Duševní nemoci jsou druhou nejčastější příčinou invalidity

Duševní nemoci jsou druhou nejčastější příčinou invalidity po nemocech svalové a kosterní soustavy. V roce 2014 pobíralo invalidní důchod z důvodu duševní poruchy a poruchy chování 92 tisíc lidí z celkem 413 tisíc invalidních důchodců. Z důvodu nemocí svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně pobíralo invalidní důchod téměř 120 tisíc osob (viz tabulka níže). Společně tyto dvě skupiny nemocí a příčin invalidity tvořily více než polovinu příjemců invalidních důchodů (51 %). V roce 2013 se podle údajů ÚZIS v psychiatrických ambulancích léčilo více než 640 tisíc lidí, což je téměř dvakrát více než v roce 2000 (360 tisíc). Více než polovinu pacientů tvořily neurotické (40 %) a afektivní poruchy (19 %) (viz tabulka níže).

Pacienti s neurotickou nebo afektivní poruchou tvořili v roce 203 dohromady 59 % všech ambulantně léčených pacientů (340 tis.).

 

Počty ambulantních pacientů podle diagnóz v roce 2013

Vybrané diagnózy

Počet pacientů

Z toho ženy

Podíl žen

organické duševní poruchy

67 184

42 631

63%

z toho demence u Alzheimerovy nemoci (F00)

16 049

10 618

66%

ostatní demence (F01–F03)

21 132

13 725

65%

poruchy vyvolané alkoholem (F10)

26 459

9 651

36%

poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami (F11–F19)

17 351

6 419

37%

schizofrenie  (F20–F29)

48 603

26 221

54%

afektivní poruchy (F30–F39)

111 127

75 996

68%

neurotické poruchy (F40–F48, F50–F59)

234 648

158 769

68%

z toho poruchy příjmu potravy (F50)

3 824

3 492

91%

sexuální dysfunkce (F52)

11 124

2 689

24%

poruchy osobnosti (F60–F63, F68–F69)

27 345

13 124

48%

z toho patologické hráčství  (F63.0)

1 429

190

13%

sexuální poruchy/deviace (F64–F66)

4 974

879

18%

mentální retardace (F70–F79)

21 009

8 972

43%

vývojové poruchy v dětství a adolescenci (F80–F98)

30 157

8 582

28%

neurčená duševní porucha (F99)

1 260

612

49%

neplodnost (N46,N97)

1 649

319

19%

vývojové poruchy mužských pohlavních orgánů (Q53–Q55)

81

x

x

Celkem

645 405

 382 889

59%

Zdroj: ÚZIS

 

Počet vyplácených invalidních důchodů v roce 2014 podle příčin (řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu)

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00–M99.

119 820

Duševní poruchy a poruchy chování F00–F99.

92 195

Nemoci oběhové soustavy I00–I99.

41 481

Novotvary C00–D48.

35 038

Nemoci nervové soustavy G00–G99.

33 980

Poranění

19 821

Nemoci endokrinní

15 827

Nemoci trávicí soustavy K00–K93.

12 098

Nemoci dýchací soustavy J00–J99.

10 517

Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60–H95.

7 335

Nemoci oka a očních adnex H00–H59.

7 306

Vrozené vady

5 495

Nemoci močové a pohlavní soustavy N00–N99.

4 744

Nemoci kůže a podkožního vaziva L00–L99.

3 572

Některé infekční a parazitární nemoci A00–B99.

2 325

Nemoci krve

1 405

Příznaky

247

Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00–P96.

127

Těhotenství

28

Celkem

413 361

Zdroj: MPSV (ČSSZ)

 

Počet vyplacených invalidních důchodů v České republice podle stupně v roce 2014

Skupina

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

Celkem

Některé infekční a parazitární nemoci A00–B99.

898

386

1 041

2 325

Novotvary C00–D48.

11 444

5 526

18 068

35 038

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity D50–D89.

545

292

568

1 405

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek E00–E90.

5 912

3 027

6 888

15 827

Duševní poruchy a poruchy chování F00–F99.

20 124

9 874

62 197

92 195

Nemoci nervové soustavy G00–G99.

9 857

4 755

19 368

33 980

Nemoci oka a očních adnex H00–H59.

2 344

1 051

3 911

7 306

Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60–H95.

5 042

1 057

1 236

7 335

Nemoci oběhové soustavy I00–I99.

13 202

7 334

20 945

41 481

Nemoci dýchací soustavy J00–J99.

3 359

2 143

5 015

10 517

Nemoci trávicí soustavy K00–K93.

4 903

2 395

4 800

12 098

Nemoci kůže a podkožního vaziva L00–L99.

1 880

705

987

3 572

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00–M99.

63 773

22 525

33 522

119 820

Nemoci močové a pohlavní soustavy N00–N99.

1 228

942

2 574

4 744

Těhotenství, porod a šestinedělí O00–O99.

8

5

15

28

Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00–P96.

43

24

60

127

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality Q00–Q99.

2 086

700

2 709

5 495

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde R00–R99.

76

35

136

247

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00–T98.

9 735

3 251

6 835

19 821

Celkem

156 459

66 027

190 875

413 361

Zdroj: MPSV (ČSSZ)