Blízká osoba nemá podle pojišťovny právo získat přehled čerpané zdravotní péče po zemřelém příbuzném

Mám právo dostat přehled zdravotní péče vykázané na moji matku? V léčebně, kde zemřela, mě nechali nahlédnout do její dokumentace, ale na pobočce pojišťovny mi odmítli vystavit přehled péče, která na ni byla vykázaná…

Přehled zdravotní péče, kterou poskytovatelé zdravotních služeb vykázali na dané číslo pojištěnce (tj. většinou na rodné číslo) a kterou pojišťovna uhradila, opravdu může získat jen daný pojištěnec. U osob, které nejsou plně svéprávné, to bude zákonný zástupce, opatrovník či poručník daného pojištěnce. Ze zákona o veřejném zdravotním pojištění neplyne, že by právo na výpis z účtu pojištěnce mohla po jeho smrti uplatňovat jiná osoba.

Pojišťovna vede osobní účet pojištěnce jako přehled výdajů na hrazené služby poskytnuté tomuto pojištěnci a zaplacených regulačních poplatků a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu. Na vyžádání pojištěnce pak je povinna písemně bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytnout jedenkrát ročně formou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách uhrazených za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců. V zákoně je dále stanoveno, že dá-li k tomu pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník písemný souhlas, může být tento osobní účet zpřístupněn i ošetřujícímu lékaři pojištěnce.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění tedy zcela jednoznačně stanoví podmínky, za nichž pojišťovna může, resp. je povinna poskytnout informace obsažené v osobním účtu pojištěnce, a vymezuje konkrétní osoby, jimž může údaje z tohoto účtu poskytnout. Pojišťovna proto nemůže poskytnout přehled zdravotní péče komukoli jinému, byť to byl rodinný příslušník či jiná osoba blízká.

Jiná situace je u zdravotní dokumentace. Podmínky jejího zpřístupnění stanoví zákon o zdravotních službách. Zde je výslovně uvedeno, že osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Jen pokud snad zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze jim pak informaci (v nezbytném rozsahu) podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby.

 

Zdroj: VZP