Podpora zdraví pro osoby se zdravotním postižením

Velká většina projektů podpory zdraví i jednotlivých intervencí je zaměřená na většinovou populaci, která může přijímat informace zrakem i sluchem. Osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením mají menší možnost získávání znalostí, protože jedna důležitá cesta přenosu informací je nedostatečná. Lidé, u kterých se postižení sluchu objevilo až v průběhu života, mají problémy s použitím a porozuměním znakové řeči i s odezíráním, ale dobře chápou informace v písemné nebo vizuální formě. Týká se to i informací o prevenci nemocí, zdravém životním stylu a rizikovém chování. Ve své důsledku se tato nerovnost způsobená omezenými znalostmi může projevit horším zdravotním stavem v této skupině obyvatel. To stejné platí i o skupině osob se zrakovým postižením, s tím rozdílem, že k přijímání informací používají hmat a sluch. K vyrovnání této zdravotní nerovnosti podmíněné omezeným přístupem k informacím využitelných pro změnu zdravého chování, je třeba intervencí respektujících odlišnosti a potřeby této populace.

Centrum podpory veřejného zdraví se ve svých aktivitách snaží preventivní programy přizpůsobovat specifickým potřebám lidí s nějakou formou hendikepu. V průběhu roku 2017 realizoval projekt, který byl zaměřen na zvyšování zdravotní gramotnosti a primární prevenci osob se zdravotním postižením. Z poznatků a ohlasů získaných během realizace projektu Podpora zdraví pro osoby s poruchou sluchu v předchozích letech jsme se rozhodli rozšířit nabízené aktivity i pro další cílové skupiny osob se zdravotním postižením. Hlavní náplní projektu byla realizace tematických přednášek a intervenčních setkání pro osoby se zdravotním postižením, které kvůli svému hendikepu, sluchovému, zrakovému, pohybovému nebo kombinovanému, mají ztížený přístup k informacím a prevenci zdraví. Projekt byl realizován jako v minulých letech v centrech pro osoby se sluchovým postižením ve spolupráci s Českou Unií neslyšících a nově v centrech pro osoby s jinými hendikepem – zrakovým, pohybovým nebo kombinovaným. Cílová skupina byla intervenována v celém generačním spektru, zaměřili jsme se více na generaci 50+, která nevyužívá nebo nemá přístup k informacím na internetu.

Projekt prováděli profesionálové se zdravotnickým vzděláním a praxí v oboru (pracovníci dislokovaných pracovišť podpory zdraví). Koordinace aktivit finančních, administrativních a odborných byla prováděna pražským pracovištěm. Projekt se realizoval souborem tematických přednášek a intervenčních setkání. Témata byla připravena odbornými pracovníky podle potřeb, přání a preferencí v místě realizace akcí. Takto koncipovaný soubor vzdělávacích setkání komplexně pokrývá celou oblast primární prevence. Oslovení byli seznámeni s rizikovými faktory nevhodného životního styl a věnovali jsme se rovněž primární prevenci onkologických onemocnění a kardiovaskulárních onemocnění. Součástí všech přednášek a besed byla praktická část: ukázky vhodného cvičení, nácvik zásad první pomoci, ukázka zdravých pokrmů, testy paměti, demonstrace šíření kapénkové infekce.

 

Hlavní metody projektu:

  • Pokračování a rozšíření spolupráce s centry pro osoby s poruchou sluchu (dospělí a senioři) především s Českou Unii neslyšících a ostatními organizacemi.
  • Navázání spolupráce s dalšími organizacemi osob se zdravotním postižením (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Svaz tělesně postižených, a další neziskové organizace), analýza jejich potřeb s ohledem na zdravotní postižení členů.
  • Realizace tematických přednášek v centrech pro neslyšící a dalších centrech pro osoby se zdravotním postižením. Témata přednášek byla přizpůsobena požadavkům cílové skupiny v zařízeních, kde budou realizovány. V každém regionu zrealizováno 5 přednášek pro dospělou populaci (pro osoby s poruchou sluchu s účastí tlumočníka).
  • Distribuce vhodných zdravotně-výchovných materiálů.
  • Tvorba krátkých zdravotně výchovných videí s tlumočením do znakového jazyka a mluveným slovem pro osoby se zrakovým postižením.
  • Na dnech zdraví (min.1 den v každém regionu) jsme nabídli účastníkům bezplatné měření hladiny celkového cholesterolu a cukru z kapilární krve, účastníci si mohli nechat změřit krevní tlak, vypočítat BMI a změřit procento skrytého tělesného tuku v těle.

 

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav

 

(foto: freeimages.com)