Duševní nemoci jsou druhou nejčastější příčinou invalidity

Duševní nemoci jsou druhou nejčastější příčinou invalidity po nemocech svalové a kosterní soustavy. V roce 2014 pobíralo invalidní důchod z důvodu duševní poruchy a poruchy chování 92 tisíc lidí z celkem 413 tisíc invalidních důchodců. Z důvodu nemocí svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně pobíralo invalidní důchod téměř 120 tisíc osob (viz tabulka níže). Společně tyto dvě skupiny nemocí a příčin invalidity tvořily více než polovinu příjemců invalidních důchodů (51 %). V roce 2013 se podle údajů ÚZIS v psychiatrických ambulancích léčilo více než 640 tisíc lidí, což je téměř dvakrát více než v roce 2000 (360 tisíc). Více než polovinu pacientů tvořily neurotické (40 %) a afektivní poruchy (19 %) (viz tabulka níže).

Pacienti s neurotickou nebo afektivní poruchou tvořili v roce 203 dohromady 59 % všech ambulantně léčených pacientů (340 tis.).

Počty ambulantních pacientů podle diagnóz v roce 2013

Vybrané diagnózy Počet pacientů Z toho ženy Podíl žen
organické duševní poruchy 67 184 42 631 63%
z toho demence u Alzheimerovy nemoci (F00) 16 049 10 618 66%
ostatní demence (F01–F03) 21 132 13 725 65%
poruchy vyvolané alkoholem (F10) 26 459 9 651 36%
poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami (F11–F19) 17 351 6 419 37%
schizofrenie  (F20–F29) 48 603 26 221 54%
afektivní poruchy (F30–F39) 111 127 75 996 68%
neurotické poruchy (F40–F48, F50–F59) 234 648 158 769 68%
z toho poruchy příjmu potravy (F50) 3 824 3 492 91%
sexuální dysfunkce (F52) 11 124 2 689 24%
poruchy osobnosti (F60–F63, F68–F69) 27 345 13 124 48%
z toho patologické hráčství  (F63.0) 1 429 190 13%
sexuální poruchy/deviace (F64–F66) 4 974 879 18%
mentální retardace (F70–F79) 21 009 8 972 43%
vývojové poruchy v dětství a adolescenci (F80–F98) 30 157 8 582 28%
neurčená duševní porucha (F99) 1 260 612 49%
neplodnost (N46,N97) 1 649 319 19%
vývojové poruchy mužských pohlavních orgánů (Q53–Q55) 81 x x
Celkem 645 405  382 889 59%

Zdroj: ÚZIS

 

Počet vyplácených invalidních důchodů v roce 2014 podle příčin (řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu)

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00–M99. 119 820
Duševní poruchy a poruchy chování F00–F99. 92 195
Nemoci oběhové soustavy I00–I99. 41 481
Novotvary C00–D48. 35 038
Nemoci nervové soustavy G00–G99. 33 980
Poranění 19 821
Nemoci endokrinní 15 827
Nemoci trávicí soustavy K00–K93. 12 098
Nemoci dýchací soustavy J00–J99. 10 517
Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60–H95. 7 335
Nemoci oka a očních adnex H00–H59. 7 306
Vrozené vady 5 495
Nemoci močové a pohlavní soustavy N00–N99. 4 744
Nemoci kůže a podkožního vaziva L00–L99. 3 572
Některé infekční a parazitární nemoci A00–B99. 2 325
Nemoci krve 1 405
Příznaky 247
Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00–P96. 127
Těhotenství 28
Celkem 413 361

Zdroj: MPSV (ČSSZ)

 

Počet vyplacených invalidních důchodů v České republice podle stupně v roce 2014

Skupina I. stupeň II. stupeň III. stupeň Celkem
Některé infekční a parazitární nemoci A00–B99. 898 386 1 041 2 325
Novotvary C00–D48. 11 444 5 526 18 068 35 038
Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity D50–D89. 545 292 568 1 405
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek E00–E90. 5 912 3 027 6 888 15 827
Duševní poruchy a poruchy chování F00–F99. 20 124 9 874 62 197 92 195
Nemoci nervové soustavy G00–G99. 9 857 4 755 19 368 33 980
Nemoci oka a očních adnex H00–H59. 2 344 1 051 3 911 7 306
Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60–H95. 5 042 1 057 1 236 7 335
Nemoci oběhové soustavy I00–I99. 13 202 7 334 20 945 41 481
Nemoci dýchací soustavy J00–J99. 3 359 2 143 5 015 10 517
Nemoci trávicí soustavy K00–K93. 4 903 2 395 4 800 12 098
Nemoci kůže a podkožního vaziva L00–L99. 1 880 705 987 3 572
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00–M99. 63 773 22 525 33 522 119 820
Nemoci močové a pohlavní soustavy N00–N99. 1 228 942 2 574 4 744
Těhotenství, porod a šestinedělí O00–O99. 8 5 15 28
Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00–P96. 43 24 60 127
Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality Q00–Q99. 2 086 700 2 709 5 495
Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde R00–R99. 76 35 136 247
Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00–T98. 9 735 3 251 6 835 19 821
Celkem 156 459 66 027 190 875 413 361

Zdroj: MPSV (ČSSZ)

Ilustrační foto: Pixabay.com