality péče založený na parametrech srovnatelnosti poskytovatelů zdravotních služeb

Představíme systém kontroly kvality péče založený na parametrech srovnatelnosti poskytovatelů zdravotních služeb, kterou tím začneme systematicky měřit. Budeme prosazovat finanční motivaci poskytovatelů ke zlepšování zdravotní péče. Informace o kvalitě péče budou dostupné pro pacienty.

Zaměříme se na zlepšení řízení nemocnic v působnosti Ministerstva zdravotnictví a zavedeme centrální nákupy léků a ostatního materiálu založené na nejlepším poměru ceny a kvality. Předložíme zákonnou úpravu, která zefektivní řízení fakultních nemocnic a spolupráci s univerzitami.

 

Rozšíříme kompetence praktických lékařů

Rozšíříme kompetence praktických lékařů, a posílíme tak využívání primární péče, a rozšíření spektra jejich hrazených služeb, například mimo pracovní dobu. Podpoříme změnu způsobu výběrových řízení s kritérii umožňujícími posílit možnosti smluvních vztahů zdravotních pojišťoven v nedostatečně obsazených lokalitách. K tomu podpoříme prevenci a zdravý životní styl a také systémy odměňování těch občanů, kteří pečují o své zdraví.

 

Podpoříme programy zaměřené na koordinaci péče o chronicky nemocné pacienty a zasadíme se o pokračování reformy psychiatrické péče

Připravíme koncepci v oblasti dlouhodobé péče a spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí budeme řešit sociálně-zdravotní pomezí a jeho financování se snahou maximálně podpořit domácí a další neústavní formy péče.

 

Zavedeme transparentní systém pro vstup nových technologií a výkonů

Zavedeme transparentní systém pro vstup nových technologií a výkonů do úhrad z veřejného zdravotního pojištění, založený na principech Health Technology Assessment (HTA). Cílem je posouzení nákladové efektivity tak, aby z veřejného zdravotního pojištění bylo hrazeno jen to, co má skutečný přínos pro pacienta. Podpoříme efektivní a dokladovatelné využívání nákladné přístrojové techniky.

 

Dokončíme revizi úhrad zdravotní péče na bázi Diagnosis-related group (DRG)

Dokončíme revizi úhrad zdravotní péče na bázi Diagnosis-related group (DRG) a zavedeme další motivační úhradové mechanismy tak, aby peníze šly více „za pacientem“. Do jejich zavedení vyvineme tlak na zdravotní pojišťovny k vyrovnání základních sazeb u prováděných výkonů.

 

Zaměříme se na zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků

V případě mladých lékařů připravíme jasnou definici jejich kompetencí a zavedeme systém průběžné evaluace zařízení, která se zabývají vzděláváním lékařů. Vytvoříme podmínky pro zvýšení počtu studentů lékařských fakult a podpoříme financování studia. Podpoříme také vzdělávání středního zdravotního personálu.

Budeme prosazovat postupné navyšování odměňování ve zdravotnictví.

Zrevidujeme a zjednodušíme administrativní zátěž poskytovatelů zdravotních služeb a zrušíme zbytečné regulace, které nejsou přínosem ani pro lékaře ani pro pacienta. Učiníme kroky k unifikaci a elektronizaci zdravotnické dokumentace a dalších dokumentů, které souvisejí s úhradou a péčí o pacienta.

 

Snižování škod a rizik spojených s problematikou závislosti na návykových látkách a hazardním hraní

Vláda bude při řešení problému závislostí prosazovat taková opatření, a to jak v oblasti prosazování práva, tak i v oblasti omezování poptávky, která povedou ke snižování škod a rizik spojených s problematikou závislosti na návykových látkách a hazardním hraní. Při řešení problematiky závislostí bude vláda uplatňovat národní politiku, která bude založena na vědeckých poznatcích a bude postavena na vyváženém uplatňování jak omezování nabídky a prosazování práva, tak omezování poptávky, tj. prevence, léčby a sociálního začleňování závislých osob.

 

Zprůhledníme a zrychlíme celý systém poskytování pracovních povolení pro zahraniční pracovníky

Podle požadavků podnikatelské sféry zjednodušíme, zprůhledníme a zrychlíme celý systém poskytování pracovních povolení pro zahraniční pracovníky, zejména v nezbytných případech a při nezájmu českých občanů o tyto pracovní pozice. Zároveň budeme dbát na to, aby se nezvýšilo bezpečnostní riziko v České republice.

 

Místní a regionální rozvoj spočívá především v kvalitě života, dostupnosti veřejných služeb, dostatku práce, příznivého životního prostředí a perspektivě pro mladé lidi

Zajištění místního rozvoje závisí na obcích a krajích, které mají mít dostatek prostředků pro jeho dosahování. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo být nejbližším partnerem pro územní samosprávné celky a zároveň jej chceme transformovat do nového konceptu ministerstva veřejných investic.

 

Připravíme strategický investiční plán země

Připravíme strategický investiční plán země – zajistíme inventuru připravovaných investic a syntézu analytických materiálů jednotlivých ministerstev tak, aby byl plán pro zásadní investice závazný včetně zajištění zdrojů a jejich udržitelnosti.

 

Transformujeme Státní fond rozvoje bydlení na Státní investiční fond (SIF)

Kromě podpory bydlení rozšíříme jeho aktivity i do oblasti regionálního rozvoje a podpory venkova (podpora strategických investic obcí do modernizace veřejných prostranství v bytové zástavbě, regenerace brownfields, místních komunikací a cestovního ruchu). 

 

Připravíme jednotný model pro správu a prezentaci územních plánů

Připravíme jednotný model pro správu a prezentaci územních plánů, který přispěje k jejich jednodušší čitelnosti pro občany i veřejnou správu a umožní jejich vzájemnou koordinaci.

 

Zrušíme neefektivní dotační tituly, ušetřené peníze využijeme na strategické a rozvojové projekty v území

Budeme více koordinovat národní dotace – zaměření by mělo vyplnit tzv. bílá místa, která značí oblasti, ve kterých není možné žádat podporu z evropských fondů. Zrušíme neefektivní dotační tituly, ušetřené peníze využijeme na strategické a rozvojové projekty v území, případně na posílení partnery žádaných dotačních titulů. Podpoříme koncepční řešení Smart Cities.

 

Zpracujeme ucelenou Koncepci rozvoje venkova

Zpracujeme ucelenou Koncepci rozvoje venkova, kterou dojde ke sjednocení jeho podpory a rozvoje pod správou Ministerstva pro místní rozvoj.  Podpoříme spolupráci při řešení problémů venkovského prostoru mezi obcemi a zachováme principy partnerství s pomocí metody LEADER.

 

Obnovíme národní dotační titul pro strukturálně postižené regiony

Obnovíme národní dotační titul pro strukturálně postižené regiony, který bude zahrnovat nejen území stanovená usnesením vlády, ale na základě konkrétních statistických údajů podpoří též postižené oblasti vymezené hranicemi obcí s rozšířenou působností. Podpora musí být v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+. Jako jeden z možných nástrojů podpoříme přeshraniční spolupráci s okolními státy jako významný zdroj finančních prostředků pro zaostalé či periferní regiony.

 

Vytvoříme dlouhodobý nástroj podpory podnikání na venkově

Vytvoříme dlouhodobý nástroj podpory podnikání na venkově, a to napříč rezorty, s cílem uchovat podnikatelský ruch a služby na venkově. Cílem podpory pro všestranný rozvoj venkova bude mimo jiné zavedení pobídek k zaměstnávání pracovníků v malých nebo málo rozvinutých obcích, rozšíření vysokorychlostního internetu či podpora rodinných firem.

 

Vytvoříme podmínky pro úspěšné a smysluplné dočerpání programů v období 2014–2020 v souladu s obcemi a kraji

Důraz by měl být kladen na projekty s největší přidanou hodnotou včetně vzdělávání a budování veřejné infrastruktury. V rámci EU budeme aktivně prosazovat zjednodušení podmínek čerpání evropských fondů po roce 2020 a budeme prosazovat podporu takových témat, která budou odrážet skutečné potřeby nejen státu, ale i regionů, měst a obcí.

 

Nové operační programy musí zohledňovat zejména nejzávažnější problémy a potřeby České republiky a jejích jednotlivých částí

Společně s územními partnery se zaměříme na integrovaná řešení podpory socioekonomického rozvoje regionů, měst i venkova.

Podpoříme silnou urbánní agendu s důrazem na integrované přístupy a aktivně podpoříme partnerství měst v rámci Městské agendy pro EU.

 

 

Hlavní význam podpory sportu, sportování a aktivního životního stylu v České republice spatřujeme, podobně jako většina států EU, ve zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách

Podpoříme větší zapojení odborníků a zavádění moderních přístupů při výuce pohybové gramotnosti dětí a sportovní výchově mládeže jakož i při realizaci zdravotně orientovaných pohybových programů pro všechny.

Budeme usilovat, a to v součinnosti se sportovními spolky, obcemi i kraji, o zajištění dostatečného objemu investičních prostředků státního rozpočtu i dalších veřejných rozpočtů na obnovu, modernizaci a rozvoj sportovní infrastruktury lokálního, regionálního, ale i celorepublikového významu.

 

Spolupráce se sociálním partnery, organizacemi a samosprávou

“Ve snaze nalézt maximální možný konsenzus je vláda připravena do plnění priorit vlády a programového prohlášení zapojit i odborníky opozice, zástupce sociálních partnerů, profesní a zájmová sdružení a organizace i územní samosprávy. Vláda současně prohlašuje, že bude vycházet vstříc kontrole ze strany Parlamentu České republiky, kterému je ze své činnosti odpovědná.”

“Vláda bude pokračovat ve spolupráci se sociálními partnery. Chceme naslouchat názorům podnikatelských svazů, které často přicházejí s racionálními názory na zlepšení práce státních orgánů. Partnerem jsou pro nás samozřejmě i zaměstnanci a jejich odborové organizace – jejich názor je důležitou zpětnou vazbou pro kroky vlády.”

 

Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018

 

Kompletní znění programového prohlášení vlády (červen 2018):

Preambule a zásadní priority vlády  – Finance a hospodaření státuSociální politika a zaměstnanostDigitální ČeskoVzdělávání, věda a výzkumDopravaObranná politika a Armáda České republikyVnitřní bezpečnost a veřejná správaPrávo a spravedlnostZahraniční politika a Evropská unieKulturaZdravotnictvíPrůmysl a obchodVeřejné investice, regionální a místní rozvojZemědělstvíŽivotní prostředíSport.