Balíček opatření ke slaďování pracovního a osobního života

Evropská komise vydala dokument k budoucí sociální dimenzi Evropské unie, který shrnuje sociální situaci v jednotlivých členských státech a nastiňuje možné scénáře spolupráce v sociální oblasti. Rovněž byl představen dlouho očekávaný balíček opatření cílících na slaďování pracovního a osobního života.

Mezi jednotlivými zeměmi existují rozdíly v sociální realitě, v míře nezaměstnanosti, v míře zaměstnanosti některých skupin osob, mezi systémy sociální ochrany, které jsou dány různými možnostmi členských států. Balíček se zabývá především zvýšením účasti žen na trhu práce, optimálním využitím jejich znalostního potenciálu, snížením nerovného odměňování a narůstající chudoby ve stáří, a to s cílem podpory rovného zacházení a také snahou zvýšit motivaci a produktivitu pracovníků a pomoci podnikům udržet si dobré zaměstnance.

Návrh například předpokládá závazek členských států zavést otcovskou dovolenou v délce minimálně deseti pracovních dní, zavádí volno pro zaměstnance/zaměstnankyně, kteří/které musí pečovat o závislé osoby a stanovuje náhradu příjmu během těchto dovolených minimálně na úroveň dávky vyplácené v době nemoci. Dále návrh zakazuje propouštění zaměstnanců čerpajících některou ze zaváděných dovolených a zajišťuje možnost využití flexibilních pracovních úvazků pro osoby pečující o děti do 12 let věku.

Nelegislativní opatření směřují například do důslednějšího a širšího využívání fondů v současném i budoucím programovém období k financování zařízení péče o děti, předškolního vzdělávání a mimoškolských zařízení či služeb dlouhodobé péče.

Evropská komise plánuje rovněž zaměřit se na výzkum způsobů poskytování různých forem volna a flexibilních pracovních úvazků. Cílem nelegislativních opatření je i zvýšení odborných znalostí úřadů v otázkách ochrany zaměstnanců a zaměstnankyň proti propuštění kvůli jejich snaze o lepší sladění pracovních a rodinných povinností.

 

Více informací.

Viz též Návrh Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
(Proposal for a Directive on Work-Life Balance for Parents and Carers, 2017) 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropská komise

 

(foto: pixabay.com)