O dávku mimořádné okamžité pomoci lze nyní požádat jednodušeji a on-line

Ministerstvo práce a sociálních věcí maximálně zjednodušilo formulář žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP) z důvodu vážné mimořádné události spojené s COVID-19. Nový on-line formulář je uzpůsoben tak, aby jej žadatel ohrožený propadem příjmů během epidemie mohl snadno vyplnit a odeslat v průběhu několika minut.

Prostřednictvím MOP může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. MOP lze tedy poskytnout i z důvodu vážné mimořádné události souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ve spojitosti s COVID-19.

O tuto jednorázovou dávku mohou tedy požádat lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, a to opakovaně. Týká se to i rodičů dětí, kteří s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru.

MOP lze poskytnou na úhradu nákladů základních životních potřeb, jako jsou jídlo, nájem a energie, ošacení, hygienické potřeby, telefon či internet. Dávku naopak nelze poskytnout na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů a hypoték nebo náklady spojené s podnikáním.

Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Pro její rychlé vyřízení je třeba, aby byla kompletní a obsahovala všechny povinné přílohy. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Více informací o MOP naleznete na webu MPSV.

Zjednodušený formulář žádosti je možné vyplnit a odeslat zde.

Co mohu dělat, když se dostanu do mimořádně tísnivé finanční situace?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba  poskytnout pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi poskytnout.

 • První situací je ta, kdy osoba neplní podmínky hmotné nouze pro opakované dávky, ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).
 • Druhá situace, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je spojena s vážnou mimořádnou událostí. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce.
 • Další situací, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je situace, kdy osoba nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky:
  • K úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu; výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní výdaj.
  • Na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby; výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce.
  • K uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí; výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce.
 • Poslední situace se týká osob, které nemohou v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jde zejména o osobu, která:
  1. je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo
  2. je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
  3. je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
  4. nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo
  5. je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce.

MOP – otázky a odpovědi:

Co je mimořádná okamžitá pomoc?
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi poskytnout.

O jakou mimořádnou okamžitou pomoc můžu v současné době požádat, když jsem ztratil nebo se mi snížil příjem z důvodu vyhlášeného nouzového stavu ve spojitosti s COVID-19?
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ve spojitosti s COVID-19 je možné poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události (dále jen „MOP“). MOP lze poskytnout žadatelům a osobám společně posuzovaným, pokud jsou postiženi z důvodu pandemie COVID-19.

Kdo může požádat o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události?
O MOP může požádat každá osoba žijící na území ČR, která vzhledem k nízkým nebo chybějícím finančním prostředkům nemůže uspokojit své základní životní potřeby, nebo nemůže uhradit náklady spojené s bydlením.

Může si požádat o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události i osoba, která již je příjemce opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, jako je příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení?
Ano, může si požádat, ale nárok na mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události v souvislosti s pandemií COVID-19 příjemci opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi nevznikne. Pro tuto situaci je mimořádná okamžitá pomoc poskytována na pokrytí základních životních potřeb, mezi které v této situaci patří především živobytí (jídlo, pití, základní hygienické potřeby) a nájem, energie a služby spojené s bydlením. Tento účel je tedy zcela stejný, jako u příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, jež také slouží k zabezpečení základních životních potřeb a úhradě nákladů spojených s bydlením. Není tedy žádný důvod poskytovat na stejný účel duplicitně tuto mimořádnou okamžitou pomoc.

Může si požádat o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události i osoba, která již je příjemce dávek státní sociální podpory?
Ano, může. Je potřeba však nutně uvést, že všechny dávky státní sociální podpory, tj. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení, jsou v rámci hodnocení nároku na dávku MOP zohledňovány, proto budou mít významný vliv na výši přiznané dávky MOP.

Jaké osoby mají nárok na mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události?
Na MOP mají nárok oprávněné osoby pobývající na území ČR v některém z „legálních režimů“ na základě zákona o pobytu cizinců (disponující např. povolením k dlouhodobému pobytu, povolením k pobytu na základě víz – vízum nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území). Všechny výše uvedené kategorie osob musí mít na území ČR zároveň bydliště (tj. sepětí s ČR).

Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné mimořádné události slouží k jakému účelu?
MOP se poskytuje na základní životní potřeby, tj. zejména na jídlo, nájem a další náklady spojené s bydlením, ošacení, hygienické prostředky, domácí internet, poplatky za telefonní služby apod.

Lze mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události poskytnout i na uhrazení hypoték nebo dluhů, které jsem nucen pravidelně platit?
Ne. MOP se neposkytuje na léky, dluhy, hypotéky, leasing, náklady spojené s podnikáním (např. nájem provozovny a další povinné splátky) apod. Pomoc v oblasti podnikání je součástí jiných podpůrných opatření realizovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu či Ministerstvem financí.

Komu konkrétně je mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné mimořádné události určena?
MOP je možné poskytnout rodině nebo osamělým rodičům, kterým se snížily příjmy např. v důsledku pobírání ošetřovného, podnikatelům, kteří museli omezit svoji činnost, a zaměstnancům na dohodách o provedení práce či činnosti, kterým byl omezen výkon zaměstnání.

Žiji ve společné domácnosti i s jinými členy, poskytuje se uvedená mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné mimořádné události všem členům domácnosti?
Ne. MOP se poskytuje jen jedna do rodiny (hodnotí se pro nárok a výši MOP vždy celý okruh společně posuzovaných osob, i přesto, že někdo z okruhu nesplňuje podmínky osoby v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou).

Kde lze najít žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události?
Formuláře žádostí jsou k dispozici buď na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, nebo také na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (ZDE). Na stejné webové stránce a na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR jsou dostupné všechny povinné přílohy. Dále jsou pro každou dávku potřeba specifické doklady.

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události?
Povinné přílohy (tiskopisy) jsou k žádosti o MOP:

 • Souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
 • Doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob.

To je vše, co musím k žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události Úřadu práce ČR doložit?

Ne. Společně s povinnými přílohami (tiskopisy) je nutné doložit:

 • Náklady na bydlení za měsíc, ve kterém je u Úřadu práce ČR uplatněná žádost o MOP,
 • Všechny bankovní účty, jak žadatele, tak i všech společně posuzovaných osob,
 • Prohlášení osoby pro účely mimořádné okamžité pomoci v souvislosti s COVID 19.

Co jsou náklady na bydlení za aktuální kalendářní měsíc?

Náklady na bydlení v aktuálním kalendářním měsíci jsou všechny náklady na bydlení, které je žadatel nebo s ním společně posuzovaná osoba povinny uhradit, a to tak, aby si udrželi své bydlení. Jedná se především o:

 • nájemné, popřípadě obdobné náklady spojené s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení nebo obdobné náklady při užívání bytu v jiné než nájemní, družstevní nebo vlastnické formě bydlení,
 • pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu; úhradou služeb bezprostředně spojených s užíváním bytu se rozumí úhrada za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor v domě, za užívání výtahu, za dodávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění odpadních vod kanalizacemi, za osvětlení společných prostor v domě, za odvoz tuhého komunálního odpadu, za vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením,
 • úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií; úhradou prokazatelné nezbytné spotřeby energií se rozumí úhrada dodávky a spotřeby elektrické energie, plynu, případně výdaje na další druhy paliv.

Jak mám náklady na bydlení za aktuální kalendářní měsíc Úřadu práce ČR doložit?

Náklady na bydlení v aktuálním kalendářním měsíci lze doložit: nájemní nebo ubytovací smlouvou, kopií rozpisu záloh za elektrickou energii, kopií rozpisu záloh za plyn, kopií SIPO nebo kopií evidenčního listu.

Je opravdu nutné dokládat všechny bankovní účty všech osob, které se mnou užívají byt?

Ano. U MOP v současné době se nepřihlíží k sociálním a majetkovým poměrům (tj. k motorovým vozidlům, nemovitostem apod.) žadatele a osob společně posuzovaných, ale pouze k finančních prostředků v hotovosti. Proto je nutné, aby k žádosti bylo doloženo prohlášení o příjmech a výpis ze všech bankovních účtů žadatele a osob společně posuzovaných.

Budou mé příjmy zohledněny v rámci hodnocení nároku na mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události?

Ano. Úřad práce ČR přihlíží jen k příjmům, které byly vyplaceny v měsíci podání žádosti o MOP. Mezi tyto příjmy patří zejména mzda, nemocenské dávky včetně ošetřovného, důchody, podpora v nezaměstnanosti, přijaté výživné a další opakující se dávky (např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě). Jelikož se MOP bude poskytovat i na úhradu spojenou s náklady na bydlení, je nutné přihlédnout i k příspěvku na bydlení. U OSVČ (hlavní i vedlejší činnost) se nebude přihlížet k minulému daňovému přiznání a ani se nepoužije fikce jejich příjmu.

Jsem OSVČ a chci si uplatnit žádost o kompenzační bonus, budou se i tyto finanční prostředky zohledňovat v rámci hodnocení nároku na mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události?

Ano. OSVČ je oprávněna uplatnit Žádost o dotaci z programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ u Ministerstva průmyslu a obchodu, pokud pečuje o dítě do 13 let věku. Proto se bude u některých OSVČ (které mají dítě do 13 let věku) požadovat Prohlášení o tom, zda uplatnili/neuplatnili žádost o dotaci OSVČ a zda jim tato dotace byla vyplacena. Pokud OSVČ tato dotace vyplacena byla, bude k ní Úřad práce ČR přihlížet jako k ošetřovnému. OSVČ je rovněž oprávněna uplatnit Žádost o kompenzační bonus. Tento kompenzační bonus se započítává jako příjem pro dávky pomoci v hmotné nouzi. Proto se bude u OSVČ požadovat Prohlášení o tom, zda uplatnili/neuplatnili žádost o tento kompenzační bonus (navrhovaná výše je prozatím 25 000 Kč) a zda jim byl vyplacen. Pokud OSVČ tento kompenzační bonus vyplacen byl, bude k němu Úřad práce ČR přihlížet.

Kde lze nalézt Prohlášení o tom, zda jsem jako OSVČ uplatnili/neuplatnili žádost o dotaci?

Prohlášení osoby pro účely mimořádné okamžité pomoci v souvislosti s COVID 19 lze nalézt na webu Úřadu práce.

Na osobním bankovním účtu mi zbyla částka 20 000 Kč, bude mi tento zůstatek na účtu zohledňovat v rámci hodnocení nároku na mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události?

U finančních prostředků v hotovosti se nepřihlíží k výši dvojnásobku životního minima žadatele a osob společně posuzovaných plus dvojnásobku jejich nákladů na bydlení. Tzn., že se sečtou částky životních minim osob společně posuzovaných a součet se vynásobí dvěma a k této výsledné částce se přičte dvojnásobek jejich celkových nákladů na bydlení a vyjde suma, ke které Úřad práce ČR nebude přihlížet. K částkám v hotovosti, které budou přesahovat tuto vypočítanou sumu, se pro nárok a výši MOP přihlížet bude.

Když se mi podaří sehnat všechny požadované podklady, jak je mohu Úřadu práce ČR doložit?

Vytištěnou žádost a povinné přílohy je nutné opatřit vlastním podpisem. Následně podepsané žádosti a přílohy lze odeslat s dalšími doklady prostřednictvím pošty na místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, dle místa trvalého pobytu.

Dále je možné elektronickou verzi žádosti a všechny podklady zaslat buď datovou zprávou na místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR dle trvalého pobytu, nebo elektronicky na jeho emailovou adresu.
V souladu s Usnesením Vlády ČR č. 305, není v době nouzového stavu nutné elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu do 5 dnů potvrzovat.

Co když budu mít nějaké otázky, které budu potřebovat zodpovědět, kam se mohu obrátit?

V případě jakýchkoli problémů se můžete obrátit na Call centrum Úřadu práce ČR. Operátoři Vám pomohou s vyplněním žádostí i povinných příloh. Pracovníci Call centra Úřadu práce ČR jsou Vám k dispozici na telefonním čísle 800 77 99 00, a to denně: v pondělí a ve středu 8 – 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 8 – 15 hodin, v pátek 8 – 13 hodin. Dotazy je možné posílat též elektronicky na e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz. Call centrum Úřadu práce ČR poskytuje, s ohledem na ochranu osobních údajů a GDPR, jen obecné informace.

Jaká výše mimořádné okamžité pomoci z důvodu vážné mimořádné události mi může být přiznána?

Výše MOP se stanoví až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce (tj. až do výše 57 900 Kč), což znamená, že může být poskytnuta i částka nižší. Konkrétně pro tuto situaci se výše MOP stanoví tak, že se sečte částka součtu životních minim osob společně posuzovaných s částkou dalších nutných výdajů a celkových nákladů na bydlení za aktuální kalendářní měsíc. Od tohoto součtu se odečtou započitatelné příjmy vyplacené v aktuálním kalendářním měsíci a finanční prostředky v hotovosti, které převyšují součet dvojnásobku životních minim žadatele a společně posuzovaných osob a dvojnásobku nákladů na bydlení. Maximálně ale může být poskytnuta částka ve výši 57 900 Kč.

Bude se tato mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné mimořádné události vyplácet i po skočení nouzového stavu v ČR?

Výše uvedená doporučení jsou dočasným mimořádným postupem a budou zpřesňována, případně měněna v závislosti na vývoji epidemiologické situace a opatření vlády České republiky.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události?

Úřad práce ČR vyhodnocování dávek provádí neprodleně (dokonce u dávky mimořádné okamžité pomoci je již zákonem dána lhůta bezodkladně), ale pro rychlé vyřízení nároku a výše dávky je potřeba mít k dispozici všechny potřebné rozhodné skutečnosti. Žadatelé o dávky bohužel Úřadu práce ČR vždy nedokládají všechny potřebné podklady pro účely rozhodnutí o dávkách, žádosti jsou tak nekompletně vyplněny a nejsou v nich uvedeny všechny důležité informace. Tento důvod je právě největší překážkou pro včasné vyřízení dávek. Navíc občané mnohdy nežádají o dávky včas a nechávají vše na poslední chvíli a pak vyžadují dávku ze dne na den, aby uplatili své závazky, avšak Úřad práce ČR potřebuje alespoň minimální čas na zhodnocení nároku a výše dávek. Je nutné apelovat na to, aby své žádosti u Úřadu práce ČR uplatňovali včas a především kompletně vyplněné a uváděli mimo všech důležitých informací také své kontakty, jako je telefon nebo mail, popř. číslo svého občanského průkazu, aby zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli žadatele kontaktovat a rychle vyřešit případné nedostatky žádosti. V tomto ohledu je nutná spolupráce žádající osoby nebo její rodiny. Bude-li tato rychlá spolupráce zajištěna, Úřad práce ČR vyhodnotí nárok na dávku včas.

Když nabydu dojmu, že Úřad práce ČR nepostupoval v souladu se zákonem a žádost mi nepřiznal, nebo mi ji přiznal v nízké částce, lze se proti rozhodnutí Úřadu práce ČR nějak bránit?

Ano. Proti Oznámení Úřadu práce ČR lze uplatnit do 15 dnů ode dne první výplaty dávky námitky. Proti Rozhodnutí Úřadu práce ČR lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí uplatnit odvolání. Námitky a odvolání se vždy uplatňují u Úřadu práce ČR, které příslušné Oznámení nebo Rozhodnutí vydal. Nevíte-li přesně, kam máte námitku nebo odvolání odeslat, v doručeném Oznámení nebo Rozhodnutí na poslední straně pod nápisem „Poučení“ je přesně uvedeno, jak máte postupovat.

Námitku nebo Odvolání mohu zaslat elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu?

Ano. Usnesení vlády č. 305 se týká rovněž podávání námitek a odvolání proti správním aktům (námitka i odvolání jsou podáním podle § 37 odst. 1 správního řádu a obsahují skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu).

Jak mohu doplnit své elektronické podání?

Kopii stejnopisu odeslané Námitky nebo Odvolání je nutné vytisknout, vlastnoručně podepsat a buď prostřednictvím pošty doručit na místně příslušné pracoviště Úřadu práce ČR, nebo jej lze vložit do schránky u místně příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. V neposlední řadě je můžete osobě potvrdit u místně příslušného pracoviště Úřadu práce ČR, a to formou Protokolu o ústním jednání, které s Vámi sepíše příslušný zaměstnanec Úřadu práce ČR.

Jsem osobou, která je v karanténě nebo jsem osobou se sníženou hybností. Jak mám Úřadu práce ČR osobně něco doložit nebo sdělit?

Jste-li osobou, která je v karanténě nebo jste-li osobou se sníženou hybností, můžete požádat svého člena rodiny nebo svého souseda, aby za Vás tyto záležitosti vyřídil.

Je tedy možné, aby mě zastupoval každý?

Ano. V souladu se zákonem je možné, aby osoba byla zastoupena jedním zástupcem.

Jak mohu takovéto zastoupení Úřadu práce ČR doložit?

Na webu Úřadu práce ČR je pro Vás připraven vzor plné moci.

Musí být tato plná moc úředně ověřena?

Ne. Jelikož se jedná o prostou plnou moc, není vyžadováno její úřední ověření.

Jsem osobou, která nemá přístup k internetu, kde si lze vyzvednout žádost o mimořádnou okamžitou pomoc a všechny tiskopisy?

Na každém kontaktním pracovišti jsou k dispozici všechny formuláře, které jsou nutné pro uplatnění žádosti o MOP.

Nemám tiskárnu, abych si mohl vše vytisknout?

Na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí on-line. Žádosti o dávky či podpory je možné zasílat na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR dle místa trvalého pobytu elektronicky (prostřednictvím datové schránky, e-mailem i bez zaručeného elektronického podpisu), poštou nebo je odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Osobní kontakt je možný pouze výjimečně, po předchozím elektronickém objednání (e-mail) nebo telefonické domluvě.

Jak lze elektronicky uplatnit žádost o mimořádnou okamžitou pomoc?

Žádost o dávku lze podat též elektronicky na formuláři předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti.

 

Zdroj: MPSV