Rozbor financování nestátních neziskových organizací

Úřad vlády na svých stránkách zveřejnil analýzu financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu, rozpočtů krajů a hl. m. Prahy, obcí a státních fondů. Rozbor sleduje i objem veřejných zakázek poskytnutých neziskovým organizacím. V České republice bylo podle údajů ČSÚ registrováno k 1. lednu 2016 více než 85 tisíc spolků a 25 tisíc pobočných spolků, 2 672 obecně prospěšných společností, 397 ústavů, 517 nadací a 1 558 nadačních fondů. Neziskové organizace byly zřizovateli 252 školských právnických osob, 938 zájmových sdružení právnických osob a 4 127 církevních právnických osob. 

V roce 2016 bylo nadačním subjektům, spolkům, pobočným spolkům, obecně prospěšným společnostem, ústavům, účelovým zařízením církví, školským právnickým osobám a zájmovým sdružením právnických osob poskytnuto formou dotace celkem 17,9 miliard Kč, z toho 10 873,4 mil. Kč (61 %) pocházelo ze státního rozpočtu, 2 846,7 mil. Kč (16 %) z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy, 3 948,7 mil. Kč (22 %) z rozpočtů obcí (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) a 221,0 mil. Kč (1 %) ze státních fondů ČR. Dále podle analýzy uvedené subjekty získaly ze státního rozpočtu veřejné zakázky v hodnotě 225,4 mil. Kč vč. DPH a z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy získaly veřejné zakázky v hodnotě 373,5 mil. Kč vč. DPH.

Oproti předchozímu roku 2015 došlo v roce 2016 k nominálnímu růstu objemu poskytnutých dotací z veřejných rozpočtů a státních fondů o 8,5 %.

V roce 2016 bylo ze státního rozpočtu poskytnuto 13 442 dotací neziskovým organizacím: 45 nadačním subjektům, 4 707 spolkům a 1 015 pobočným spolkům, 634 obecně prospěšným společnostem, 182 ústavům a 175 účelovým zařízením církví. Dále na dotace ze státního rozpočtu dosáhlo 48 zájmových sdružení právnických osob a 135 školských právnických osob. 85 % objemu dotací bylo poskytnuto pouze ze dvou kapitol – 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 313 Ministerstva práce a sociálních věcí.

Oproti roku 2015 došlo k nominálnímu zvýšení objemu poskytnutých dotací ze státního rozpočtu o 11,3 %. Výrazný nárůst (o více než 15 %) oproti roku 2015 byl u Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, Akademie věd ČR, Úřadu vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu v letech 2012 až 2016 dle rozpočtu

Rozpočet

Součet dotací (v tis. Kč)

2012

2013

2014

2015

2016

304 Úřad vlády ČR

117 298

125 317

123 083

130 255

153 954

306 Ministerstvo zahraničních věcí

210 092

255 901

274 434

302 974

317 276

307 Ministerstvo obrany

16 831

11 888

22 562

26 249

28 664

313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 612 951

2 465 694

3085 831

3 510 341

4050 215

314 Ministerstvo vnitra

49 432

62 117

64 508

69 832

105 918

315 Ministerstvo životního prostředí

23 179

19 367

59 275

69 621

46 701

317 Ministerstvo pro místní rozvoj

172 376

161 460

206 412

210 793

199 865

321 Grantová agentura ČR

14 728

17 332

13 550

20 510

9 880

322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

41 404

60 450

43 104

26 676

48 929

327 Ministerstvo dopravy

6 790

7 098

6 612

9 206

7 778

329 Ministerstvo zemědělství

51 248

63 050

65 837

103 649

209 724

333 Ministerstvo školství, ml. a tělových.

3 024 845

3 379 035

4 862 634

4 697 988

5 164 943

334 Ministerstvo kultury

178152

177 845

267 057

299 886

334 126

335 Ministerstvo zdravotnictví

74 414

81 572

81 079

89 033

104 333

336 Ministerstvo spravedlnosti

2 111

4 466

10 505

12 328

13 814

361 Akademie věd ČR

5 600

6 301

6 650

6 500

8 060

377 Technologická agentura ČR

4 144

9 497

84 999

118 441

45 981

398 Všeobecná pokladní správa

74 637

102 717

44 197

60 995

23 205

Celkem

6 680 231

7011 107

9 322 329

9 765 275

10 873 366

 

Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z krajských rozpočtů a rozpočtu hl. města Prahy v letech 2012 až 2016 dle odvětví (v tis. Kč)

Odvětví

Součet dotací právních forem sledovaných (v tis. Kč)

2012

2013

2014

2015

2016

Zemědělství, lesní hospodářství

10 011

8 468

10 070

15 569

22 970

Průmyslová a ostatní odvětví hospod.

35 128

41 371

42 257

91 213

172 115

Vzdělávání a školské služby

182193

186154

152 353

177 051

137197

Kultura a ochrana památek

293 068

248 295

361 574

391 157

392 535

Tělovýchova

375 999

556 545

581 792

709 690

1 082 509

Zájmová činnost a rekreace

82 750

75 223

75 901

80 632

111 969

Zdravotnictví

97 311

93 465

100120

119 790

153 420

Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj

22 937

30 677

32 247

54 006

63 148

Ochrana životního prostředí

24 810

33 417

39 090

51 958

58 489

Výzkum a vývoj

70

 

 

 

 

Sociální věci a politika zaměstnanosti

353 554

372 715

417 547

542 652

576 389

Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek

8 090

7 646

9 851

8 408

7 885

Požární ochrana a IZS

17 311

15 964

19 641

28 809

39 352

Zahraniční pomoc a mez. spolupráce

826

1 196

1 001

464

2 813

St. moc, st. správa a úz. samospráva

8 846

5 126

10 946

12 627

14 788

Finanční operace a ostatní činnosti

10 278

8 275

9 182

13 837

11 083

Celkem

1 523 182

1 684 538

1 863 571

2 297 863

2 846 663

 

Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO ze státních fondů v letech 2010 až 2016 dle rozpočtu (v tis. Kč)

Rozpočet

Součet dotací (v tis. Kč)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

SF životního prostředí ČR

72 903

90 707

47 118

29 895

42 201

36 294

7 774

SF kultury ČR

 

 

12 150

10 245

12 035

12 780

13 110

SF kinematografie

18 120

13 177

15 204

4 537

22 149

19 918

30 910

SF rozvoje bydlení

389

1 332

294

2 393

349

284

353

Státní zemědělský intervenční fond

482 579

676 519

603 200

728 213

765 294

667 821

168 842

SF dopravní infrastruktury

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

573 991

781 735

677 965

775 284

842 028

737 097

220 990

 

Výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a státních fondů v roce 2016 dle odvětví (v tis. Kč) a jejich podíl (v %)

Odvětví

součet dotací (v tis. Kč)

Podíl

státní rozpočet (v %)

rozpočty krajů vč. hl. m. Prahy (v %)

rozpočty obcí (mimo hl. m. Prahy) (v %)

státní fondy (v %)

Zemědělství, lesní hospodářství

400 436

50,0

5,7

2,1

42,1

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

447 666

47,2

38,4

14,2

0,1

Vzdělávání a školské služby

1 653 620

88,5

8,3

3,2

0,0

Kultura a ochrana památek

1 444 473

23,8

27,2

46,0

3,0

Tělovýchova

6112 115

50,8

17,7

31,5

0,0

Zájmová činnost a rekreace

577 225

35,5

19,4

45,1

0,0

Zdravotnictví

445 302

53,4

34,5

12,1

0,0

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

120 365

24,5

52,5

22,5

0,5

Ochrana životního prostředí

141 682

37,9

41,3

15,7

5,2

Výzkum a vývoj

469 998

98,3

0,0

1,7

0,0

Sociální věci a politika zaměstnanosti

5 319 981

76,1

10,8

13,0

0,0

Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek

72 073

82,4

10,9

6,7

0,0

Právní ochrana

13 858

99,7

0,0

0,3

0,0

Požární ochrana a IZS

113 906

18,5

34,5

47,0

0,0

Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce

352 156

98,5

0,8

0,7

0,0

Státní moc, státní správa a územní samospráva

101 824

47,5

14,5

37,9

0,0

Finanční operace a ostatní činnosti

103 012

22,5

10,8

66,7

0,0

Celkem

17 889 693

60,8

15,9

22,1

1,2

 

 

Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy v letech 2012 až 2016 dle rozpočtu (v tis. Kč)

Rozpočet

Součet dotací (v tis. Kč)

2012

2013

2014

2015

2016

CZ010 hl. m. Praha

483 724

666 678

777 311

838 226

1 072130

CZ020 Středočeský kraj

40 086

45 977

60 923

90 748

134 865

CZ031 Jihočeský kraj

102 448

111 552

85 804

146170

169 877

CZ032 Plzeňský kraj

81 435

53 157

61 833

85 541

108 072

CZ041 Karlovarský kraj

24 949

27 715

33 668

31 167

33 766

CZ042 Ústecký kraj

54 870

37 122

43 734

55 129

104 085

CZ051 Liberecký kraj

77 278

33 137

52 456

45 587

96 737

CZ052 Královéhradecký kraj

48 736

48 513

58 115

69 334

94 950

CZ053 Pardubický kraj

48 061

54 274

47 684

72 997

85 760

CZ063 Kraj Vysočina

115 686

166 309

136 521

135 726

129 209

CZ064 Jihomoravský kraj

161 336

143 008

172 466

315 846

386 081

CZ071 Olomoucký kraj

173 888

163 314

180174

186 317

148 244

CZ072 Zlínský kraj

61 936

64 545

82 679

85 257

96 774

CZ080 Moravskoslezský kraj

48 749

69 237

70 200

139 820

186 112

Celkem

1 523 182

1 684 538

1 863 571

2 297 863

2 846 663

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016 vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 15. srpna 2018 č. 532.

 

Zdroj: Vláda ČR