OECD: Ženy tvoří více než dvě třetiny učitelů a jejich podíl ve vzdělávání dále roste

V učitelské profesi v zemích OECD tradičně dlouhodobě výrazně převládají ženy. Podíl učitelek podle OECD v posledním desetiletí rostl a v roce 2014 dosáhl na všech typech škol celkem 68 %, tj. více než dvou třetin (oproti 61 % v roce 2005). Ženy však tvoří pouze 45 % ředitelů. Informace zveřejnila OECD v publikaci Gender imbalances in the teaching profession (Rozdíly mezi muži a ženami v učitelském povolání, Focus č. 79) – viz níže. 

S rostoucím stupněm vzdělávání v zemích OECD podíl žen klesá – od 97 % žen v předškolním vzdělávání (mateřských školách), 82 % v základních školách, 63 % na středních školách až po 43 % na vysokých školách, kde ženy tvoří méně než polovinu učitelů. Na středních školách je podíl žen nižší v oborech jako je matematika, přírodovědné nebo technické obory.

 

V Česku muži tvoří pouze 16 % všech vyučujících na základních školách, v akademické sféře téměř dvě třetiny

V České republice bylo podle statistické ročenky školství za rok 2016/2017 na základních školách přes 73 tisíc učitelů, z toho 84 % žen (61,5 tisíc), nejvíce ve Středočeském kraji (86 % ), nejméně v kraji Vysočina (82 %). Na prvním stupni byl podíl žen 92 %, na druhém 75 %, tři ze čtyř učitelů na 2. stupni ZŠ tedy byly ženy. Na středních školách mají muži zastoupení 40 % a mezi akademickými pracovníky již převládají a tvoří 64 %.

 

Největší podíl žen je v OECD mezi nejmladšími učiteli

Rozdíl v zastoupení mužů a žen se v zemích OECD v letech 2005 až 2014 ještě zvýšil v základním a středním školství (primární a sekundární), naopak na vysokoškolské úrovni (terciární) se snížil. Největší podíl žen je mezi novou generací učitelů (mladších 30 let), což vyvolává obavy z prohlubování genderové nerovnováhy v budoucnosti – zejména na nižších úrovních vzdělávání, kde ženy tvoří velkou většinu učitelů.

 

Japonsko je jedinou zemí, kde v procesu vzdělávání převažují muži nad ženami

Největší genderové rozdíly v podílu žen a mužů jsou v pobaltských zemích a Rusku, kde ženy tvoří zhruba čtyři pětiny učitelů . Ze všech 31 zemí, pro které byly dostupné údaje, jedinou zemí s menším počtem žen než mužů bylo Japonsko, kde ženy tvoří 48 % učitelů na všech úrovních vzdělávání celkem. Tento překvapivý údaj může být do jisté míry vysvětlen celkovou nižší účastí japonských žen na trhu práce v porovnání s ostatními zeměmi OECD.

Platové ohodnocení učitelů je podprůměrné, více u mužů než u žen

Muži učitelé v základním školství v zemích OECD mají mzdy v průměru na 71 % mezd ostatních terciárně vzdělaných pracovníků a 81 % vyšším středním vzdělávání. Naproti tomu ženy učitelky mají mzdu na všech stupních vzdělávání celkem na úrovni nejméně 90 % mzdy ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracujících žen. Tento výrazný rozdíl v poměru mezd k dalším profesím může přispět k tomu, že povolání učitele je atraktivnější pro ženy než pro muže. 

 

 

Zdroj: OECD

 

(foto: pixabay.com)