V roce 2019 bylo nově diagnostikováno 222 případů infekce HIV

V roce 2019 bylo v České republice na základě 1,42 mil. provedených vyšetření nově diagnostikováno 222 případů infekce HIV, z toho 149 u občanů ČR a 73 (32,9 %) cizinců s dlouhodobým či trvalým pobytem, dohromady o 14 více, než v roce 2018. V relativním vyjádření představuje uvedený počet výskyt 2,08 případu na 100 000 obyvatel. Onemocnění AIDS bylo nově diagnostikováno u 38 HIV pozitivních osob. Česká republika zůstává zemí s nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci Evropy.

V předchozích dvou letech 2017 a 2018 byl zaznamenán výrazný pokles nově diagnostikovaných případů, celkově o 27 % oproti maximu z roku 2016. Počet případů HIV v roce 2019 je o 14 (6,7 %) vyšší než v roce 2018. U HIV pozitivních jsou v posledních letech časté koinfekce s dalšími sexuálně přenosnými nemocemi jako je syfilis nebo kapavka.

Ke konci roku 2019 bylo v ČR kumulativně za celé dosavadní období sledování od 1. 10. 1985 registrováno celkem 3590 HIV pozitivních případů, u občanů ČR (2690; 74,9 %) a rezidentů (900; 25,1 %), z toho bylo 3093 (86,2 %) mužů a 497 (13,8 %) žen. U 676 (18,8 %) z nich se rozvinulo onemocnění AIDS.

Z nemocných s AIDS zemřelo 311 osob (46,0 %), dalších 157 osob s infekcí HIV zemřelo z jiné příčiny ve stádiu asymptomatickém či symptomatickém non-AIDS. V roce 2019 zemřelo ve stadiu AIDS sedm nemocných (všichni muži) ve věkovém rozmezí 29–53 let a v průměrném věku 44,0 let. U dvou z těchto úmrtí nebylo bezprostřední příčinou onemocnění AIDS. Dalších 14 HIV pozitivních (všichni muži) ve věku 28–81 let (průměr 50,4 roku) zemřelo z jiné příčiny (onemocnění oběhové soustavy, zhoubný novotvar, úraz, sebevražda, septický šok aj.).

Hlavním zdrojem infekce HIV v ČR je stále sexuální přenos mezi muži majícími sex s muži

Hlavním zdrojem infekce HIV v ČR je stále sexuální přenos, zejména mezi muži majícími sex s muži. Nově bylo zachyceno 151 mužů majících sex s muži (z nichž 2 byli zároveň injekčními uživateli drog), tj. 68,0 % nových případů. Heterosexuální přenos infekce HIV byl zaznamenán u 56 osob (25,2 %). Přenos prostřednictvím injekčního užívání drog byl zjištěn u 6 (2,7 %) případů. Nově infikovaných žen bylo 29 (13,1 %).

Rozložení případů infekce HIV nově zachycených  v roce 2019 podle pravděpodobného způsobu přenosu a pohlaví uvádí tabulka níže.

Rozložení nových případů HIV u obyvatel ČR a rezidentův roce 2019 podle způsobu přenosu a pohlaví

muži ženy celkem
homosexuální/bisexuální 149 67,1% 0 0,0% 149 67,1%
heterosexuální 31 14,0% 25 11,3% 56 25,2%
injekční užívání drog (IUD) 5 2,2% 1 0,5% 6 2,7%
homosexuální/bisexuální+IUD 2 0,9% 0 0,0% 2 0,9%
příjemce krve 1 0,5% 0 0,0% 1 0,5%
nozokomiální 1 0,5% 0 0,0% 1 0,5%
nezjištěný/neznámý 4 1,8% 3 1,3% 7 3,1%
celkem 193 86,9% 29 13,1% 222 100,0%

Poměr počtu mužů a žen patří k nejvyšším v Evropě

Mezi nově zjištěnými případy bylo 193 mužů a 29 (13,1 %) žen. Poměr počtu mužů a žen 6,7:1 patří k nejvyšším v Evropě. V relativním vyjádření představuje uvedený celkový počet výskyt 2,08 případu na 100 000 obyvatel.

Více než sedmina nových pacientů (33, tj. 14,9 %) o své HIV pozitivitě již věděla; jejich diagnóza byla stanovena dříve v zahraničí. Dosud se 9 z 222 nových HIV pozitivních nedostavilo do žádného HIV centra, a nejsou tudíž v ČR sledováni a léčeni.

Třetina nově diagnostikovaných jsou cizinci

Mezi novými případy HIV bylo 149 českých občanů a 73 rezidentů. Podíl rezidentů (32,9 %) je sice nižší než v předchozím roce, nicméně je druhý nejvyšší v celé historii sledování, absolutní počet je mírně nižší než nejvyšší počty (78–87) z let 2016–2018. Rezidenti pocházejí zejména z Ukrajiny (19) a Slovenska (10), dále z Ruska (5), Kolumbie (3), Polska (3) a v počtu jednoho či dvou z dalších 28 zemí. Podíl rezidentů mezi HIV pozitivními je daleko vyšší, než by odpovídalo jejich zastoupení v běžné populaci.

Kumulativní údaje ukazují, že rezidenti nejčastěji pocházejí ze Slovenska (207, tj. 23,0 % všech rezidentů)  a Ukrajiny (197 osob, 21,9 %), dalšími častěji zastoupenými zeměmi jsou Rusko (64), Vietnam (52) a Polsko (49). V poslední dekádě se zastoupení rezidentů pohybovalo na úrovni kolem 30 %, v letech 2018 a 2019 bylo ještě vyšší. Mezi 398 rezidenty diagnostikovanými v posledních 5 letech dominují Slováci (95), jejichž zastoupení výrazně roste, a Ukrajinci (79). S odstupem následují Rusové (36) a Poláci (19).

Průměrný věk nově diagnostikovaných mužů – necelých 37 let

Průměrný věk nově diagnostikovaných mužů byl 36,6 roku, muži byli ve věkovém rozpětí od 14 do 74 let. U žen byl průměrný věk 38,7 roku a věkové rozpětí od   21 do 77 let. Nejvíce zastoupené jsou věkové kategorie 25–29 a 30–34 let (22,7 %, resp. 16,7 %) následované pouze s malým odstupem kategoriemi pokrývajícími rozmezí 35–49 let.

Věkové rozložení při diagnóze HIV je uvedeno v tabulce níže. Průměrný věk nových případů se v letech 2000–2012 dlouhodobě pohyboval v rozmezí 33–34 let, poté se poněkud zvýšil na úroveň kolem 35 let a dosáhl hodnot 37,2 roku v roce 2018 a 36,9 roku v roce 2019.

HIV pozitivní případy v ČR podle pohlaví a věku (občané ČR a cizinci s dlouhodobým pobytem). Kumulativní údaje ke dni 31. 12. 2019

věk při první diagnóze HIV+ věk při první diagnóze AIDS současný věk osob žijících s HIV/AIDS věk HIV+ osob při úmrtí (všechna stadia)
věková skupina muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
0–4 4 5 9 0 1 1 0 1 1 0 0 0
5–9 3 1 4 0 0 0 1 1 2 1 0 1
10–14 7 2 9 1 0 1 1 2 3 0 0 0
15–19 60 29 89 4 1 5 4 1 5 1 0 1
20–24 419 99 518 20 6 26 65 5 70 13 2 15
25–29 642 105 747 72 19 91 249 27 276 35 4 39
30–34 614 100 714 105 28 133 404 54 458 66 20 86
35–39 531 56 587 113 15 128 440 96 536 66 11 77
40–44 360 42 402 74 22 96 555 93 648 61 14 75
45–49 218 18 236 62 12 74 427 68 495 44 8 52
50–54 113 18 131 38 5 43 237 28 265 36 3 39
55–59 67 15 82 30 7 37 152 24 176 21 4 25
60+ 55 7 62 31 10 41 165 22 187 49 9 58
celkem 3093 497 3590 550 126 676 2700 422 3122 393 75 468

Nejvíce případů se koncentruje v Praze

Geografické rozložení případů HIV infekce nově zjištěných v roce 2019 podle kraje obvyklého bydliště (trvalého či přechodného) v době první laboratorní diagnózy uvádí tabulka níže. Dominantní zastoupení má Praha s 44,6 % případů a relativním počtem 7,5 na 100 000 obyvatel. S odstupem následují kraje Karlovarský, Jihomoravský  a Ústecký. V dalších krajích je výskyt nižší než 1,5 případu na 100 000 obyvatel.

Případy jsou zařazovány do krajů podle obvyklého místa bydliště v době první diagnózy HIV, zařazení tudíž nemusí korespondovat s aktuálním bydlištěm (mnozí využívají trvalé i přechodné bydliště). Nejvíce případů se jednoznačně koncentruje v Praze.

Z pohledu relativních údajů je vyšší výskyt dále patrný v krajích v okolí největších měst, tedy Středočeském, Ústeckém, Jihomoravském, Plzeňském a Libereckém, a dále v Karlovarském kraji jako příhraniční oblasti Německa. Nejméně případů vzhledem k počtu obyvatel vykazují kraje Zlínský a Vysočina.

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu (občané ČR a cizinci s dlouhodobým pobytem). Údaje za rok 2019

Kraj počet na 100 tis. obyvatel
Hlavní město Praha 99 7,53
Středočeský kraj 18 1,31
Jihočeský kraj 4 0,62
Plzeňský kraj 8 1,36
Karlovarský kraj 7 2,37
Ústecký kraj 14 1,71
Liberecký kraj 6 1,35
Královéhradecký kraj 7 1,27
Pardubický kraj 6 1,15
Kraj Vysočina 2 0,39
Jihomoravský kraj 22 1,85
Olomoucký kraj 8 1,27
Zlínský kraj 5 0,86
Moravskoslezský kraj 16 1,33
Celkem ČR 222 2,08

Celou analýzu si můžete přečíst v článku Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2019 na stránkách Státního zdravotního ústavu.

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.