Na co mají nárok pečující osoby?

Pokud se rozhodnete pečovat o své blízké a současně zůstat v zaměstnání, máte právo na úpravu týdenní pracovní doby. V případě, že se budete péči věnovat na „plný úvazek“, stát vám za každý měsíc péče uhradí zdravotní pojištění. Dále se vám doba péče započítá do důchodového pojištění. Po ukončení péče můžete na úřadu práce požádat o podporu v nezaměstnanosti. Následující text se týká pečujících osob, které jsou uvedeny jako poskytovatel pomoci u příspěvku na péči, který upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Podívejte se na videospoty pro pečující – rady, tipy, dávky, služby, pomůcky, poradenství atd.

Úhrada zdravotního pojištění

Povinnost hradit zdravotní pojištění má podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, každá osoba s trvalým pobytem v ČR (kromě osob, které pracují v některém státu Evropské unie nebo v Evropského hospodářského prostoru – Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo ve Švýcarsku anebo pobývají v zahraničí nepřetržitě déle než šest měsíců. Uvedený zákon vymezuje tzv. státní pojištěnce, za které stát každý měsíc ze státního rozpočtu uhradí zdravotní pojištění. Aktuálně za ně stát jejich pojišťovnám platí 920 Kč měsíčně.

Mezi tzv. státní pojištěnce patří např.:

 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné fyzické osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti
 • nezaopatřené děti
 • poživatelé důchodů
 • příjemci rodičovského příspěvku
 • uchazeči o zaměstnání
 • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi
 • osoby pečující celodenně, osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Pečujete-li tedy o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti, musíte doložit vaší zdravotní pojišťovně do 8 dnů od vydání rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči potvrzení úřadu práce o poskytování péče.

Pokud bude osoba, o kterou pečujete, hospitalizována déle než kalendářní měsíc, zaniká jí nárok na výplatu příspěvek na péči po dobu hospitalizace a stát vám zdravotní pojištění proto přestane hradit. Buď si zdravotní pojištění musíte za dané období uhradit sami nebo se musíte zaevidovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, aby vám zdravotní pojištění uhradil stát.

Náhradní doba pojištění pro důchod

Dobu důchodové pojištění lze získat výdělečnou činností, dobrovolnými platbami nebo tzv. náhradními dobami pojištění. Podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, mezi náhradní doby pojištění patří např.:

 • doba péče o závislé osoby do 10 let věku v I. stupni závislosti
 • doba péče o závislé osoby na péči jiné fyzické osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti
 • doba registrace na ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání
 • doba péče o dítě do 4 let věku
 • doba požívání invalidních důchodů

Doba péče o závislé osoby se hodnotí jako zaměstnání, a proto se započítává do důchodového pojištění pečujícím osobám, ačkoliv během péče nejsou zaměstnány ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost.  Aby byla doba péče započtena do důchodového pojištění, musíte péči poskytovat blízké osobě nebo osobě, se kterou bydlíte ve společné domácnosti. Za osoby blízké pokládá zákon o důchodovém pojištění manžele, příbuzné v řadě přímé, děti, sourozence, zetě, snachu a manžele rodiče kteréhokoli z manželů. Doba péče o osoby, které nejsou osobou blízkou a ani nežijí s pečující osobou v domácnosti, není považována za dobu důchodového pojištění ani náhradní dobu pojištění.

Za účelem získání důchodu musíte na okresní správě sociálního zabezpečení podle svého trvalého pobytu podat návrh na vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče. Současně doložíte potvrzení o době péče, které vám vydá úřad práce. Potvrzení předložíte buď po ukončení péče nebo nejpozději do 2 let od jejího skončení. Pokud si budete žádat o důchod během doby pečování, doložíte potvrzení z úřadu práce dříve. 

Úprava týdenní pracovní doby

Pokud pečujete o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby, můžete si neomezeně přivydělat, i pracovat na plný úvazek. Pokud zaměstnanec prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v II., III. nebo  IV. stupni závislosti, může v souladu s § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, požádat o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Ty je zaměstnavatel pak povinen v případném soudním sporu prokázat. Viz video o právech pečujících osob v zaměstnání.

Podívejte se také na videospoty pro pečující (viz odkazy na konci stránky)

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Doba péče se hodnotí jako zaměstnání a započítává se do doby pojištění pro důchod. Po ukončení péče máte tudíž nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud jste během dvou předchozích let platili sociální pojištění alespoň dvanáct měsíců. Stát během doby péče sociální pojištění sice nehradí, doba péče se však započítává stejně jako zaměstnání do doby pojištění pro důchod. Výše podpory se vypočítá z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku. První dva měsíce bude výše podpory v nezaměstnanosti činit 0,15násobek průměrné mzdy v národním hospodářství, další dva měsíce 0,12násobek a poslední měsíc 0,11násobek.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči (viz video níže) je dávka poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, osobám závislým na péči jiné fyzické osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost), II. stupni závislosti (středně těžká závislost), III. stupni závislosti (těžká závislost) nebo IV. stupni závislosti (úplná závislost). Příspěvek vyřizují úřady práce příslušné podle trvalého pobytu žadatele (tj. nemocné osoby). K žádosti o příspěvek na péči je nutné vyplnit i tiskopis “Oznámení o poskytovateli pomoci”, kde je nutné uvést pečující osobu nebo poskytovatele sociálních služeb. Výše příspěvku je závislá na zletilosti žadatele (do 18 let věku je příspěvek přiznáván ve vyšších částkách) a na přiznaném stupni závislosti (od 880 Kč/ měs. do 13 200 Kč/měs.). Viz video “jak probíhá posouzení žádosti o příspěvek na péči

Výše příspěvku na péči platné od července 2019 (více informací)

Stupeň závislosti Výše příspěvku na péči do 18 let Výše příspěvku na péči od 18 let
I. stupeň 3 300 Kč 880 Kč
II. stupeň 6 600 Kč 4 400 Kč
III. stupeň 9 900 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),

13 900 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

8 800 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),

12 800 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

IV. stupeň 13 200 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),

19 200 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

13 200 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),

19 200 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

Podívejte se také na videospoty pro pečující