Jak se odvolat proti rozhodnutí o příspěvku na péči?

Pokud je vám žádost o příspěvek na péči zamítnuta nebo přiznána v nižší částce a domníváte se, že neodpovídá Vašemu zdravotnímu stavu, využijte svého zákonného práva na odvolání. Odvolací řízení je popsáno v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Vaše podání bude vyřizovat odvolací správní orgán, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odvolání však adresujte úřadu práce, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 15 dní. To znamená, že nejpozději 15. den od převzetí rozhodnutí podáte odvolání na podatelně úřadu práce nebo na poště. Úřad práce předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání. V případě nepřípustného nebo opožděného odvolání předá spis odvolacímu správnímu orgánu do 10 dnů.

Věcná část odvolání

V odvolání uveďte své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Z odvolání musí být zřejmé, které věci se týká a co se navrhuje a rozhodně nesmí chybět váš podpis. K odvolání můžete přiložit kopie nových lékařských zpráv, které máte buď doma nebo které si necháte vystavit ošetřujícím lékařem.

Specifická část odvolání

Jaký text zvolíte pro odůvodnění svého odvolání, je samozřejmě na vás. Odvolací správní orgán se vaším odvoláním bude zabývat i v případě, kdy žádné odůvodnění neuvedete. Pokud však své odvolání chcete sepsat co nejlépe, pořiďte si kopii posudku o zdravotním stavu a kopii záznamu ze sociálního šetření. Oba jsou součástí vaší spisové dokumentace a pracovník úřadu práce vám je na požádání ofotí. Dále se pokuste zorientovat v tom, jak je nárok na příspěvek na péči posuzován. Základní pravidla jsou vysvětlena v následujících odstavcích.

Tabulka níže uvádí výše částky příspěvku na péči pro jednotlivé stupně a podle věku do 18 let a nad 18 let.

Výše příspěvku na péči platné od července 2019 (více informací)

Stupeň závislosti Výše příspěvku na péči do 18 let Výše příspěvku na péči od 18 let
I. stupeň 3 300 Kč 880 Kč
II. stupeň 6 600 Kč 4 400 Kč
III. stupeň 9 900 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),

13 900 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

8 800 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),

12 800 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

IV. stupeň 13 200 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),

19 200 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

13 200 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),

19 200 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

Základní životní potřeby

Rozsah základních životních potřeb je vymezen v příloze č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Základních životních potřeb je celkem deset, patří mezi ně: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost (tato potřeba se neposuzuje u osob do 18 let věku). Závislost na péči jiné fyzické osoby se hodnotí podle toho, kolik základních životních potřeb není žadatel schopen si zajistit sám, v kolika potřebách je tudíž závislý na pomoci jiné fyzické osoby. K tomu, aby byl příspěvek na péči přiznán, nesmí žadatel zvládat alespoň 3 základní životní potřeby. Následující tabulka popisuje počet nezvládaných základních životních potřeb pro jednotlivé stupně závislosti.

Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby Počet nezvládaných základních životních potřeb do 18 let věku Počet nezvládaných základních životních potřeb nad 18 let věku
0-2 0-2
I. stupeň 3 3-4
II. stupeň 4-5 5-6
III. stupeň 6-7 7-8
IV. stupeň 8-9 9-10

Proveďte si analýzu

Prostudujte si níže uvedenou tabulku zahrnující vymezení schopností zvládat základní životní potřeby. V odvolání se vyjádřete ke každé z nich, uveďte, zda ji zvládáte sám, s pomocí, s dohledem nebo ji nezvládáte. Při svém hodnocení se řiďte také textem uvedeným v tabulce u každé základní životní potřeby. Své hodnocení, jak (ne)zvládáte základní životní potřeby, porovnejte s tím, jaké potřeby nezvládáte podle posudku o zdravotním stavu a podle záznamu ze sociálního šetření. Zjistěte také, zda se posudek o zdravotním stavu a záznam ze sociálního šetření navzájem shodují nebo v čem se odlišují. Na všechny nesrovnalosti, které zjistíte, poukažte ve svém odvolání.

Vzor odvolání naleznete pod tabulkou.

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

Základní životní potřeby Za schopnost zvládat základní životní potřebu se považuje stav, kdy je osoba schopna zvládat
Mobilita 1. vstávání a usedání,

2. stoj,

3. zaujímat a měnit polohy,

4. pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v bytě a běžném terénu v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu,

5. otevírat a zavírat dveře,

6. chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů,

7. nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.

Orientace 1. poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem,

2. mít přiměřené duševní kompetence,

3. orientovat se osobou, časem a místem,

4. orientovat se v přirozeném sociálním prostředí,

5. orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.

Komunikace 1. vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení,

2. chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv,

3. vytvářet rukou psanou krátkou zprávu,

4. porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům,

5. používat běžné komunikační prostředky.

Stravování 1. vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,

2. nalít nápoj,

3. rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji,

4. najíst se a napít,

5. dodržovat stanovený dietní režim,

6. konzumovat stravu v obvyklém denním režimu,

7. přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.

Oblékání a obouvání 1. vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem,

2. rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit,

3. oblékat se a obouvat se,

4. svlékat se a zouvat se,

5. manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

Tělesná hygiena 1. použít hygienické zařízení,

2. dodržovat tělesnou hygienu, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla,

3. provádět celkovou hygienu,

4. česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

Výkon fyziologické potřeby 1. včas používat WC,

2. zaujmout vhodnou polohu,

3. vyprázdnit se,

4. provést očistu,

5. používat hygienické pomůcky.

Péče o zdraví 1. dodržovat stanovený léčebný režim,

2. provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky,

3. rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

Osobní aktivity 1. navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami,

2. plánovat a uspořádat osobní aktivity,

3. styku se společenským prostředím,

4. stanovit si a dodržet denní program,

5. vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

Péče o domácnost 1. nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti,

2. manipulovat s předměty denní potřeby,

3. obstarat si běžný nákup,

4. ovládat běžné domácí spotřebiče,

5. uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj,

6. vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí,

7. obsluhovat topení,

8. udržovat pořádek.

 

VZOR ODVOLÁNÍ – odvolání může vypadat například takto:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Adresa….

 

Prostřednictvím

Krajská pobočka úřadu práce ……

Kontaktní pracoviště….

Adresa……

 

V…………. dne……….

 

Věc: Odvolání proti rozhodnutí č. j. ….  ze dne………o……. (odejmutí, zamítnutí, snížení, přiznání) příspěvku na péči ….

 

Odvolávám se proti……

….Vaše analýza 10 základních životních potřeb…..

 

Vzhledem k tomu, že nezvládám … (počet) základních životních potřeb, navrhuji, aby bylo výše uvedené rozhodnutí změněno a byl mi přiznán příspěvek na péči ve výši… (… stupeň závislosti).

 

S pozdravem

Jméno, příjmení……

Datum narození……

Adresa…….

Podpis (případně zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník)

 

Přílohy: kopie lékařských zpráv……….

Stáhnout vzor ve formátu Word.