Analýza prostorové segregace na území města Plzně

Statutární město Plzeň si nechalo zpracovat Analýzu prostorové segregace na území města Plzně. Cílem analýzy bylo vyhodnocení současné situace rezidenční segregace na území města Plzně pro potřeby plánování a realizace sociálního bydlení v Plzni. Analýza využila unikátní databáze poskytnuté MPSV ČR s informacemi o počtech osob pobírajících příspěvek na živobytí, respektive společně posuzovaných osob v podrobném územním členění za základní sídelní jednotky. Analýzu zpracovalo Centrum pro výzkum měst a regionů (Luděk Sýkora, Ekaterina Ignatyeva a Tomáš Brabec) působící v rámci Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Smyslem analýzy je podle autorů navrhnout území města Plzně nevhodná a naopak vhodná pro plánování a realizaci sociálního bydlení v Plzni tak, aby lokalizace sociálního bydlení na území města podporovala sociální začleňování a interakci mezi různými sociálními skupinami a předcházela nežádoucí segregaci marginalizovaných skupin obyvatelstva.

Analýza využila unikátní databáze poskytnuté MPSV ČR s informacemi o počtech osob pobírajících příspěvek na živobytí podrobném územním členění za základní sídelní jednotky. Vyhodnocení těchto dat umožnilo rozdělit území Plzně do pěti základních typů z hlediska vhodnosti plánování a realizace sociálního bydlení (kapitola 3). Šlo o:

  • Území nevhodná pro pořizování sociálního bydlení z důvodu vysoké koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením;
  • Území, kde se nedoporučuje pořizovat sociální bydlení z důvodu vyšší koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením;
  • Území, kde se nedoporučuje plánovat a pořizovat nové sociální bydlení v rozsahu, který by zvýšil koncentraci obyvatel ohrožených sociálním vyloučením o 50 společně posuzovaných osob;
  • Území, kde se nedoporučuje pořizovat sociální bydlení z důvodu koncentrace osob s vyšším sociálním statusem;
  • Území, která jsou vhodná pro pořízení sociálního bydlení.

Uskutečněná analýza prostorové segregace neidentifikovala na území města Plzně jedinou lokalitu, která je primárně určená k bydlení a byla by segregovaná. Nicméně, v Plzni je několik rezidenčních lokalit se zvýšenou koncentrací obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, které podle analytických podkladů naplňovaly některé znaky nasvědčující na segregaci. Tu však hodnocení neprokázalo. Ve třech případech jde o tradiční rezidenční čtvrtě vnitřního města se zvýšeným zastoupením romské populace: ZSJ Petrohrad, ZSJ Centrumjihozápad a ZSJ Centrum-západ. V jednom případě je to vnitroměstská čtvrť s častějším výskytem ubytoven: ZSJ U Zimního stadionu. Poslední lokalitou je malé sídliště na okraji města v ZSJ Zátiší, kde v posledních letech narůstal podíl Romů. V těchto lokalitách je nezbytné klást velký důraz na roli městských (sociálních) bytů, nezvyšovat stávající koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a zaměřit se na zkvalitňování stávajícího bytového fondu.

Analýza rovněž identifikovala pět lokalit, které nejsou primárně rezidenčními adresami a bydlení se v nich nabízí ve značné míře a někde dokonce výhradně na ubytovnách (ZSJ Jateční, Zelený trojúhelník, Lobezská-průmyslový obvod, Hamburk a Park kultury), jež jsou ve většině případů izolované a naplňují znaky segregace. Žádná z těchto lokalit by neměla být oblastí pro pořizování sociálního bydlení.

Zatímco v lokalitách koncentrace, tj. územích nevhodných pro pořizování sociálního bydlení žijí asi 3 % plzeňské populace, v územích, která jsou vhodná pro pořízení sociálního bydlení jsou to tři čtvrtiny obyvatel města. Město Plzeň má tak velmi širokou volbu obydlených čtvrtí pro plánování a pořizování sociálního bydlení.

V případě pořizování sociálního bydlení v lokalitách, jež vykazují znaky sociálního vyloučení a segregace je nezbytné provést hloubkové šetření a vyhodnocení rizik a možných důsledků pořizování sociálního bydlení.

Použitá metoda analýzy dat o lokalizaci osob pobírajících příspěvek na živobytí umožňuje v případě aktualizace dat průběžnou revizi hodnocení. Aktualizace dat v půlroční periodě je v současnosti projednávaná na MPSV ČR.

Pro lepší prezentaci analýz, hodnocení lokalit z hlediska pořízení sociálního bydlení a predikce budoucího stavu při pořízení sociálního bydlení určitého rozsahu byla připravena pracovní verze online dostupné internetové mapové a datové aplikace, která v jednoduché a přístupné formě prezentuje základní výsledky analýzy a rovněž umožňuje přístup ke vstupním informacím.

Aplikace, která je v současnosti v testovacím režimu, byla v rámci projektu „Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR“, který je zpracováván pro MPSV ČR a potřeby projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ aplikována kromě Plzně na dalších deset měst v Česku.

Aplikace, která umožňuje další úpravy a doplňování, by se mohla stát jádrem systému pro průběžnou aktualizaci analytického vyhodnocování území města z hlediska rezidenční segregace a lokalit nevhodných a naopak doporučených pro pořizování sociálního bydlení. MPSV ČR v současnosti zvažuje její využití pro podporu zainteresovaných aktérů při plánování a realizaci sociálního bydlení.

 

Zdroj: Analýza prostorové segregace na území města PlzněSociální služby města Plzně