Na co mají nárok osoby se sluchovým postižením?

Podle serveru helpnet.cz má Česká republika kolem půl milionu nedoslýchavých a neslyšících osob. Tento počet zahrnuje především nedoslýchavé osoby, které tvoří přibližně 5 % populace. S vadou sluchu se narodilo nebo porucha vznikla během dětství zhruba u 15 tisíc nedoslýchavých a neslyšících osob. Osoby se sluchovým postižením mohou využít některé z kompenzací uvedených níže.

Průkaz osoby se zdravotním postižením a příspěvek na mobilitu

Podmínky pro nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením (dále je „průkaz“) a příspěvek na mobilitu jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Nárok na průkaz může vzniknout u širokého okruhu zdravotních stavů, které jsou popsány v příloze č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Co se týče sluchového postižení, na průkaz mají nárok osoby s celkovou ztrátou sluchu podle Fowlera 85 % a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota). Těmto osobám se na základě posudku o zdravotním stavu, který vyhotovuje posudkový lékař, přiznává průkaz ZTP/P do 18 let věku a od dosažení zletilosti průkaz ZTP.

Současně s žádostí průkaz osoby se zdravotním postižením je vhodné podat také žádost o příspěvek na mobilitu. V případě přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P, vzniká nárok také na příspěvek na mobilitu. Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením i žádost o příspěvek na mobilitu vyřizují úřady práce podle trvalého pobytu žadatele.

Následující tabulka zahrnuje výhody pro osoby se sluchovým postižením spojené s průkazy ZTP a ZTP/P.

Výhody pro osoby se sluchovým postižením spojené s průkazem ZTP a ZTP/P
Vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích hromadné dopravy (kromě míst s místenkou)
Přednost při osobním projednávání, vyžaduje-li jednání delší čekání, zejména stání (kromě nákupu v obchodech, placených služeb a zdravotnických zařízení)
Bezplatná doprava MHD (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro)
Sleva 75 % ve vnitrostátní přepravě v 2. třídě osobního vlaku a rychlíku a v autobusech
Bezplatná doprava průvodce v MHD a vnitrostátní dopravě
Průkaz slouží jako dálniční známka (platí pro průkaz ZTP/P)
Parkovací místo v místě bydliště (žádat na odboru dopravy MěÚ)
Označení vozidla řízeného osobou se sluchovým postižením (modrá značka se symbolem ucha na auto) – informuje ostatní řidiče, že vozidlo řídí osoba se sluchovým postižením (požádat o vydání obecní úřad s rozšířenou působností)

Podmínky nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

Zvláštní pomůcky

Přiznání zvláštní pomůcky podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, není podmíněno vznikem nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, jak se občas osoby se zdravotním postižením domnívají. Příloha k uvedenému zákonu podrobně popisuje zdravotní stavy odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku i zdravotní stavy, které přiznání vylučují. Žádost o zvláštní pomůcku vyřizují úřady práce podle trvalého pobytu žadatele. V tabulce níže je uveden přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkým sluchovým postižením.

Zvláštní pomůcky pro osoby s těžkých sluchovým postižením

Zvláštní pomůcka Typ zdravotního postižení
signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace oboustranná úplná a praktická hluchota
signalizace pláče dítěte, včetně instalace oboustranná úplná a praktická hluchota
speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči oboustranná úplná a praktická hluchota,
individuální indukční smyčka oboustranná praktická hluchota
zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení oboustranná praktická hluchota
signalizace telefonního zvonění oboustranná praktická hluchota
telefonní zesilovač oboustranná praktická hluchota

Invalidní důchod

Podle tzv. vyhlášky o posuzování invalidity č. 359/2009 Sb., pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti u poruch sluchu platí, že se vždy hodnotí s optimální korekcí sluchadlem nebo implantátem. Tabulka níže uvádí příklady zdravotních stavů uznávaných pro jednotlivé typy invalidního důchodu.

Typ invalidního důchodu  Příklady zdravotních stavů
První stupeň invalidního důchodu Oboustranná praktická hluchota, oboustranná těžká nedoslýchavost při používání sluchadel s omezenými komunikačními schopnostmi, bez odezírání rozumění pouze běžným frázím a frekventovaným slovním spojením, schopnost identifikovat obecné zvuky
Druhý stupeň invalidního důchodu Oboustranná úplná hluchota
Třetí stupeň invalidního důchodu Oboustranná úplná nebo praktická hluchota, se závažným postižením intelektu nebo zraku na úrovni těžké slabozrakosti obou očí

Další výhody

V poslední tabulce jsou zahrnuty některé další výhody, které osoby se sluchovým postižením mohou využít.

Další výhody pro osoby se sluchovým postižením s průkazem ZTP a ZTP/P
Sleva na pevný telefon (např. O2)
Sleva na tarif u mobilních operátorů (např. O2, T-mobile, Vodafone)
Osvobození od správního poplatku za ověření podpisu
Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku
Osvobození od daně ze staveb
Vydání ŘP zdarma
Vydání euroklíče platného v EU (Jde o upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace k otevření veřejných WC, výtahů, schodišťových plošin apod.) – distributory jsou Národní rada osob se zdravotním postižením a Svaz tělesně postižených