MPSV: 33 opatření na zvýšení dostupnosti bydlení a porodnosti

Dostupné bydlení, dostatečná kapacita předškolních zařízení nebo částečné pracovní úvazky, to jsou jen některá z 33 opatření na podporu rodin, se kterými počítá aktualizovaná Koncepce rodinné politiky (verze z května 2019). Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) má v nejbližších letech řešit zásadní problémy, se kterými se rodiny potýkají, a vytvořit mladým párům podmínky pro to, aby mohly mít děti. „Rodiny s dětmi to mají dnes opravdu těžké. Místo toho, aby si své rodičovství užívaly, řeší často spíš existenční problémy. Jako matku, ale i bývalou ředitelku odboru rodinné politiky, mě tohle opravdu trápí. To je důvod, proč jsem přišla s novou koncepcí rodinné politiky,“ uvedla ministryně Maláčová. Koncepce formuluje 33 opatření, na jejichž plnění by mělo spolupracovat několik resortů. Jejich plnění je tak závislé na podpoře dalších ministrů a celé vlády. “Jinak by také mohla přijít veškerá snaha vniveč,“ varuje Maláčová.

Důležitým bodem Koncepce je dostupné bydlení, které má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj. Nejenže mladým párům uvažujícím o založení rodiny vytvoří potřebné zázemí, ale také sníží počet rodin ohrožených chudobou.

Dalším příkladem nutnosti meziresortní spolupráce je otázka porodní a poporodní péče. Ministerstvo zdravotnictví by v této oblasti mělo zajistit kvalitní služby a zároveň podporovat centra porodní asistence.

Neméně důležitá je ale i dostatečná kapacita v předškolních zařízeních, jako jsou mateřské školy nebo jesle. MPSV již pracuje na novele zákona o jeslích, která má zajistit jejich kvalitu a financování ze strany státu. Stát musí také podporovat částečné úvazky. Matkám, které chtějí, umožní vrátit se dříve do práce. Ruku v ruce s tím jde i řešení rozdílů mezi mzdami mužů a žen.

Dva z bodů Koncepce už vyslalo MPSV do legislativního procesu. Jde o navýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc korun. Návrh MPSV na vyšší rodičovskou pro všechny aktivně pobírající rodiny prošel před prázdninami ve Sněmovně prvním čtením.

Druhým zásadním opatřením je zálohované výživné. Prvním krokem v této věci však musí být zásadní zlepšení vymáhání výživného, za které odpovídá Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na zavedení zálohovaného výživného MPSV již odeslalo na vládu.

Návrh MPSV na jednotlivá opatření

  Opatření Dopady na rodiny a zaměstnanost
1. Dostupné bydlení  
1.1 Finanční podpora dostupného a sociálního nájemního bydlení pro rodiny s dětmi, ve standardních bytech přiměřené velikosti, vzhledem k vysokým nákladům na bydlení, které představují zásadní zatížení rodinného rozpočtu a omezené dostupnosti kvalitního nájemního bydlení – výstavba a modernizace obecního bydlení pro rodiny s dětmi a vícegenerační soužití především prostřednictvím programu Výstavba. Stabilizace situace rodin s dětmi, eliminace ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Stabilní bydlení je prvotním předpokladem pro stálé zaměstnání.
1.2 Zvýšení dostupnosti bydlení prostřednictvím výhodných půjček pro bydlení mladých rodin, nastavení podmínek pro různé věkové skupiny, změna výše půjček za účelem zvýšení dostupnosti tohoto nástroje i pro obyvatele větších měst. Stabilizace situace rodin s dětmi, eliminace ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Stabilní bydlení je prvotním předpokladem pro stálé zaměstnání.
1.3 Legislativní a finanční podpora družstevního bydlení, sociálních bytových družstev a neziskových bytových společností za účelem zvyšování dostupnosti bydlení pro střední vrstvy. Stabilizace situace rodin s dětmi, eliminace ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Stabilní bydlení je prvotním předpokladem pro stálé zaměstnání.
1.4 Zákon o dostupném bydlení, který zásadním způsobem zvýší dostupnost bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva – pro seniory, rodiny s dětmi i ohrožené skupiny obyvatelstva. Stabilizace situace rodin s dětmi, eliminace ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Stabilní bydlení je prvotním předpokladem pro stálé zaměstnání.
2. Dostatečná kapacita v mateřských školách
2.1 Zvýšení počtu míst v mateřských školách za účelem zlepšení dostupnosti služeb péče a vzdělávání pro předškolní děti, především s ohledem na rozšíření kapacity pro tříleté děti vzhledem k ustanovení školského zákona ohledně přednostního přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. Zajištění dostatečné kapacity služeb péče pro předškolní děti povede ke zvýšení participace rodičů s dětmi na trhu práce, prevenci nezaměstnanosti a snížení ohrožení chudobou těchto rodičů.
3. Dostatečná kapacita v zařízeních péče pro děti v mladším předškolním věku
3.1 Legislativní ukotvení systémového financování dětských skupin ze státního rozpočtu, resp. z fondů EU, s cílem zásadního rozšíření kapacity a dostupnosti péče o děti mladší tří let. Zajištění kontinuity poskytování služby péče o děti v dětských skupinách a následné rozšíření jejich kapacity s cílem zvýšení participace rodičů s dětmi na trhu práce, prevence nezaměstnanosti a snížení ohrožení chudobou těchto rodičů
3.2 Zvýšení kvality péče poskytované v dětských skupinách prostřednictvím zajištění dostatečného počtu pečujících osob na počet dětí, povinnosti dalšího průběžného vzdělávání pečujících osob, rozšíření odborné způsobilosti pečujících osob, povinnosti plnění standardů kvality péče, které budou kontrolovány MPSV a povinnosti užívat označení „dětská skupina“ v názvu zařízení. Poskytování kvalitní péče v dětských skupinách, která se bude blížit individuální rodinné péči. Vyšší participace rodičů s dětmi na trhu práce díky dostupné kvalitní péče o děti, především děti mladší 3 let.
4. Státní podpora částečných pracovních úvazků
4.1 Zavedení institutu sdíleného pracovního místa v zákoníku práce za účelem rozvoje flexibilního zaměstnávání a podpory slaďování pracovního a rodinného života a finanční podpora sdílených úvazků a dalších flexibilních forem práce prostřednictvím fondů EU za účelem motivace zaměstnavatelů k jejich zřizování. Podpora participace pečujících osob na trhu práce, prevence jejich nezaměstnanosti a ohrožení chudobou.
5. Preventivní a podpůrné služby pro rodiny s dětmi
5.1 Navýšení dotací na pro-rodinné aktivity – Navýšení dotačního programu MPSV Rodina na 150 mil. Kč za účelem rozšíření primárně preventivních pro-rodinných aktivit v oblasti upevňování rodičovských a partnerských kompetencí, podpory prevence domácího a genderově podmíněného násilí a prohloubení důrazu na rovnost žen a mužů jako hodnoticího kritéria programu. Podpora aktivit podporujících pozitivní rodičovství. Stabilizace rodin, prevence rizikových situací, především konfliktů v rodině. Stabilizace rodin jako předpoklad získání stálého zaměstnání.
5.2 Posílení preventivních služeb pro rodiny a podpora primární prevence rizikového chování dětí a mládeže (např. prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních, dále služby manželských a partnerských poradců apod.), metodické posílení sociální práce na úrovni obcí a služeb primární prevence (mediace, psychologické poradenství) určených pro rodiny s dětmi, se specifickým důrazem na vícedětné rodiny, a mladé lidi. Prevence rizikového chování dětí a mládeže. Stabilizace rodin, prevence rizikových situací, především konfliktů v rodině. Stabilizace rodin jako předpoklad získání stálého zaměstnání.
5.3 Příprava analýzy k legislativnímu ukotvení systému preventivní péče. Stabilizace rodin, prevence rizikových situací, především konfliktů v rodině. Stabilizace rodin jako předpoklad získání stálého zaměstnání.
5.4 Podpora vícečetných rodin prostřednictvím ESF. Prevence sociálního vyloučení vícečetných rodin.
5.5 Vytvoření prostoru pro diskusi o stavu současné rodiny a rodinné politiky prostřednictvím Fóra rodinné politiky – Pravidelné konání Fóra rodinné politiky, které v rámci široké odborné veřejnosti umožní debatu o současném vývoji rodinné politiky a budoucím směřování rodinné politiky. Realizovat informační a osvětovou kampaň a akce k tématu postavení rodin, rodinné politiky a problémů rodin, které se dotýkají českých rodin. Systematická informační a osvětová kampaň zaměřená na rodinnou politiku, která bude řešit specifická témata z této oblasti či bude reagovat na konkrétní problémy rodin. Stabilizace rodin, prevence nepříznivých situací v rodinách (nezaměstnanost, chudoba, nedostupné bydlení, konflikty apod.). Stabilizace rodin jako předpoklad získání stálého zaměstnání.
5.6 Realizace systémového projektu zaměřeného na podporu stabilních partnerských a rodinných vztahů. Stabilizace rodin, prevence rizikových situací, především konfliktů v rodině. Stabilizace rodin jako předpoklad získání stálého zaměstnání.
5.7 Podpora forem interdisciplinární spolupráce při řešení rodinných konfliktů (např. tzv. cochemský či mnichovský model) s cílem podporovat rodičovské kompetence nositelů rodičovské odpovědnosti a dalších osob, jimž bylo dítě svěřeno do péče. Stabilizace rodin ohrožených konfliktem, prevence rizikových situací dětí v těchto rodinách (nepříznivé dopady nesmírného řešení konfliktů v rodině). Stabilizace rodin jako předpoklad získání stálého zaměstnání.
5.8 Podpora propojování aktivit domovů pro seniory a dětských skupin či jiných předškolních služeb péče a vzdělávání dětí za účelem podpory mezigeneračních vztahů – klíčový prvek sociálního rozvoje a předcházení segregaci mezi generacemi. Podpora mezigeneračních vztahů.
5.9 Systematická spolupráce s kraji a obcemi. Lepší zacílení dopadů opatření rodinné politiky vzhledem k intenzivnějšímu propojení státu se zainteresovanými aktéry v regionech.
5.10 Odstranění diskriminace stejnopohlavních rodin v právním řadu ČR – V rámci tohoto opatření dojde k narovnání právního stavu postavení v rámci občanského zákoníku, kde homoparentální rodiny budou moci uzavřít sňatek, a tudíž na tyto rodiny bude v právním řádu nahlíženo stejně, jako na současné sezdané heterosexuální páry. Stejnopohlavní páry tedy budou mít stejné postavení jako páry různopohlavní a budou moci své rodinné vztahy rozvíjet stejným způsobem (buď uzavřením manželství, nebo vstupem do registrovaného partnerství, které s sebou ponese stejná práva a povinnosti jako manželství včetně práv k dětem). Rovněž bude umožněno osvojení dítěte partnera/partnerky registrovaným párům prostřednictvím novely občanského zákoníku nebo novely zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství Snížení nerovností stejnopohlavních rodin, jejich stabilizace a prevence sociálního vyloučení.
5.11 Realizace osvěty zaměřené na informování veřejnosti o dostupnosti sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím a jejich děti. Stabilizace rodin, jednotlivců a dětí ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím.
 6. Navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc Kč a revize daňových slev určených pro rodiny
6.1 Zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku na 300 tisíc Kč k 1. lednu 2020. Stabilizace finanční situace rodin s malými dětmi.
6.2 Implementace směrnice Evropského parlamentu a rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU v oblasti rodičovské dovolené, otcovské dovolené, pečovatelského volna a flexibilního zaměstnávání, včetně informování veřejnosti o této směrnici. Vyšší zapojení mužů do péče, a tedy snížení dopadů mateřství a rodičovství na ženy, především jejich zaměstnanost. Prevence chudoby a sociálního vyloučení osob pečujících o své blízké.
6.3 Zvýšení limitu pro souběh pobírání rodičovského příspěvku a návštěvy zařízení péče o děti do dvou let ze 46 hodin na 92 hodin měsíčně. Nízký limit zásadním způsobem snižuje dostupnost zařízení péče o děti pro pracující rodiče malých dětí a komplikuje jejich uplatnění na trhu práce. Efektivnější slaďování rodinného a pracovního života rodičů, především žen, s malými dětmi. Vyšší participace rodičů pobírajících rodičovský příspěvek na trhu práce.
6.4 Revize daňových slev určených pro rodiny a diskuze o případném zrušení či změně parametrů tzv. slevy na manželku/ manžela (s výjimkou těch, kteří pečují o závislého člena rodiny). Zpřehlednění a zefektivnění daňových slev. Finanční podpora rodin s dětmi nebo rodin, které pečují o osobu závislou na péči. Vyšší participace rodičů s dětmi na trhu práce.
7. Zvýšení efektivity vymáhání alimentů a zálohované výživné – balíček opatření na zlepšení vymáhání výživného
7.1 Motivace rozvádějících se k smírnému řešení rozvodu:·

 • zavedení možnosti dohody o výživném a poměrech dítěte po dobu rozvodu formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti,
 • aktualizace tabulek pro určování výživného,
 • možnost postoupení pohledávky na výživném,
 • možnost nařídit předběžným opatřením skládat výživné nebo jeho část do soudní (notářské) úschovy,
 • stanovení nižší sazby soudního poplatku pro případ nesporného rozvodu ve srovnání s rozvodem se zjišťováním příčin rozvratu,
 • symbolické zpoplatnění odvolání ve věcech péče soudu o nezletilé za účelem urychlení vyřešení otázky výživného,
 • stanovit, že předběžně vykonatelné jsou také rozsudky odsuzující k plnění nedoplatků na výživném za dřívější dobu. Soud by nicméně měl mít možnost v případech hodných zvláštního zřetele určit delší než zákonem stanovenou lhůtu běžící od doručení rozsudku nebo rozložit plnění do splátek.
Stabilizace rodin během rozvodu, prevence rizikových situací, eliminace negativních dopadů na děti z těchto rodin. Stabilizace rodin jako předpoklad získání stálého zaměstnání.
7.2

Zálohované výživné:

Přijetí zákona o zálohovaném výživném tam, kde selhaly všechny nástroje vymahatelnosti práva na výživné. Je konstruována nová dávka zálohovaného výživného, která bude poskytována v situaci, kdy oprávněné osobě (rodiči dítěte, zletilému dítěti) není hrazeno ze strany povinného soudem stanovené výživné (alespoň ve výši dvou měsíčních částek), příjem rodiče nepřesahuje průměrnou měsíční mzdu a byla zahájena exekuce či soudní výkon rozhodnutí. Dávka bude náležet ve vyměřené výši maximálně však do výše, která je určena jako procentní podíl částky průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství v přesně stanovených věkových kategoriích.

Prevence chudoby a sociálního vyloučení dětí z rodin sólo rodičů.
7.3 Motivační opatření k hrazení výživného:

 • pozastavení veřejnoprávních oprávnění (pilotní průkaz, průkaz vůdce plavidla),
 • vyloučení osob v exekuci(neplatičů) z hraní hazardních her.
Prevence chudoby a sociálního vyloučení dětí z rodin sólo rodičů. Stabilizace rodin jako předpoklad získání stálého zaměstnání.
7.4 Osvěta, edukace a pomoc rodičům:

 • mediální informační kampaň: Platit výživné je normální“,
 • vzorový formulář exekučního návrhu, zvýšení informovanosti o možnostech podání návrhu na předběžné opatření,
 • spolupráce s Exekutorskou komorou na odstranění možných bariér využívání exekutorského úřadu (klientsky přívětivý exekutorský úřad).
Prevence chudoby a sociálního vyloučení dětí z rodin sólo rodičů. Stabilizace rodin jako předpoklad získání stálého zaměstnání.
8. Snižování mzdových rozdílů mezi muži a ženami
8.1 Odborná debata o rovném odměňování a efektivních nástrojích na úrovni tripartity, posilování spolupráce se zaměstnavateli a odbory při řešení tohoto problému. Snižování mzdových rozdílů mezi muži a ženami. Finanční stabilita rodin.
8.2 Informační a osvětové aktivity zaměřené na problematiku rovného odměňování. Snižování mzdových rozdílů mezi muži a ženami. Finanční stabilita rodin.
8.3 Rozvoj metodických nástrojů pro kontrolní a preventivní činnosti v oblasti zaměstnanosti a posilování samotných kontrol v této oblasti za účelem zvýšení transparentnosti v odměňování a redukce nerovného odměňování. Snižování mzdových rozdílů mezi muži a ženami. Finanční stabilita rodin.
9. Kvalitní porodní a poporodní péče
9.1 Při zachování současného vysokého standardu porodnické a neonatální péče dosáhnout zkvalitnění porodní a poporodní péče v nemocnicích či porodnicích (např. zvýšení soukromí rodiček, snížení administrativní zátěže během porodu, respektování přání rodiček v porodních plánech, zajištěním systematické podpory kojení apod.). Kvalitní péče a potenciální zvýšení porodnosti.
9.2 Podpora center porodní asistence v rámci současného porodního systému. Kvalitní péče a potenciální zvýšení porodnosti.
9.3 Rozšíření sběru a zajištění publikace kompletních statistických dat z oblasti porodnictví, a to celkově, segregovaně podle regionů a podle jednotlivých zdravotnických zařízeních. Kvalitní péče a potenciální zvýšení porodnosti.

 

Aktuální verze Koncepce rodinné politiky z 29. května 2019 (stáhnout)

Koncepce rodinné politiky (září 2017)

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.