Vláda schválila návrh zákona o sociálním bydlení. První žadatelé o sociální byt by se mohli začít stěhovat nejpozději v polovině roku 2020

Návrh zákona má pomoci lidem, kteří čelí problémům s dostupností nájemního bydlení na běžném trhu a potýkají se s vysokými náklady na bydlení. Jedná se například o seniory, lidi se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitele s dětmi, mládež opouštějící dětské domovy a náhradní rodinnou péči, lidi z azylových domů, ubytoven či osoby žijící na ulici.

Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení připravila ministryně práce a sociálních věcí společně s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ministryní pro místní rozvoj. Pokud normu schválí sněmovna, žadatelé o sociální byt by se mohli začít na úřady obracet od poloviny roku 2018.

 

O potřebnosti systému nájemního sociální bydlení se v ČR hovoří již 20 let

V současné době neexistuje žádný právní předpis, který by definoval sociální bydlení, oprávněné osoby, které mohou požívat podporu v sociálním bydlení, nejsou jasně vymezeny práva a povinnosti jednotlivých subjektů realizujících sociální bydlení a rovněž není jasně definována jejich odpovědnost.

Nejasné vymezení sociálního bydlení, které má být z povahy věci zaměřeno na osoby se sociálními či zdravotními problémy či lidi ohrožené chudobou, je jednou z příčin nárůstu ve výdajích na sociální dávky v oblasti bydlení a taktéž nestability a netransparentnosti v oblasti podpory bydlení pro sociálně potřebné.

Města a obce pod tento pojem zahrnují různé druhy bydlení pro různorodé cílové skupiny.

Nesjednocenost systému a práv a povinností měst a obcí má za následek, že na některá města je kladena vysoká zátěž, která je způsobena sestěhováním sociálně znevýhodněných lidí do vybraných lokalit, kde vznikají vyloučené oblasti a koncentrují se problémy spojené se sociálním vyloučením.

 

Obce, které dobrovolně vstoupí do systému sociálního bydlení, získají finanční podporu. Povinný vstup do systému odmítly

V současné době rovněž chybí extenzivní financování sociálního bydlení především v investiční oblasti z národních zdrojů, které by systematicky podporovalo města a obce při realizaci tohoto úkolu.

Obce, které dobrovolně vstoupí do systému sociálního bydlení, získají přístup k dotační podpoře výstavby a investic i poskytování sociální práce. Pro občany, kterým obec, ve které mají trvalý pobyt, neposkytne sociální bydlení, vznikne záložní systém.

Obce tak díky zákonu získají nástroj jak řešit potřeby svých občanů v oblasti bydlení a také snižovat míru sociálního vyloučení.

 

Dávky na bydlení se sloučí do jedné. Státní rozpočet stojí téměř 13 miliard korun ročně

Návrh zákona se zaměřuje na dvě spolu úzce související a provázané oblasti – sociální bydlení a sociální dávku na bydlení. Podstatou návrhu je sloučení dvou existujících dávek na bydlení do jedné, nazvané příspěvek na bydlení. Podpora formou sociální dávky zůstává i nadále hlavní formou státní podpory v oblasti bydlení, a to na volném trhu s byty i v rámci sociálního bydlení.

S postupným náběhem systému sociálního bydlení bude utlumena výplata dávek do ubytoven nebo nezkolaudovaných bytů, tak aby bylo zajištěno důstojné bydlení.

Výhodou jedné dávky bude její větší adresnost, tedy bude vyplácena jen těm, kteří ji skutečně potřebují, a bude směřovat jen do bydlení odpovídající kvality. Tímto opatřením dojde k ukončení obchodování s chudobou. Stát v současné době vydává na dávky spojené s bydlením téměř 13 miliard korun ročně.

Přijetí návrhu provázely dlouhodobé resortní spory mezi MPSV a MMR. (viz 5 pravd o sociálním bydlení z pohledu MMR aneb co všechno musí daňový poplatník vydržet)

 

Podle Platformy pro sociální bydlení, která přijetí zákona dlouhodobě prosazuje, přetrvávají spory kolem velikosti cílové skupiny, povinnosti obcí, segregace aj. Platforma se obává se, zda se zákon stihne přijmout.

 

První žádosti o sociální byt by mohly přicházet od poloviny roku 2018

Pokud návrh zákona projde legislativním procesem, první žadatelé o sociální byt by se mohli začít na úřady obracet od poloviny roku 2018. Do sociálního bydlení by se pak mohli nastěhovat nejpozději v polovině roku 2020

 

Viz též článek Hospodářská komora: Zákon o sociálním bydlení pokřiví trh s bydlením

Další články k problematice bydlení.

 

Zdroj: vlada.cz, MPSV