Kdo je nezaopatřeným dítětem?

Nezaopatřenost dětí je definována shodně ve dvou zákonech s podobnou dobou platnosti. V zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podle obou zákonů může být nezaopatřeným dítětem: 1) dítě od narození do skončení povinné školní docházky, 2) osoba, která se nejdéle do 26. roku věku a) soustavně připravuje na budoucí povolání, b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, c) není schopna vykonávat soustavnou výdělečnou činnost pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Nezaopatřeným dítětem je také dítě, které je po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Jak doložit nezaopatřenost?

Nezaopatřenost je v zákoně o státní sociální podpoře uvedena výslovně u dávek jako je přídavek na dítě a pohřebné.  Týká se však i jiných dávek jako je porodné nebo rodičovský příspěvek. Doložit nezaopatřenost dítěte je nutné u přídavku na dítě a pohřebného, kde je jednou ze základních podmínek pro vznik nároku. Nezaopatřenost se dokládá prostřednictvím těchto formulářů:

Potvrzení o studiu – jde o nejčetnější situaci. Potvrzení se dokládá, pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání (studuje) – max. do 26. roku věku.

Potvrzení o evidenci na Úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku – jde o dítě ve věku 15–18 let, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz – jde o dítě, které ze zdravotních důvodu nemůže studovat nebo pracovat.

Potvrzení o zdravotním stavu – jde o dítě, které nemůže vykonávat výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

– viz formuláře.

Kdy dítě není nezaopatřené?

Dítě není považováno za nezaopatřené, pokud pobírá invalidní důchod III. stupně. Proto mu nevzniká nárok na přídavek na dítě a sirotčí důchod.