ČSSZ v roce 2016 evidovala 426 tisíc invalidních důchodců, téměř polovinu tvoří důchody ve třetím stupni

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v loňském roce vyplácela bezmála 426 tisíc invalidních důchodů měsíčně. Těžký úraz nebo vážná nemoc, které člověka zcela nebo částečně vyřadí z pracovního života, mohou potkat každého. Bez ohledu na věk. Více než jedna čtvrtina příjemců invalidních důchodů jsou lidé ve věku do 44 let. K 31. 12. 2016 pobíralo invalidní důchod 425 788 lidí. Invalidita je složitá životní situace, ČSSZ proto vydala leták s praktickými informacemi týkající se průběhu řízení při žádosti o invalidní důchod (viz Kdy a jak žádat o invalidní důchod. Práva a povinnosti občana). Smyslem invalidního důchodu je alespoň částečně nahradit příjem, o který člověk přijde kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu.

 

 

Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně tvoří téměř polovinu (45 %) všech invalidních důchodů

Nejvyšší podíl invalidních důchodů, téměř 45 % (necelých 191 tisíc) činily invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně. Invalidních důchodů pro invaliditu prvního stupně bylo vypláceno 163 920 a 71 031 osob pobíralo invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně.

Zákon o důchodovém pojištění stanovuje podmínky, za kterých je možné invalidní důchod přiznat. Jsou jimi uznaná invalidita a získání určité doby důchodového pojištění.

 

Pro stanovení invalidity práceschnopnost musí poklesnout alespoň o 35 %

Z pohledu zákona je invalidita definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to alespoň o 35 %. Podle míry poklesu pracovní schopnosti je rozlišována invalidita prvního, druhého a třetího stupně (I. stupeň – pokles min. o 35 %, II. stupeň – min. o 50 %, III. stupeň – min. o 70 %). Invaliditu a její stupeň stanovuje posudkový lékař příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle příslušné právní úpravy, neposuzuje ji ošetřující lékař ani specialista, tuto kompetenci má výhradně posudkový lékař.

 

Posudkový lékař vychází z podkladů ošetřujícího lékaře i vlastního vyšetření. Nehodnotí diagnózu, ale jejich funkční dopad na pracovní schopnost

Posudkové lékařství je specializovaný medicínský obor vyžadující znalost klinické medicíny a práva sociálního zabezpečení a jejich aplikaci při posuzování zdravotního stavu. Při zjišťování invalidity vychází posudkový lékař ze zpráv a výsledků vyšetření ošetřujícího lékaře, odborných lékařů a popř. z výsledku vlastního vyšetření. Nehodnotí postižení nebo diagnózu, ale jejich funkční dopad na pokles pracovní schopnosti. Jinými slovy: posudkoví lékaři neposuzují nemoc samu o sobě, ale to, zda a jak omezuje schopnost pracovat. V potaz se bere také dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti a druh předchozí vykonávané výdělečné činnosti.

Posudkový lékař je odborníkem ve svém oboru stejně jako ostatní lékaři ve svých specializacích. Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař v souladu se stanovenými právními předpisy, kterými se musí řídit. Činnost lékařské posudkové služby je spojena s odpovědností za finanční prostředky, aby peníze určené invalidním spoluobčanům nebyly zneužívány a dostali je ti, kteří je skutečně potřebují.

 

Přiznání invalidního důchodu nemusí být trvalé. Zdravotní stav se může zhoršit i zlepšit 

Přiznání invalidního důchodu, resp. uznání invalidity nemusí být trvalé, protože závisí na vývoji zdravotního stavu. Ten není ve většině případů neměnný, může se v průběhu času zlepšit či zhoršit. Proto posudkový lékař při posuzování invalidity stanovuje s ohledem na závažnost zdravotního postižení zpravidla i lhůtu kontrolní lékařské prohlídky. Pokud se zdravotní stav zhorší, může být uznán vyšší stupeň invalidity. K tomu může dojít jak při kontrolní prohlídce, tak na žádost občana, kterou může podat kdykoliv, domnívá-li se, že u něj došlo ke zhoršení.

S ohledem na vývoj lékařské vědy je ale také nepochybné, že medicína dokáže řadu onemocnění úspěšně léčit a zcela vyléčit, řadu handicapů lze účinně kompenzovat. Invalidní důchod má v těchto případech pomoci lidem překlenout dobu, než dojde ke zlepšení jejich zdravotního stavu a zvýšení pracovního potenciálu.

 

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím, můžete se odvolat

V praxi může docházet k tomu, že lidé nesouhlasí s posudkem posudkového lékaře. Je třeba vědět, že tento posudek je jedním z podkladů, na jejichž základě je vydáváno rozhodnutí ve věci žádosti o invalidní důchod. Pokud s rozhodnutím vydaným na podkladě posudku posudkového lékaře žadatel nesouhlasí, dává mu zákon možnost se bránit – podat proti rozhodnutí opravný prostředek.

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení