Svaz měst a obcí ČR vítá usnesení sněmovny k dofinancování sociálních služeb

Poslanecká sněmovna se po dvou dnech jednání dne 30. května 2019 usnesla na třinácti bodech (viz níže), které ukládají Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí realizovat opatření k řešení financování sociálních služeb. Ministerstva mají do 7. června 2019 předložit návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy Kč. Ministerstvu práce a sociálních věcí pak usnesení ukládá neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb a souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace. Ministerstvo zdravotnictví sněmovna vyzvala k valorizaci plateb za domácí zdravotní péči a mobilní specializovanou paliativní péči. Usnesení se věnuje také sociální práci.

„Svaz měst a obcí ČR zastupuje města a obce všech velikostních kategorií, a proto máme mezi svými členy města, která jsou nejen poskytovateli sociálních služeb, ale i těmi, kdo vykonávají sociální práci a sociálně-právní ochranu dětí”, uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Usnesení ukládá vládě věnovat se celému komplexu problémů v sociální oblasti, který podle Lukla stále není řešen. Mezi nejzásadnější body usnesení sněmovny podle svazu patří závazek pro ministryni práce a sociálních věcí, aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4. června informovala o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování sociálních služeb v roce 2019 na kraje a aby vláda v termínu do 30. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociální práce na obcích a krajích ve výši 200 milionů Kč. „Jedním z bodů Priorit Svazu měst a obcí ČR je prosazování víceletého financování, které představuje předpoklad pro stabilní výkon sociální práce i sociálních služeb. Sociální systém je v tuto chvíli na pokraji svého zhroucení. Jediné, co může situaci zachránit jsou systémové změny, které budou komplexní a koncepční, neboť každoroční dofinancování je řešením akutního nedostatku finančních prostředků, ale neřeší podstatu problému, ve kterém se momentálně sociální systém nachází. V konečném důsledku totiž současný stav odnáší především klienti a pracovníci v sociálnu, a tak by to rozhodně nemělo být,“ dodává František Lukl.

Ministerstvo práce a sociálních věcí má v termínu do 25. června 2019 předložit výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách a uspořádat kulatý stůl k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v dalších letech. Mezi jeho účastníky bude i Svaz měst a obcí ČR.  „Svaz opakovaně nabízel Ministerstvu práce a sociálních věcí svou pomoc při přípravách jak novely zákona o sociálních službách, tak slaďování sociálně zdravotního pomezí, bohužel však v tomto volebním období naše nabídky MPSV zatím nevyužilo,“ řekla členka Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka obce Kunín Dagmar Novosadová. Podle ní by pomohla i novelizace vyhlášky stanovující maximální výši úhrad za jednotlivé sociální služby. Ty se od roku 2014 nezměnily. “Navýšení by mohlo přinést změny především ve stravování a v ubytovacích službách. Dokonce dojde i na zvýšení hodinové sazby za úkony v terénních ambulantních službách, které jsou pro péči mimo pobytové služby stěžejní“, dodala Novosadová.

Usnesení poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k financování sociálních služeb v roce 2019

Poslanecké sněmovny z 31. schůze ze dne 30. května 2019 ke kritické situaci ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení

Poslanecká sněmovna

I. ukládá prostřednictvím vlády Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2 miliardy Kč;

II. vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v termínu do 25. června 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v ČR v dalších letech;

III. vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby do 31. srpna 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 – domácí zdravotní péče a 926 – mobilní specializovaná paliativní péče od roku 2020 (v případě, že bude Ministerstvo zdravotnictví v důsledku nedohody, v rámci tzv. dohadovacího řízení, stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro tento segment péče pro rok 2020);

IV. vyzývá vládu, aby v termínu do 30. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb;

V. žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí

  1. neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb,
  2. souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace v termínu do 30. června 2019,
  3. s dotčenými partnery, zejména Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, projednat nad rámec připomínkových řízení připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV do 15. června 2019,
  4. ve spolupráci s garančním výborem pro sociální politiku uspořádat k předloze návrhu zákona o sociálních službách kulatý stůl a následně projednaný návrh novely zákona o sociálních službách předložit vládě v termínu do 30. září 2019,
  5. novelizovat vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních ambulantních službách) v souladu s usnesením komise Rady Asociace krajů ČR ze dne 28. února 2019, v termínu do září 2019;

VI. vyzývá vládu, aby v termínu do 30. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociální práce na obcích a krajích ve výši 200 milionů Kč;

VII. žádá ministryni práce a sociálních věcí,

  1. aby do 16. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně analýzu míry spolufinancování krajů a obcí v oblasti a) sociálních služeb, b) sociální práce a c) sociálně-právní ochrany dětí, známou z nejaktuálnějších dostupných dat,
  2. aby v souladu s usnesením výboru pro sociální politiku č. 110 z 2. května 2019 předložila do 16. září 2019 Poslanecké sněmovně v rámci analýzy možnosti stabilního či víceletého financování sociálních služeb také analýzu možného zavedení pevného podílu obcí, krajů a státu na financování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí, včetně zohlednění velikosti obce a rozdílného podílu velkokapacitních pobytových zařízení, jakož i vyloučených lokalit. V návaznosti na tuto analýzu by měla vláda předložit i návrh zavedení takového systému vyrovnávacích plateb, který by stanovoval, kdo a v jakém poměru vyrovnává prokazatelnou ztrátu a komu se jako prvnímu vrací případný přeplatek,
  3. aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4. června informovala Poslaneckou sněmovnu o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování sociálních služeb v roce 2019 na kraje.

 

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8,4 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

 

Zdroj: Svaz měst a obcí ČR